Your Knowledge 2018 aneb cesta do hlubin študákovy duše...

, , , ,
Kto má najkrajší pohĺad na Kočovce z perspektivy? Predsa bociany, ktoré každoročne hniezdia v blízkosti parku na stĺpe elektrického vedenia.... O jarním víkendu 14.-15. 4. jsem společně se svými kolegy Ing. Michalem Šidou,…

Tisková zpráva Akademie zateplování 2017

, , , ,
Podzim bude patřit tématům zateplování dřevostaveb a šikmých střech, lehkým obvodovým a skládaným konstrukcím a také plochým střechám.Série přednášek expertů na zateplování pokračuje dvěma podzimními…

NORTON Clipper představil svou první pásovou pilu a předčil očekávání

,
Expert na diamantové kotouče a stolové pily, lucemburská společnost NORTON Clipper, uvedla na trh svou novou pásovou pilu. Robustní model CB 511 je určený k řezání cihelných, pórobetonových a betonových zdících bloků jako…

Fasády se dřevem

ÚvodFasáda (z francouzského face tvář, líc) je konečná úprava vnějších stěn budovy. Dřevěný obklad- vyskytuje se od historických dob zejména na nevytápěných, pomocných stavbách, asi od poloviny 20. století byly užívány…

Znalec a obalové pláště staveb – poznámky z dennodenního života – konkrétní případy vad a poruch

Úvod referátu Na úvod našeho příspěvku je možný povzdech „snad už to půjde lépe a kvalitněji“…. Myslíme si, že se nedopouštíme žádné technické chyby, jestliže si připustíme a zároveň prakticky ukážeme to, co…

Detaily napojení střešních oken

,
Střešní okno Střešním oknem nazýváme výplň otvoru v šikmých střechách a na rozdíl od automobilů, které vnímáme mnohem intenzivněji, jsou poměrně fádní. U automobilů jsou jednotlivé typy pro nás jiné, hlavním rozdílem…

Systémy opláštění z pohledu výrobce mechanického kotvení

1. Požadavky na opláštění stavby Níže je uveden přehled základních požadavků na výrobky pro opláštění stavby a to včetně požadavků na upevňovací prvky, které jsou z hlediska nosné funkce rozděleny na primární a na…

Sklo a hliník v obálce budovy z pohledu stavební fyziky

ÚvodLehký obvodový plášť (LOP) na bázi skla a hliníku je z pohledu stavební fyziky velmi složitá stavební konstrukce. Standardní obvodové konstrukce lze hodnotit součinitelem prostupu tepla U stanoveného na základě výpočtu…

Vliv zateplovacího systému na neprůzvučnost konstrukcí

,
LegislativaOchrana proti hluku je jedním z osmi základních požadavků na stavby, které jsou definovány v Zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). § 156 Požadavky na stavby (1) Pro stavbu…

Sokl – rizikový detail

,
SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKYSprávnému řešení soklu budov - interakci obvodové stěny s terénem byla zatím věnována jeho důležitosti neodpovídající pozornost. V literatuře se setkáváme pouze s náznakem či ryze teoretickým…

Spolehlivá montáž předsazených oken

Předsazená montáž oken při použití konzol systému JB-D® anebo JB-D®/L Montáži předsazených oken do otvorových výplní nebyla donedávna věnována velká pozornost. S nárůstem počtu novostaveb či rekonstrukcí i u nás v…

Předsazená montáž oken

,
V současné době vysokých požadavků na zateplení budov jsou používány stále větší tloušťky tepelných izolací stěn. Tvůrci takto masivně zateplených budov jsou často postaveni před problém, jak vzhledem k tloušťce tepelných…

Opláštění hal sendvičovými panely – ideální izolace pro všechny průmyslové stavby

,
Sendvičové panely jsou v současné době hitem pro opláštění průmyslových budov, jejich zateplení a rekonstrukci. Výborné tepelně-izolační vlastnosti opláštění zajistí maximální energetickou úsporu při provozu v hale.  Izolace…

Nová zelená úsporám pokračuje

, ,
Dotační program Nová zelená úsporám 2013 Ministerstva Životního prostředí ukončil koncem roku 2013 příjem žádostí. Na úspěšný program navazuje v roce 2014 vypsáním dotačního programu Nová zelená úsporám. Žádosti…

Zatékání ve fasádě

,
O využití nedestruktivních vlhkostních detektorů Tramex pro vyhledávání netěsností ve střešních pláštích už jste se mohli dočíst v dříve uveřejněných článcích, ale využití přístroje RWS pro fasády zatím stále…

Nepodceňujte měření vlhkosti

Andrew Rynhart, technický ředitel irské společnosti Tramex zde hovoří obecně o měření vlhkosti, o důležitosti nedestruktivních vlhkoměrů a o zkušenostech uživatelů vlhkoměrů Tramex z celého světa.

Využití kapilárně aktivních materiálů při energetické sanaci budov

Při odstraňování vlhkosti ze staveb se v posledním desetiletí osvědčily materiály chovající se vůči vodě jako kapilárně aktivní. Kapilárně aktivní materiály díky své pórovité struktuře dovednou vodu okamžitě při prvním kontaktu do sebe nasát a velice rychle v sobě transportovat nebo uložit až do okamžiku svého odevzdání např. ve formě vodní páry do okolí. Tato vlastnost se využívá ve stavebnictví tam, kde to vyřeší investorovi problém.

