Záznamy Ing. Marek Novotný, Ph.D.

,

Kabelové (hromosvodové) prostupy a lidová tvořivost při jejich opracování

I když se vyrábějí tvarovky, které eliminují rizika při provádění, řada firem dosud „bastlí“ opracování prostupů na koleni. Výsledky jsou samozřejmě problematické, což je vidět i na dalších obrázcích. Co prostup, to originál, jak to zrovna vyšlo. Samozřejmě při použití profesionálně vyrobených tvarovek odpadá složité svařování hydroizolace do trubičky a napojování na hydroizolaci, kromě toho, že je […]

Význam stavební patologie v oblasti plochých střešních plášťů

Motto: Před několika lety mi studenti napsali na dveře – hlavní patolog. Reflektovalo to, že jsem při první přednášce předmětu PS V, jsem je vítal slovy „Vítejte na patologii ….“. Tento předmět se zabýval vadami a poruchami staveb, takže to od patologie staveb nemá opravdu daleko. Úvod a vysvětlení: U všech stavebních materiálů a u všech technických řešení lze najít […]

Vzpomínka na konferenci Izolace 2017

Každá konference každý rok má jiné parametry, pokaždé je to jinak. Nikdy a nic se neopakuje, což je velmi pozitivní. To, co se opakuje, je, že máme neustále chuť pokračovat a hledat témata, o kterých by se dalo s úspěchem diskutovat a prezentovat je. To opakování nemůžeme vztáhnout na naše reálné stavebnictví, kde se vady a poruchy vyskytují do zblnutí duše […]

Anotace příspěvků ke konferenci Izolace 2017

V rámci připravované konference se nám podařilo v předstihu získat od našich přednášejících anotace jejich příspěvků. Jedná se o zajímavou situaci, kdy účastníci konference mohou více tušit, co budou jednotlivé příspěvky obsahovat a na jednotlivé příspěvky se více zaměřit. Tato situace nám umožňuje vypsat možnost položení otázek dopředu, které přednášejícím předáme, aby mohli přednášku buď ještě zaměřit požadovaným […]

Konference se blíží

Již v nedávné minulosti jsme informovali o tématu následující konference – Izolace 2017. Toto téma je aktuální a neustále se objevují nové oblasti, které je nutné řešit. Od jednotlivých materiálů až po provádění. Samozřejmě, že i předpisy se neustále němí, nebo někdy nemění, no prostě neustálý pohyb kola izolačních dějin. Takže jedním významným tématem konference bude provádění. Zkušenosti, které […]

,

Konference Izolace 2017 – Ploché střechy

Půl roku je pryč a tak je nutné začít s přípravou konference Izolace 2017, aby i 18. ročník přinesl něco nového, poučil a zaujal. Ploché střechy včetně provozních střech jsou vděčným tématem z mnoha stran. Jedná se o konstrukce, které představují mnohostranné riziko průšvihu, zejména když se něco podcení a v tom jsme tady mistři. Neustále se něco podceňuje a nejhorší je, když se podceňuje […]

,

Permanentní elektronické kontrolní a monitorovací systémy izolačních systémů – PEKAMSIS

Úvod Jednoho dne jsem byl konfrontován s vědeckým přístupem k hledání netěsností ve fóliových izolacích. Pod hydroizolaci byl pumpován „signální plyn“, jehož prostup přes hydroizolaci měl být identifikací netěsností. Jednalo se o terasu cca 100 m2, s tím, že do ní strašlivě zatékalo. Pumpovali, chodili a nic moc z nich nevylezlo a díry se neidentifikovaly. Nakonec z nich vypadlo, že asi nic nezjistí, […]

Vodotěsné izolace spodní stavby – technické řešení – výhody x nevýhody

V oblasti vodotěsný izolací spodní stavby je nutné si uvědomit, že se nám zatím nepodařilo najít systém, který by byl bezvadný, který by 100 % fungoval. Prakticky vždy jsou nutná sanační opatření, otázkou je jen jejich rozsah, kde můžeme formulovat tezi, že u riskantních technických řešení tato sanační opatření jsou nejdražší a to i s důsledkem výrazných nepříjemností uživatelských a dodavatelských.  […]

, ,

Poruchy hydroizolací III.

