Záznamy Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Žebřík a izolace

Izolace má mnoho nepřátel, zejména ta vodotěsná. Jsou jimi zejména lidé, kteří nemyslí, že svojí prací zničí něco, co zajišťuje velmi důležitou funkci stavby, že lidem uvnitř neteče na hlavu. Což je obecně velmi nepříjemná skutečnost.
Insulation has many enemies, especially waterproof. In particular, they are people who do not think that their work will destroy something that ensures a very important function of the building, that people do not run into the head. Which is generally a very unpleasant fact.

,

Konference vodotěsných izolací spodních staveb

Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť uspořádala 8. 11. 2018 mezinárodní odbornou konferenci – Hydroizolácie spodných stavieb budov. Jejím hlavním tématem byly vodotěsné izolace spodní stavby ve všech ohledech, od poruch po hlavní trendy současného navrhování. Obr. č. 1 – pan profesor Jozef Oláh, který konferenci programově sestavil a byl též jejím odborným garantem Obr. č. 2 – plný sál […]

,

Elektrika na střechách

V současné době, když chceme prozkoumat střechu a provádět sondy nebo obyčejně jen opravovat díry, které jsme identifikovali, nastává horor s hledáním, kde se připojíme k elektrice. Nowadays, when we want to explore the roof and perform probes or just repair the holes we’ve identified, there is a horror of searching where to connect to the electricity.

,

Sprašování fólií aneb jak si může člověk odnést část fólií na botách

Jednou z významných otázek je, jakým způsobem by se měla chovat hydroizolace v průběhu životnosti – odpověď je relativně jednoduchá, neměla by moc rychle ztrácet své technické vlastnosti, zejména ohebnost a měla by spolehlivě fungovat po dobu, po kterou není jen záruka, ale po dobu, po kterou se to od ní očekává. To by mělo být mezi 20–25 lety. Skutečnost je mnohdy rozdílná od našich přání.
One of the most important questions is how waterproofing should be done during the lifetime – the answer is relatively simple, it should not lose its technical properties, especially flexibility, and it should work reliably for a period of time that is not only a guarantee but for a period of time , which is expected from it. This should be between 20-25 years. Reality is often different from our wishes.

Řízené vpusti a nezřízená fantazie

One of the most common defects in roof cladding is that they flow and often flow around the inlets. This is one of the standard defects that roof rooftops suffer, and most often and most quickly, this defect appears just around the gullies.
Jednou z nejčastějších vad střešních plášťů je, že tečou a mnohdy tečou kolem vpustí. To je jedna ze standardních vad, kterou střešní pláště trpí a nejčastěji a nejrychleji se tato vada projeví právě kolem vpustí.

,

Pošlapaná asfaltová hydroizolace

U každého hydroizolačního materiálu jsou nějaké materiálové charakteristiky, které říkají, jakou má materiál odolnost do vysokých a do nízkých teplot. V současných klimatických podmínkách jsou podstatnější vysoké teploty, resp. odolnost proti nim. V současné době by neměly být používány materiály s nižší teplotou tání než 100 °C, což je spolehlivě bezpečná charakteristika, která zajistí, že hydroizolační materiál nebude […]

,

Káhira – „Odpadkové město“ (Garbage City)

Kromě mnohých specifik, jako je smog, je možné v Káhiře najít unikátní využití střešních plášťů. Ten smog je opravdu strašný a najít trošku vhodné osvětlení pro fotografie opravdu není jednoduché. I když by se zdálo, že v Egyptě musí být spousta slunce, tak opak je pravdou. Slunce je skryté za velmi bohatým smogem. Odpadkové město je skutečným názvem, pod […]

,

Půvab kvalitně provedených střech

I v současné době je možné očekávat, že existují izolatérské, střechařské firmy, které své řemeslo umí a rozumí mu. Za obvyklé situace úporně hledám chyby a vady, tak abych mohl ukázat, že je něco špatně. V tomto případě, místo abych hledal vady, konstatuji samá pozitiva.  Takto provedená střecha nejen vypadá dobře, ale též její životnost je taková, jakou od […]

Mechanické poškození hydroizolací zábavní pyrotechnikou, cigaretami a ohnivými prostředky

Každý hydroizolační materiál je citlivý na necitlivé zacházení, a to nejen v průběhu realizace, ale také následně, když by měl fungovat na střechách. Bohužel dochází k situacím, kdy zjišťujeme, že se hydroizolace ničí vlastními silami, tj. kromě mechanického poškozování, prorážení i žhavými produkty našeho života, a to ať už to je zábavní pyrotechnika, žhavé uhlíky z grilu nebo cigaretové nedopalky típané […]

,

Výrobní poruchy fóliových hydroizolací (zejména PVC), část 4.

2.6. Praskání fóliových hydroizolačních materiálů – důsledek migrace změkčovadel     Obr. č. 33 – typický příklad degradace fóliového hydroizolačního materiálu PVC v důsledku lokální migrace změkčovadel       Obr. č. 34 – typický příklad degradace fóliového hydroizolačního materiálu PVC v důsledku lokální migrace změkčovadel       Obr. č. 35 – typický příklad degradace fóliového […]

,

Výrobní poruchy fóliových hydroizolací (zejména PVC), část 3.

