Záznamy Ing. Marek Novotný, Ph.D.

, ,

Konference Izolace 2019 – komentář

Komentář Ing. Marka Novotného, Ph.D. – odborného garanta konference Izolace 2019 Poděkování Těm, kteří se snaží, aby konference Izolace byla nejen odborně na výši – mé poděkování patří všem přednášejícím. Těm, kteří se snaží, aby vše fungovalo a všichni měli pocit dobře stráveného času – mé poděkování patří paní Kateřině Zelené a celému A.W.A.L.u. Těm, kdo se […]

,

Patní úhelník z poplastovaného plechu pro vytažení na svislou plochu u fóliových izolačních systémů

Je to malý detail, ale chyby při jeho realizaci jsou až dramatické a samozřejmě se sčítají. Je až neuvěřitelné, kolik chyb se na jednom malém místě vyskytuje. Funkce tohoto detailu je mimořádně důležitá, zajišťuje stabilitu hydroizolačního povlaku a eliminuje případně objemové změny hydroizolačních fólií. Obr. č. 1 – technické řešení předmětného detailu podle dokumentace firmy Fatra, a.s. […]

,

Pojízdný střešní plášť, parkoviště na střeše Objektu ABC – Aviatická, Rekonstrukce s akcentem na odvodnění a provozní vrstvy, díl 1.

Obr. č. 1 – letecký pohled na předmětný objekt Obr. č. 2 – umístění vzhledem k letišti Obr. č. 3 – celkový pohled na rekonstruované plochy V průběhu roku 2018 participujeme na rekonstrukci střešního parkoviště. Původní konstrukce byla provedena cca před dvaceti lety, tedy se zkušenostmi, které byly v té době k dispozici. Pro současnou rekonstrukci byl zpracován […]

,

BAU 2019

Mnichov 14. – 19.1.2019 – 23. Mezinárodní odborný veletrh stavebních materiálů Letošní rok byl opravdu velký, kde podle statistik bylo přes 2200 vystavovatelů ze 45 zemí a návštěvnost je 250 000 návštěvníků ze 150 zemí. No něco strašně velkého. Do stánku s izolacemi jsem musel projít přes stánek s dveřmi a dalšími stavebními prvky. No při tomto pohledu jsem raději […]

Hliněné domy a hliněné střechy v Ománu

Izolace jsou důležité i pro tak suché oblasti jako je Omán, když tam jednou přijdou deště, pak hliněné střechy a domy, které jsou na následujících obrázcích tomu neumí moc vzdorovat a spíše se v dešti rozpouští. Takže jsou postupně nahrazovány betonem, a to už tak moc hezké není. Obr. č. 1 – vodou poničené domy v Nizwě (bývalé hlavní město Ománu) […]

,

Těsnění mechanického kotvení PUR pěnou u atikových plechů

Polyuretany jsou vynikajícím materiálem, který v určitých formách má velký rozsah použití od tepelných izolací až po injektáže. Ovšem některé typy použití jsou za hranicí, a to je například následující příklad, kdy do atiky jsou kotveny atikové plechy šrouby, jejichž hlavy jsou dotěsněny polyuretanovou pěnou. Ono to nemá jen důsledek, že po čase, kdy se pěna rozpadne […]

, ,

Mechanické poškození jak vyšité

Syntetické fólie obecně jsou náchylné na mechanické poškození, při své tloušťce 1,2 –1,5 mm se jedná o velmi fatální konce – ztrátu vodotěsnosti. Při takovémto rozsahu poškození jej není problém identifikovat, horší to je u menších škrábanců, které jsou složitěji identifikovatelné, ale mohou mít stejné následky. Tj. ztrátu vodotěsnosti.   Obr. č. 1 – brutální mechanické poškození […]

, , ,

Vzpomínka a úvodní slovo ke konferenci Izolace 2019

Úvodní slovo/přednášku ke konferenci Izolace 2019 bude mít pan prof. J. Oláh, společně s panem M. Novotným, kdy se pokusí vysvětlit historii střech z hlediska teorie, ale i praxe. V rámci teoretické úrovně jsme byli v minulosti velmi daleko, nicméně nás brzdila praxe a plánované hospodářství, které moc nestačilo teoretickým znalostem. Osobně jsem byl součástí (velmi malou) „Stavebních izolací“, které […]

,

Jeden detail a jak je možné se na tom vyřádit

Každý detail je nutné řešit odpovědně, resp. tak, aby dlouhodobě fungoval a nebyl zdrojem poruch. Obr. č. 1 – Špatně navržený a provedený čtveratý prostup Samozřejmě kromě špatně nařezané tvarovky, která by měla tento prostup utěsnit, chybí ve vrchní části sevření, které by zabránilo případnému sjíždění fóliové izolace z opracovávaného prostupujícího prvku. Obr. č. 2 – Stav tmelu […]

,

Spustili jsme registraci na konferenci Izolace 2019

S radostí oznamujeme, že se nám opět podařilo zorganizovat odborný program konference a srdečně Vás na ní zveme. Organizace a odborný program A.W.A.L. s.r.o., Jozef Oláh, František Kulhánek a Marek Novotný. We are pleased to announce that we have managed to organize a conference program again and we cordially invite you. Organization and Expert Program A.W.A.L. s.r.o., Jozef Olah, […]