Novodobé a typické stavební technologie nízkoenergetické výstavby z pohledu úvěrového financování

Téma této druhé přednášky navazuje z části na první část (článek zveřejněn 1.4.2011). Tentokráte je se zaměřením na problematiku rozestavěnosti staveb v souvislosti se zajištěním financování energeticky úsporných staveb úvěrem. Opět platí co v předchozí přednášce - pokud by měla ČR standardní právní úpravu spočívající v tzv. „římském právu“, kdy je stavba součást pozemku, podstatná část majetkoprávních a finančních problémů by nemusela nastat.

Vnitřní zateplovací systém Rockwool INROCK pro stavby historického charakteru, 2. část

Systém INROCK byl vyvíjen po dobu několika let a jednotlivé etapy využívaly nejprve prostou selekci známých a víceméně standardních, později však vedly k řízenému vývoji nových materiálů s přesně specifikovanými vlastnostmi.

Vnitřní zateplovací systém Rockwool INROCK pro stavby historického charakteru

Snaha o úspory energie se dnes stává alfou i omegou v oboru pozemního stavitelství. K těmto intenzivním a dnes i zčásti oficiálně podporovaným aktivitám se přistupuje různě a na různé úrovni.

Hodnocení a návrh úsporných opatření (Energeticko-ekonomická studie)

Chcete uspořit energii? Neorientujete se v nepřeberném množství možností a nabídek? Chcete znát reálný efekt úsporných opatření pro konkrétní budovu? Uvažujete o využití dotace z OPŽP pro snížení nákladů na vytápění?

Vyhodnocení fce XPS v inverzní skladbě rekonstruované terasy Tesco Liberec po 15ti letech

Trh tepelných izolací zaznamenal v posledních letech opravdový "boom" jak co do druhů/typů tepelných izolací, tak i do počtu výrobců. To se týká i tepelné izolace zvané extrudovaný polystyren (XPS). Ne každý výrobce se však snaží či je schopen monitorovat své výrobky z hlediska dlouhodobě udržitelného rozvoje včetně poskytování informací nad rámec zákona či normy (ČSN EN 13164, ČSN EN 13172).

Sanace vlhkého zdiva památkově chráněných objektů

Většina staršího stavebního fondu má problémy s vlhkostí zdiva a související materiálovou korozí. Nadměrná vlhkost vede k rozpadu zdiva, zvyšuje tepelné ztráty budov a vytváří podmínky pro biotické napadení materiálů, což vede až k nemocem pobývajících osob. Podmínkou odpovědné sanace je relevantní průzkum, který pojmenuje a zhodnotí hlavní příčiny poruch.

Stavebněprávní problematika při snižování energetické náročnosti budov v praxi

Téma přednášky vědomě vybočuje z technické roviny zaměření konference. Zůstalo stále cíleno na nízkoenergetickou výstavbu, ale z úhlu právní a ekonomické souvislosti. Jde o neméně důležitý aspekt výstavby, který je často v praxi ze strany stavebníků, projektantů a stavebních úřadů opomíjen. Technická invence a nízkoenergetické řešení stavby se snadno co důležitosti může dostat souhrou skutečností do sekundární role.

Tepelnětechnické úpravy obálky budov v nestandardních podmínkách - problémy, poruchy, životnost

Současný trend snižování potřeby tepla na vytápění vede ke stále důkladnějšímu zateplování obálky budovy a to i konstrukcí, které byly dříve považovány z hlediska tepelných ztrát za podružné. Navíc se stále častěji přistupuje k tepelně technickým úpravám nestandardních konstrukcí (rozuměno konstrukcí nikoliv zděných nebo betonových), které vyžadují pečlivé posouzení navržených opatření tak, aby v jejich důsledku nedocházelo ke vzniku funkčních poruch a nedostatků.

Zkušenosti z realizací a provozu energeticky pasivních domů v ČR

V současné době se s názvem energeticky pasivní dům (EPD) setkáváme na každém kroku, existuje podpora výstavby energeticky pasivních domů SFŽP. Hrozba vzrůstajících cen energií tomuto tématu velmi nahrává. Kdo o tomto tématu nepíše, EPD neprojektuje nebo nestaví, není „in“.

Kamenná vlna Rockwool na rozhlasových vlnách

Jaké části domu zateplit a ušetřit? Jakou izolaci na zateplení použít? Jaká tloušťka izolace je vhodná pro zateplení fasády či střechy? Na tyto a mnohé další otázky nyní dostanete odpověď v pořadu o úsporách při zateplování, který po prázdninové pauze pokračuje každé pondělí na vlnách rádia Frekvence 1.

Novodobé způsoby zamezení vzniku tepelných mostů u vyložených železobetonových konstrukcí

U obálky stavebního objektu je vždy možno detekovat místa s rizikem zvýšeného tepelného toku. Tato místa obecně označujeme jako tepelné mosty. Jedním z nich je i místo napojení vyložené železobetonové konstrukce na stropní nosnou konstrukci.

Nízkoenergetický bytový dům se solární stěnou

Navržený teplovzdušný vytápěcí systém přináší spolu s masivním zateplením nesporné úspory ve vytápění. Předmětem projektu je také zapojení solární stěny do energetické koncepce budovy ve vztahu k vytápěcímu systému.

Regenerace panelového bytového domu typu B70 R po pěti letech. Poznatky, ekonomika provozu, faktory

Tématem příspěvku je vyhodnocení energetických úspor dosažených po zdařilé regeneraci bytového domu systému B70 R. Příprava i realizace této rekonstrukce probíhala ve spolupráci se specialisty společnosti Rockwool a.s. Autor rozebírá odchylky spotřeby tepla po dokončení regenerace oproti očekávání. Hlavní příčinou zjištěných rozdílů byly výrazné úniky tepla způsobené nadměrnou infiltrací. Přestavba balkónů na lodžie jako způsob sanace balkónových konstrukcí se ukázala jako významný tepelný filtr.