  Obr. č. 24 – degradace vnější povrchové vrstvy fólie Obr. č. 25 – flek s degradovanou vrchní vrstvou fóliové hydroizolace – je patrná výztužná vložka Obr. č. 26 – detail předchozího Obr. č. 27 – letecký pohled na střešní plášť s vyznačením ploch se zvýšením namáháním větrem oblast č. 1 Obr. č. 27b – nerovnoměrná barevnost […]

,

Ukončení fóliové hydroizolace na svislých konstrukcích, resp. prostupech

Fantasii se meze nekladou. Poslední „hit“, který jsem zažil, bylo ukončení hydroizolačního povlaku pomocí samolepicích al. pásek. Předmětný střešní plášť byl dokončen cca před 6 měsíci a v současné době, tedy po ½ roce je ukončení na svislých konstrukcích naprosto nefunkční.   Samozřejmě z hlediska provádění je to velmi jednoduché, něco se nalepí na něco. Problém je, že […]

, ,

Santorini a hydroakumulační střechy

Ploché střechy jsou univerzálním tématem, které nikdy nezestárne, přesto, že v této oblasti bylo učiněno mnohé, mnohokrát jsme již nabourali, mnohokrát jsme objevovali, slepé uličky. Přesto poučení z krizového vývoje (75 % reklamací u stavebních firem se dotýká právě izolací), jsme si zatím nevzali patřičné poučení, proto je neustále prostor pro představování nových věcí a nových zkušeností. Ještě štěstí, že […]

,

Výrobní poruchy fóliových hydroizolací (zejména PVC), část 2.

2.2. Geometrické vlastnosti vyrobených syntetických fólií Jedná se zejména o šířku, délku, ale hlavně o tloušťku, resp. přímost „šavlovitost“. Při snižování nákladů dochází k využívání a mnohdy i překročení dovolených tolerancí, a to u všech položek dříve uvedených. Proto je potřeba náhodně před aplikací jednotlivé materiály překontrolovat, zdokumentovat a případně ihned u dodavatele reklamovat. Obr. č. 1 – při měření tloušťky odebraného vzorku byla […]

,

Výrobní poruchy fóliových hydroizolací (zejména PVC), část 1.

Všechny poruchy syntetických fólií, zejména mPVC, které vznikají v průběhu nebo jako důsledek výrobního procesu, můžeme kvalifikovat jako výrobní poruchy.  Základní trendy ve snižování výrobní ceny syntetických fólií PVC je možné rozdělit do následujících bodů: – snižování tloušťky hydroizolačního materiálu, výroba na dolní hranici tolerance, tedy vždy pod deklarovanou tloušťku; – zrychlování výroby, v kombinaci se snižováním […]

Poruchy asfaltových hydroizolací plochých střech v ploše a detailech

Ve vývoji poruch plochých střešních plášťů je možno vysledovat dvě základní časové a materiálové etapy poruch. První je reprezentovaná asfaltovými oxidovanými izolačními systémy, které vládly našim hydroizolacím ještě v první polovině devadesátých let. Od té doby se poruchy, zejména jejich pestrost, změnila neuvěřitelně. V současné době je možné identifikovat nárůst všech druhů poruch naprosto neuvěřitelným způsobem. Od degradace […]

,

„Prknoidní“ dřevěné šindele ve Slovinsku

Každá oblast, každý region, má určité technické zvyklosti řešení stavebních objektů a samozřejmě i střešních plášťů, a to i těch plochých šikmých.  Jednou z těchto zvyklostí, která je odlišná od našeho českého nebo středoevropského systému, jsou dřevěné šindele. Dřevo jako krytina stavebních objektů je historicky velmi časté a šablony, které se z něj vyrábějí – šindele mají svoje pravidla výroby. Zásadně jsou […]

,

Školení izolatérů v praxi

Kvalitní izolatér, resp. izolatér obecně, je velmi nedostatková profese, která je však velmi důležitá za účelem, aby nám neteklo na hlavu, případně do bot, ale i jinam. Bohužel situace v oblasti stavebních řemesel moc pozitivní není a ve stejné situaci jsou i další řemesla. Učit se, učit se, učit se, je trochu zprofanované heslo, ale s jádrem, které považuji za […]

Využívání bezpilotních létajících prostředků (UAV) pro kontrolu šikmých střech

Copter – překladem do češtiny je vrtulník nebo helikoptéra. Drone – překladem do češtiny je trubec, ale také letadlo bez pilota, bezpilotní letoun, dále pak bzukot, bzučení atd. Bezpilotní létající prostředek (UAV) je stroj, dopravní prostředek, který nemá na palubě lidskou posádku, pilot řídí tento prostředek vzdáleně a manuálně nebo je automaticky řízen ve svém pohybu. […]

,

Provádění, prováděcí firmy a ostatní, kteří se kolem izolací motají…

Máme před sebou dobu, kdy ubývá a bude ještě ubývat těch, kteří izolace umí vlastními rukami provést. V současné době je kvalitní izolatér velmi nedostatkovým zbožím. Je to současný trend ve všech řemeslech a to nejen stavebních.   Nastavení současné společnosti je takové, že kdo nemá vysokou školu, maturitu, je méněcenný. Toto je ten nejhorší možný stav, který existuje. […]

,

Konference Izolace 2018 a co bude dál?