, ,

Podpovrchová dilatace

Dilatace je nutné respektovat, protože si je příroda vytvoří sama, a to je pak nepříjemné, protože stavební konstrukce, v tomto případě hydroizolace, na to nejsou připraveny a toto namáhání nepřenesou. Pravidlo zní, vždy je lepší více dilatací než je ignorovat. Jeden z příkladů je dokumentován na následujících fotografiích. Dilatation must be respected, because nature is created by itself, and this is unpleasant, because the construction structures, in this case the waterproofing, are not ready for this and will not transfer the stress. The rule is, it’s always better to dilate than to ignore them. One of the examples is documented in the following photographs.

Žebřík a izolace

Izolace má mnoho nepřátel, zejména ta vodotěsná. Jsou jimi zejména lidé, kteří nemyslí, že svojí prací zničí něco, co zajišťuje velmi důležitou funkci stavby, že lidem uvnitř neteče na hlavu. Což je obecně velmi nepříjemná skutečnost.
Insulation has many enemies, especially waterproof. In particular, they are people who do not think that their work will destroy something that ensures a very important function of the building, that people do not run into the head. Which is generally a very unpleasant fact.

,

Konference vodotěsných izolací spodních staveb

Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť uspořádala 8. 11. 2018 mezinárodní odbornou konferenci – Hydroizolácie spodných stavieb budov. Jejím hlavním tématem byly vodotěsné izolace spodní stavby ve všech ohledech, od poruch po hlavní trendy současného navrhování. Obr. č. 1 – pan profesor Jozef Oláh, který konferenci programově sestavil a byl též jejím odborným garantem Obr. č. 2 – plný sál […]

,

Elektrika na střechách

V současné době, když chceme prozkoumat střechu a provádět sondy nebo obyčejně jen opravovat díry, které jsme identifikovali, nastává horor s hledáním, kde se připojíme k elektrice. Nowadays, when we want to explore the roof and perform probes or just repair the holes we’ve identified, there is a horror of searching where to connect to the electricity.

,

Sprašování fólií aneb jak si může člověk odnést část fólií na botách

Jednou z významných otázek je, jakým způsobem by se měla chovat hydroizolace v průběhu životnosti – odpověď je relativně jednoduchá, neměla by moc rychle ztrácet své technické vlastnosti, zejména ohebnost a měla by spolehlivě fungovat po dobu, po kterou není jen záruka, ale po dobu, po kterou se to od ní očekává. To by mělo být mezi 20–25 lety. Skutečnost je mnohdy rozdílná od našich přání.
One of the most important questions is how waterproofing should be done during the lifetime – the answer is relatively simple, it should not lose its technical properties, especially flexibility, and it should work reliably for a period of time that is not only a guarantee but for a period of time , which is expected from it. This should be between 20-25 years. Reality is often different from our wishes.

Řízené vpusti a nezřízená fantazie

One of the most common defects in roof cladding is that they flow and often flow around the inlets. This is one of the standard defects that roof rooftops suffer, and most often and most quickly, this defect appears just around the gullies.
Jednou z nejčastějších vad střešních plášťů je, že tečou a mnohdy tečou kolem vpustí. To je jedna ze standardních vad, kterou střešní pláště trpí a nejčastěji a nejrychleji se tato vada projeví právě kolem vpustí.

,

Pošlapaná asfaltová hydroizolace

U každého hydroizolačního materiálu jsou nějaké materiálové charakteristiky, které říkají, jakou má materiál odolnost do vysokých a do nízkých teplot. V současných klimatických podmínkách jsou podstatnější vysoké teploty, resp. odolnost proti nim. V současné době by neměly být používány materiály s nižší teplotou tání než 100 °C, což je spolehlivě bezpečná charakteristika, která zajistí, že hydroizolační materiál nebude […]

,

Káhira – „Odpadkové město“ (Garbage City)

Kromě mnohých specifik, jako je smog, je možné v Káhiře najít unikátní využití střešních plášťů. Ten smog je opravdu strašný a najít trošku vhodné osvětlení pro fotografie opravdu není jednoduché. I když by se zdálo, že v Egyptě musí být spousta slunce, tak opak je pravdou. Slunce je skryté za velmi bohatým smogem. Odpadkové město je skutečným názvem, pod […]

,

Půvab kvalitně provedených střech

I v současné době je možné očekávat, že existují izolatérské, střechařské firmy, které své řemeslo umí a rozumí mu. Za obvyklé situace úporně hledám chyby a vady, tak abych mohl ukázat, že je něco špatně. V tomto případě, místo abych hledal vady, konstatuji samá pozitiva.  Takto provedená střecha nejen vypadá dobře, ale též její životnost je taková, jakou od […]

Mechanické poškození hydroizolací zábavní pyrotechnikou, cigaretami a ohnivými prostředky

Každý hydroizolační materiál je citlivý na necitlivé zacházení, a to nejen v průběhu realizace, ale také následně, když by měl fungovat na střechách. Bohužel dochází k situacím, kdy zjišťujeme, že se hydroizolace ničí vlastními silami, tj. kromě mechanického poškozování, prorážení i žhavými produkty našeho života, a to ať už to je zábavní pyrotechnika, žhavé uhlíky z grilu nebo cigaretové nedopalky típané […]

,

Výrobní poruchy fóliových hydroizolací (zejména PVC), část 4.