Po vizuálních zkouškách nastupují testy rozebírající fólie pomocí několika druhů analýz, které hledají důvody technického stavu a principy, důvody změn technických vlastností v průběhu času, nebo v čase vzniku poruch. V tomto článku budu popisovat tři základní analýzy, které pro identifikaci, dokumentaci vad fóliových, ale nejen fóliových materiálů používáme.   Jedná se o zjišťování podílu nespalných zbytků, tj. množství plniv. […]

, ,

Poruchy hydroizolací II.

Po etapě vizuálních kontrol na místě, resp. dalších exaktních zkoušeních na místě byla provedena analýza hydroizolačního povlaku v laboratoři. Nebyly prováděny zkoušky, které nejsou relevantní, tedy pevnostní zkoušky. Tyto jsou závislé dominantně na kvalitě výztužné vložky a nebývají dominantním problémem v případě zatékání. Základní příčina zatékání bývá problematika vlastní vodotěsné izolace – resp. její části, které odpovídá za […]

, ,

Poruchy hydroizolací I.

Každá hydroizolace je nějakým způsobem riziková a jednoduše řečeno je to vyjádřeno starou izolatérskou pravdou, že jsou pouze dva druhy izolaci. První ty co tečou a druhé, ty co potečou. Smutnou skutečností současné doby je to, že z těch druhých se ty první stávají ve velice krátkém čase, který se vymyká dobrému vkusu. Ve většině případů se jedná […]

Je krytina z přírodní břidlice bezúdržbová?

Jednou z nejkvalitnějších krytin pro šikmé střešní pláště jsou skládané šablony z kvalitní přírodní břidlice. Takováto střecha pak bez problému odolává veškerým povětrnostním vlivům dlouhé desítky let a je tedy z pohledu běžného vlastníka prakticky nesmrtelná.  Aby bylo dosaženo tohoto optimálního stavu, je nutno dodržet několik zásad, které si můžeme demonstrovat na několika následujících obrázcích. Jedná se o střechu obytného […]

Školení o provádění izolatérských prací

V současné době, kdy se ve stavebnictví šetří na všem, je logické, že se bude šetřit i na kvalitních izolatérských a střechařských firmách. Pro mne osobně, ale samozřejmě, pro další znalce v oboru, je to „pozitivní situace“, kdy jsou na první pohled patrné izolateréské fauly a kdy je možné jednoznačně konstatovat, že se provedení nepovedlo. Bohužel takovýchto situací je […]

Příklady poruch šikmých střešních plášťů

Tradičními českými střechami jsou šikmé střechy s pálenou krytinou. Forma zůstala a výrazně se změnily a obohatily možnosti, které v současné době máme k jejich řešení a to jak v ploše, tak i v konstrukčních detailech. Kromě klasických nezateplených šikmých střech se vyskytují více a více zateplené šikmé střešní pláště nebo střešní pláště, které obsahují obytné prostory a vše, co s tím souvisí. Takže se nám rozšířilo […]

Život na střechách

Střechy je samozřejmě možné používat ke všem možným účelům pro zpříjemnění života. Střechy byly dalším obytným prostorem již od starověku a i v současné době se v některých částech Evropy tyto prostory řádně využívají až do dnešních dnů. Stejně tak u i nás se konečně střechy začínají více využívat a nemusí to být jen proto, že poskytují velmi zajímavé a neobvyklé pohledy. Nejčastěji […]

Poruchy vodotěsných izolací spodní stavby

Vodotěsné izolace spodní stavby, když se porouchají, tak je průšvih a velký. Rád bych hned v prvních větách připomenul, že poruch vodotěsných izolací spodních staveb jsou velmi časté, jsou kombinované s výraznými náklady na sanace a opravy. V současné době není možné jednoznačně stanovit, který izolační systém je nejméně a naopak nejvíce poruchový. Lze specifikovat, co je rizikové a které systémy riziko […]