Jako každý rok, i letos, konference přišla a odešla. Doufám, že v nás všech zanechala jen ty pozitivní dojmy.   V každém případě je nutné poděkovat všem, kteří se na její tvorbě a organizaci podíleli. Hlavním organizátorem, tím, který na svých bedrech odnesl prakticky veškerou tíhu organizace a opravdu to není jednoduché všechny nacpat tam, kam je potřeba, byla paní […]

Anotace příspěvků na konferenci Izolace 2018

Blíží se nám další ročník konference Izolace 2018, ve standardním čase, datu a vše tak, jak jsme na to dlouhá léta zvyklí. Fotoarchiv redakce Tématem tohoto ročníku jsou provozní střechy ze všech možných hledisek, od již klasické patologie, poruch plochých střešních plášťů až po pozitivní příklady technických řešení a jejich použití v konstrukční praxi.  Jedním z příspěvku bude oblast […]

Stavitelství v Kambodži – Laterit

Laterit a jeho zpracování ve stavebnictví khmérské říše V oblasti stavebnictví khmérské říše byly používány dva druhy systémů, dřevěné – pro stavby obytného charakteru, a to včetně královských a dalších feudálních paláců. Objekty, které byly správního nebo náboženského charakteru, byly zprvu cihlové, po desátém století kamenné, resp. kombinace lateritu a obkladu z pískovce nebo výhradně pískovcové. V přechodovém období se vyskytovaly kombinace […]

Stavitelství Kambodže – „lego“ a falešné klenby

Stavitelství v Kambodži v době vrcholného vývoje khmerské říše bylo na velmi vysoké úrovni. Mezi 9–10. stoletím přešlo od cihelných konstrukcí (které patří k ranějšímu období), k používání bloků lateritů, které byly pak následně obkládány pískovcem. Ten je následně bohatě zdoben basreliéfy – samozřejmě v místech, která jsou k tomu určena – zejména pak svislé konstrukce, které tvoří mnohdy galerie dokumentující dějinné, […]

Krása japonských střech – památková péče

Pro nás jsou památky něco úplně jiného než pro Japonce. Oni chápou kontinuitu vývoje, to, že je nutné vše obnovovat. Snaží se při tom pracovat stejnými metodami jako v minulosti, ale když to nejde, tak to udělají tak, že to vypadá jako původní.  Dík nepřející historii, konci druhé světové války, který přinesl zničení mnohých památek (?!), […]

,

Problematika pojížděných izolací

Přímo pojížděné hydroizolace jsou velmi náročné, a to jak z hlediska materiálů, tak z hlediska provádění.  Pro úspěšnou realizaci je nutné splnit řadu podmínek, které se plní občas jen velmi těžko. Z těchto podmínek vybírám ty nejpodstatnější: Pohyb podkladu: Hydroizolace musí být provedena na podklad, který se „ani nehne“. Odolnost při přemostění trhlin je zde velmi omezená. Druhým […]

,

Rozpadající se krytina šikmých střech

S radostí konstatuji, že tato porucha již téměř z našich střech vymizela a jedná se prakticky vždy o tašky vyrobené v dávné socialistické minulosti, což již nyní není naštěstí prakticky možné. Základním principem této poruchy je nedostatečná mrazová odolnost keramických tašek – bobrovek. Jejich rozpad je krásně vidět na následujících obrázcích, a to i s pokusy o opravu pomocí plechových tašek. Mrazuvzdornost se […]

Stropní konstrukce – plnoprůtočná, s nefunkční hydroizolací, promrzající

Rád bych vám ukázal na tomto příkladu, jak to dopadne, když dlouhodobě do střechy zatéká a ještě se k tomu přidá mráz. Na následujících fotografiích je stav střešního pláště, který plnoplošně a dlouhodobě protékal. Důsledkem tohoto stavu jsou nejen výluhy z betonu, ale i destrukce krycí vrstvy betonu, včetně koroze výztuže. Při takovémto stavu je jen kupodivu, že to nespadlo […]

Půvab českých kostelů, včetně jejich střech – díl II.

Další výlet nás zavede k památnému místu Budeč, které se nachází 17 km severozápadně od centra dnešní Prahy u obce Zákolany a její části Kováry v okrese Kladno. Jedenáct století starý kostel sv. Petra a Pavla na Budči je v jádru nejstarší stojící budovou v Česku. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR. Stejně jako Lštění i Budeč patřila k hlavním opěrným […]