Anotace příspěvků konference Izolace 2021, 2. část

/autor: /, , ,

Přijměte druhou ochutnávku témat, která jsou pro vás připravena na 22. ročníku konference Izolace 2021. Ta proběhne na téma „Izolace a konstrukční detaily plochých střech“ jako online webinář dne 4. 2. 2021. Více informací zde.

 

POCHOZÍ OKNA – SVĚTLÍKY V POCHOZÍM STŘEŠNÍM PLÁŠTI
Marek Novotný, Jan Hlavín, Iveta Čabanová
A.W.A.L. s.r.o., FA ČVUT Praha

Provozní střešní pláště jsou díky svým provozním vrstvám velmi náročnou stavební konstrukcí, kde je vlemi nutné dbát na to, aby hydroizolace, včetně všech jejích součástí fungovaly bezchybně a dlouhodobě. Všechny konsturukční detaily jsou velmi komplikované a náročné na realizaci. Rekonstrukce předmětného střešníh pláště pak představovala nepřetržitou řadu komplikovaných technických řešení. Nejvýznamnější nebo nejsložitější byl detail pochozích oken. Kdy bylo potřeba vyřešit nejen návaznost hydroizolačního povlaku na vlastní rám oken, ale i návaznost zasklení na rám těchto oken.

SPOLEHLIVÉ DETAILY STŘECH S POVLAKOVÝMI IZOLACEMI
Šárka Šilarová
Stavební fakulta v Praze

Konstrukčně správně a vhodně navržené detaily jsou důležitou součástí návrhu střešního pláště. Podle průzkumů se v současnosti na poruchách střech ve zvýšené míře podílí právě nevhodný či zcela špatný návrh nejen vlastního pláště, ale hlavně „vyřešení“ detailů. Při tvorbě detailu je nezbytné vycházet z rozboru okrajových podmínek, vlivů prostředí a respektovat konstrukční, materiálové a technologické podmínky. Při provádění detailů u střech, kde dochází ke kombinaci různých vrstev materiálů, musí být zajištěna jejich vzájemná snášenlivost.

DETAILY PLOCHÝCH STŘECH Z ASFALTOVÝCH PÁSÜ – KRUHOVÝ PROSTUP
Jan Plachý
DEHTOCHEMA TN, a.s.

Příspěvek se zabývá problematikou kruhového prostupu střešním pláštěm s hydroizolací z asfaltových pásů. Přibližuje problematiku návrhu a okrajových podmínek opracování kruhového prostupu jak řemeslně, tak pomocí průmyslově vyráběných prostupů.

POHLED NA KONSTRUKČNÍ DETAILY PLOCHÝCH STŘECH POHLEDEM IZOLATÉRSKÉ FIRMY
Jiří Doležal
IzoDol, a.s.

Detail vždy zůstane detailem, může být jednoduchý ale i složitý. To jestli bude odborně opracován, vždy záleží na izolatérovi samotném, na jeho zkušenostech, praxi ale i schopnosti komunikovat o problémech detailu se zadavatelem či projektantem. Izolatér bez těchto schopností může velmi jednoduše pokazit i jednoduchý detail. Naopak izolatér s výše popsanými schopnostmi může nejenom opracovat ale i vyřešit složitý detail. Rád bych zde použil jeden konkrétní příklad, který dokládá výše popsané.

KONSTRUKČNÍ DETAIL POHLEDEM VÝROBCE AXTER
Petra Šrubařová, Petr Jůn, Ivan Misar
AXTER CZ s.r.o.

Příspěvek se zaměřuje na základní principy řešení detailů plochých střešních plášťů s krytinou z asfaltových pásů z pohledu společnosti Axter, francouzského výrobce asfaltových pásů. Součástí jsou ukázky řešení vybraných detailů.

DETAILY PLOCHÝCH STŘECH NĚMECKÉHO VÝROBCE A NOVÉ TRENDY V NAVRHOVÁNÍ STŘECH
Hubert Ertelt
Bauder, s.r.o.

Plochou střechu je možné vidět jako optický celek, ale doporučuji soustředit se také na detaily, jejich provedení a také na to co od střechy očekáváme.

VÝZNAM SPÁDOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH A VÝBĚR FUNKČNÍHO SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ
Halina Kučerová
ROCKWOOL, a.s.

Správně navržena a provedena střecha musí zajistit bezchybné fungování střechy a její dlouhou životnost. Při navrhování střech je nutné zohlednit nejenom stále vyšší nároky z hlediska úspory energií, požární bezpečnosti, akustických nebo mechanických vlastností. Střechu je nutné rovněž správně navrhnout a provést z pohledu odvodnění střešního pláště. Pečlivý návrh detailů a následná jejich kvalitní realizace je předpokladem spolehlivého fungování a zajištění dlouhé životnosti střech.

PĚNOVÉ SKLO FOAMGLAS®, TEPELNÁ IZOLACE, KTERÁ MŮŽE ZVÝŠIT HYDROIZOLAČNÍ SPOLEHLIVOST STŘECHY
Jan Vychytil
Pittsburg Corning CR, s.r.o.

Pěnové sklo FOAMGLAS® je tepelná izolace s řadou výjimečných doplňkových vlastností, jako jsou nenasákavost, parotěsnost, nehořlavost a extrémně vysoká pevnost. Při aplikaci v tzv. kompaktní střešní skladbě spolupůsobí FOAMGLAS® s hydroizolací z asfaltových pásů a zvyšuje tak její hydroizolační spolehlivost. Jedná se také o tepelnou izolaci prověřenou časem, neboť i po řadě desetiletí fungování ve střechách zůstávají její izolační vlastnosti zcela beze změny.
Zcela nestlačitelná tepelná izolace také umožňuje neobvyklá řešení detailů.

EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN – TEPELNÁ IZOLACE S BENEFITEM OCHRANY
Vojtěch Ušela
FIBRAN s.r.o.

Výrobky firmy Fibran z extrudovaného polystyrénu jsou na trhu od roku 1974. Historicky jsou známy vynikající vlastnosti XPS z hlediska expozic, kde je vystaven působení vody, vlhkosti a zachovává si své tepelně izolační vlastnosti, jako jediný tepelně izolační materiál. Tím je dané jeho uplatnění ve stavebnictví – všude tam, kde je voda, nebo vlhkosti nebo významné zatížení. Kombinací těchto vlastností je možné XPS použít zejména při řešení střech s obráceným a kombinovaným pořadím vrstev. Díky svými mechanickým vlastnostem lze tyto materiály používat i ve všech dalších místech, která vyžadují přítomnost teplené izolace, a to od eliminace teplených mostů až po zatížené podlahy.