Ministerstvo životního prostředí

Fax: +420 267 310 308

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) bylo zřízeno 19. prosince 1989 zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. k 1. lednu 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí.
MŽP je ústředním orgánem státní správy pro ochranu přirozené akumulace vod,
ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod,
ochranu ovzduší,
ochranu přírody a krajiny,
ochranu zemědělského půdního fondu,
výkon státní geologické služby,
ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod,
geologické práce a ekologický dohled nad těžbou,
odpadové hospodářství,
posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které přesahují hranice státu,
myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích,
státní ekologickou politiku.
K zabezpečení a kontrolní činnosti vlády České republiky Ministerstvo životního prostředí koordinuje ve věcech životního prostředí postup všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy České republiky.