Zeleň na budovách jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu

Datum konání
14. 9. 2023–14. 9. 2023, 9:30 - 18:30
Téma
Zeleň na budovách
Typ události
Konference
Místo
Velký Svět Techniky
Adresa
Dolní oblast Vítkovice (DOV), Vítkovická 3004, 703 00 Ostrava-Vítkovice [mapa]

Mezinárodní konference se koná pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka

Záštitu nad konferencí převzala MUDr. Zdeňka Němečková Crkvenjaš, MBA, členka rady Moravskoslezského kraje

Témata:

Zelené střechy a biodiverzita

Zelené střechy a fotovoltaika

Zelené fasády

Z pohledu adaptace měst na změnu klimatu jsou zelené střechy a fasády jedinečným opatřením, které lze na rozdíl od jiných realizovat bez ohledu na dostupnost nezastavěných prostranství. Zelené střechy přináší řadu užitků nejen vlastníkovi, ale i celé společnosti.

Přístupy k ozeleňování střech ve světě se vyvíjí, objevují se nové pojmy jako jsou biodiverzitní zelené střechy, biosolární zelené střechy, modrozelené střechy, které korespondují i s novými technologiemi. Cílem konference je poskytnout aktuální informace jak zástupcům veřejné správy, tak investorům, projektantům a dodavatelům zelených střech a fasád a přispět tak k rozvoji a vysoké kvalitě ozeleňování budov.

Časový harmonogram:

9:30             Zahájení konference

9:40-12:45   Dopolední blok přednášek

12:45-14:00  Oběd, komentovaná prohlídka zelené střechy před Velkým světem techniky

14:00-16:00  Odpolední blok přednášek

16:00-17:15  Vyhlášení výsledků soutěže Zelená střecha roku 2023

17:15-18:30  After party

 

PROGRAM KONFERENCE:

Zelené střechy a fasády – situace v ČR

V České republice loni přibylo dalších 396 000 m² nových zelených střech. Ve srovnání s rokem 2016, kdy v tuzemsku začal sílit zájem o ozeleňování budov, je to trojnásobné číslo. Vyplývá to z průzkumu Green Market Report publikovaném odbornou Sekcí Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně. Projekty nejčastěji financují soukromníci na novostavbách rodinných domů. Pro řešení klimatické krize je ale klíčové zjednodušit ozelenění už dokončených budov.

Přednášející: Ing. Pavel Dostal

předseda Rady odborné sekce Zelené střechy, viceprezident v mezinárodní organizaci European Federation of Green Roof Associations – EFB, jednatel společnosti GreenVille service s.r.o. 

 

Zelené střechy – biodiverzita a fotovoltaika 

Zelené střechy, fotovoltaika a biodiverzita: jak jsou vnímány z pohledu Biodiversity Net Gain (BNG  – Čistý zisk z hlediska biodiverzity), což je strategie vedoucí k takovému způsobu developmentu, který zajistí, aby životní prostředí pro volně žijící živočichy bylo v lepším stavu než před zástavbou.

Přednášející: Dusty Gedge, (Velká Británie)

prezident mezinárodní organizace European Federation of Green Roof Associations – EFB, člen představenstva Green Roof Organisation (GRO), odborník na zelené střechy a městskou zelenou infrastrukturu, fotograf a ochránce přírody.

 

Polské podpůrné programy pro zelené střechy a fasády

Odvětví zelených střech se v Polsku intenzivně rozvíjí již zhruba 20 let a s každým dalším rokem stále dynamičtěji. V současné době místní samosprávy podporují vytváření zelených střech a živých stěn ve městech jako způsob adaptace na dopady změny klimatu. Zelené střechy byly také zahrnuty do dvou programů financování v národním měřítku.

Přednášející: dr inż. Marta Weber – Siwirska, (Polsko)

předsedkyně asociace Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, členka představenstva World Green Infrastructure Network, působí na Univerzitě životního prostředí a přírodních věd Wroclav, katedra krajinářské architektury.

 

Brněnská podpora vytváření zelených střech

Rekapitulace výsledků od zavedení dotačního programu Zeleň střechám včetně rizik. Hodnocení prozatímních přínosů od zavedení programu podpory vytváření zelených střech pro město Brno. Snaha o odbornou pomoc ze strany odborníků. Kritéria dotačního programu vytváření zelených střech. Stanovení oprávněných žadatelů. Důraz na udržitelnost opatření.