Šikmé střechy, poruchy krytiny

Jednou ze standardních krytin jsou šablony na cementové bázi vyztužené vlákny. Tato vlákna byla na bázi azbestu, který z technického hlediska fungoval naprosto bezproblémově, ale z hlediska zdravotního byl pohromou. Proto se přistoupilo k různým náhražkám, které fungovaly špatně nebo vůbec ne. Naštěstí v této době jsou již tyto problémy vyřešeny a výrobky tohoto typu již vykazují dostatečnou kvalitu […]

Konference Izolace 2014 – pohled odborného garanta

Na začátek zhodnocení bych jako odborný garant konference Izolace 2014 rád poděkovat všem, kteří se na konferenci zúčastnili a doufáme, že si odnesli cenné informace. Hned potom bych rád poděkoval všem přednášejícím, kteří udrželi kvalitu přednášek tak, aby přednášky měly posluchačům co říci a nebylo je možné kvalifikovat jen jako pouhou reklamu. Program této konference byl úzce […]

Hydroizolace plochých střech – poruchy střešních plášťů

Součástí programu konference Izolace 2014, byl také křest knihy o poruchách hydroizolací plochých střešních plášťů, které vychází z expertní a znalecké činnosti mé, ale též mých kolegů, kteří mají svůj důležitý podíl na vzniku této knihy. Nesmí zapomenout, že výrazné množství podkladů, bylo použito z archivu firmy A.W.A.L., s.r.o. a z dlouholeté práce této firmy. Společně se spoluautory panem dr. Misarem […]

Poruchy šikmých střech

Tématem, které je prakticky bezbřehé jsou poruchy šikmých střech. Lze říci, že pestrost možností je možná i větší než u poruch plochých střech. U šikmých střech lze očekávat poruchy nosných konstrukcí, krovů a jejich částí. Tak jak je patrné na tomto obrázku je výrazná hniloba nosných konstrukcí, pozednic, krokví. Jejich důsledkem pak může být statická destrukce krovu. Samozřejmě, že […]

Nejvíce problematický detail pochozích střešních plášťů z architektonického a funkčního hlediska

Jedním z nejkomplikovanějších detailů, který se také v praktickém životě nejvíce „voře“ je návaznost na výplně otvorů a to balkónové, terasové dveře. Tento detail je velmi důležitý a jeho poruchy způsobují výrazné problémy z hlediska užívání a to nejen estetické, kdy se olupuje ostění kolem dveří a boulí podlaha, která je ke stěně doražena, ale plísně při vlhkostních poruchách jsou základním doprovodným […]

Rizika vlhkostních poruch obalových konstrukcí stavebních objektů – znalecká praxe

Vlhkostní poruchy v současné době tvoří mezi 60 – 70 % reklamací ve stavebnictví, toto číslo je obrovské a dokumentuje současný stav našeho stavebnictví. Tuto problematiku řeším posledních dvacet let a mohu velmi dobře srovnávat nejen vývoj stavebnictví, ale i vývoj poruch. Oboje se vyvíjelo a bude vyvíjet velmi bouřlivě.

Konstrukční detail návaznosti svislé konstrukce na U.T.

Jeden z nejvýznamnějších a velmi problematických detailů je návaznost svislých konstrukcí na U.T. Technické řešení, vzorové by mělo vypadat jako je na následujícím obrázku. Jedná se o jeden ze základních konstrukčních detailů, který je nutný vyřešit správně tak, aby jak z hlediska funkčního, tak i estetického, fungoval správně a dlouhodobě. Mnohdy se ve svých znaleckých posudcích setkávám se špatným řešením, nebo s detaily, které nefungují spolehlivě a dlouhodobě. Dá se říci, že se všeobecně ví, že tento detail je náročný jak na řešení, tak i materiály a provedení, ale přesto se neustále podceňuje.

Kaučuk

Surový kaučuk odkapává při naříznutí kůry z kaučukovníku do, v našem případě, kokosových skořápek, ale také rozříznutých PET lahví atd..