2.6. Praskání fóliových hydroizolačních materiálů – důsledek migrace změkčovadel     Obr. č. 33 – typický příklad degradace fóliového hydroizolačního materiálu PVC v důsledku lokální migrace změkčovadel       Obr. č. 34 – typický příklad degradace fóliového hydroizolačního materiálu PVC v důsledku lokální migrace změkčovadel       Obr. č. 35 – typický příklad degradace fóliového […]

,

Výrobní poruchy fóliových hydroizolací (zejména PVC), část 3.

  Obr. č. 24 – degradace vnější povrchové vrstvy fólie Obr. č. 25 – flek s degradovanou vrchní vrstvou fóliové hydroizolace – je patrná výztužná vložka Obr. č. 26 – detail předchozího Obr. č. 27 – letecký pohled na střešní plášť s vyznačením ploch se zvýšením namáháním větrem oblast č. 1 Obr. č. 27b – nerovnoměrná barevnost […]

,

Ukončení fóliové hydroizolace na svislých konstrukcích, resp. prostupech

Fantasii se meze nekladou. Poslední „hit“, který jsem zažil, bylo ukončení hydroizolačního povlaku pomocí samolepicích al. pásek. Předmětný střešní plášť byl dokončen cca před 6 měsíci a v současné době, tedy po ½ roce je ukončení na svislých konstrukcích naprosto nefunkční.   Samozřejmě z hlediska provádění je to velmi jednoduché, něco se nalepí na něco. Problém je, že […]

, ,

Santorini a hydroakumulační střechy

Ploché střechy jsou univerzálním tématem, které nikdy nezestárne, přesto, že v této oblasti bylo učiněno mnohé, mnohokrát jsme již nabourali, mnohokrát jsme objevovali, slepé uličky. Přesto poučení z krizového vývoje (75 % reklamací u stavebních firem se dotýká právě izolací), jsme si zatím nevzali patřičné poučení, proto je neustále prostor pro představování nových věcí a nových zkušeností. Ještě štěstí, že […]

,

Výrobní poruchy fóliových hydroizolací (zejména PVC), část 2.

2.2. Geometrické vlastnosti vyrobených syntetických fólií Jedná se zejména o šířku, délku, ale hlavně o tloušťku, resp. přímost „šavlovitost“. Při snižování nákladů dochází k využívání a mnohdy i překročení dovolených tolerancí, a to u všech položek dříve uvedených. Proto je potřeba náhodně před aplikací jednotlivé materiály překontrolovat, zdokumentovat a případně ihned u dodavatele reklamovat. Obr. č. 1 – při měření tloušťky odebraného vzorku byla […]

,

Výrobní poruchy fóliových hydroizolací (zejména PVC), část 1.

Všechny poruchy syntetických fólií, zejména mPVC, které vznikají v průběhu nebo jako důsledek výrobního procesu, můžeme kvalifikovat jako výrobní poruchy.  Základní trendy ve snižování výrobní ceny syntetických fólií PVC je možné rozdělit do následujících bodů: – snižování tloušťky hydroizolačního materiálu, výroba na dolní hranici tolerance, tedy vždy pod deklarovanou tloušťku; – zrychlování výroby, v kombinaci se snižováním […]

Poruchy asfaltových hydroizolací plochých střech v ploše a detailech

Ve vývoji poruch plochých střešních plášťů je možno vysledovat dvě základní časové a materiálové etapy poruch. První je reprezentovaná asfaltovými oxidovanými izolačními systémy, které vládly našim hydroizolacím ještě v první polovině devadesátých let. Od té doby se poruchy, zejména jejich pestrost, změnila neuvěřitelně. V současné době je možné identifikovat nárůst všech druhů poruch naprosto neuvěřitelným způsobem. Od degradace […]

,

„Prknoidní“ dřevěné šindele ve Slovinsku

Každá oblast, každý region, má určité technické zvyklosti řešení stavebních objektů a samozřejmě i střešních plášťů, a to i těch plochých šikmých.  Jednou z těchto zvyklostí, která je odlišná od našeho českého nebo středoevropského systému, jsou dřevěné šindele. Dřevo jako krytina stavebních objektů je historicky velmi časté a šablony, které se z něj vyrábějí – šindele mají svoje pravidla výroby. Zásadně jsou […]

,

Školení izolatérů v praxi

Kvalitní izolatér, resp. izolatér obecně, je velmi nedostatková profese, která je však velmi důležitá za účelem, aby nám neteklo na hlavu, případně do bot, ale i jinam. Bohužel situace v oblasti stavebních řemesel moc pozitivní není a ve stejné situaci jsou i další řemesla. Učit se, učit se, učit se, je trochu zprofanované heslo, ale s jádrem, které považuji za […]