Přednášející: Ing. Martin Vaněček

vedoucí Odboru životního prostředí, Magistrát města Brna. Od roku 2015 mu byla svěřena oblast energetiky města, kde se mu podařilo vybudovat fungující energetický management města. Rovněž má na starosti městské dotace v oblasti životního prostředí. Například program Zelených střech, Nachytej dešťovku, nebo program dotací na Vnitrobloky a ekologickou výchovu.

 

Modrozelená metodika pro Ostravu

Specifika Ostravy pro použití modrozelené infrastruktury, důvody vzniku metodiky, očekávání města. Představy o použití metodiky, aplikace, zapojení a motivace samospráv, místních obyvatel. Příklady aplikace MZI v Ostravě. Zelené tramvajové pásy – zhodnocení.

Přednášející: Ing. Marie Tvrdá

krajinářská architektka působící na odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy. Věnuje se projektům v oblasti modro-zelené infrastruktury a životního prostředí, jak na lokální úrovni, tak v rámci mezinárodních partnerství. Vede dotační program Tvoříme prostor, který poskytuje komunitám ve městě prostředky pro úpravu veřejného prostoru.

Ing. Daniela Davidová

krajinářský architekt, Městský ateliér prostorového plánování a architektury. Věnuje se koncepčním krajinářským řešením a projektům v rámci rozvoje města Ostravy.

 

Skladba vegetačního souvrství extenzivních střech – vliv na pokryvnost, hydroakumulaci a odtok srážek

Složení modelových vegetačních souvrství u dlouhodobých vegetačních pokusů. Vliv skladby na pokryvnost rozchodníky v průběhu 10–12letého období. Vliv skladby na hydroakumulaci – porovnání skladby bez a s hydroakumuačním panelem. Vliv skladby na odtok srážek – porovnání laboratorního měření při modelovém 15 minutovém dešti 27 mm a měření v průběhu vegetace.

Přednášející: Ing. Martin Dubský

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, odborné zaměření – pěstební substráty, výživa rostlin.

 

Ozelenění fasád – představení metodiky

Metodika, kterou vydala Odborná sekce Zelené střechy v roce 2022, popisuje různé možnosti aplikace vegetace na fasády a zdi a je určena pro majitele nemovitostí, projektanty, investory a všechny, kdo uvažují o realizaci zelené fasády. Jejím úkolem není doporučit nějaký konkrétní systém, ale vzhledem k velké šíři vyvíjených technologií se metodika soustřeďuje na poskytnutí základních informací o jednotlivých technologiích a formách řešení a popisuje jejich výhody a nevýhody pro konkrétní situace.

Přednášející: Ing. Samuel Burian

hlavní autor metodiky Ozelenění fasád, autorizovaný krajinářský architekt, znalec zapsaný u Krajského soudu v Praze pro obory ekonomika (oceňování ekologické újmy) a ochrana přírody (dendrologie, bezpečnostní diagnostika stromů).

 

Sukcese a zelené střechy

Žijeme v době, kdy už se nesnažíme tolik přírodu znásilňovat, ba spíše ji pokorně napodobovat a soužít s ní, což platí i pro zelené střechy. Zelená střecha na novém pavilonu goril Zoologické zahrady hl. m. Prahy, který byl postaven pod významným krajinným prvkem Sklenářka se stepní enklávou, plně koresponduje s okolní vegetací. Střecha navazuje na přírodní park Draháň Troja. Záměrem bylo celou stavbu ozelenit tak, aby návštěvník co nejméně vnímal budovu, a to nejen při pohybu v areálu ZOO, ale také ze širokého okolí.

Přednášející: Ing. Eduard Chvosta

zástupce ředitele pro zahradnické obory na SOŠ Jarov. Odborný konzultant ZOO Praha ve věcech zeleně, přípravy a realizace expozic. Příznivec přírodě blízkých řešení, moderních technologií a trvale udržitelných řešení s nízkými vstupními a výstupními „energiemi“.

Registrace probíhá na  https://www.zelenestrechy.info/

Typ poplatku Registrace a úhrada

do 31. srpna 2023

Vložné 2 800 Kč
Vložné člen Sekce Zelené střechy 1 900 Kč
Vložné člen SZÚZ, SMZ, zaměstnanec MSK 2 300 Kč

Poplatky jsou uvedené v Kč bez DPH. K ceně bude připočteno 21 % DPH

 Výše uvedené poplatky jsou splatné vždy k danému datu platnosti. V případě neobdržení platby v termínu bude automaticky účtován pozdější poplatek. Registrace není považována za kompletní, dokud není plně uhrazena.

Vložné zahrnuje: Účast na konferenci, simultánní tlumočení – zapůjčení sluchátek, exkurzi na zelenou střechu Světa techniky, 2 x coffee break, oběd, občerstvení na after party