Okna z hlediska úniku tepla, akustiky, prostupu světla či bezpečnosti 7 – Slabiny izolačních skel

, ,
V tomto díle se zaměříme na slabiny izolačních skel. Tato problematika je velmi málo diskutována, a přitom má naprosto zásadní vliv na funkci oken jako celku. Komory izolačních skel jsou naplněny vzácnými plyny, nejčastěji…

Okna z hledisku úniku tepla, akustiky, prostupu světla či bezpečnosti 6 – akustický útlum

Na téma hlukového útlumu bylo už napsáno mnoho článků. Všechny říkají zhruba toto: Zvuková izolace oken a dveří se vyjadřuje indexem vzduchové neprůzvučnosti Rw. Obecně platí, že čím je uváděná hodnota Rw vyšší,…

Okna z hlediska úniku tepla, akustiky, prostupu světla či bezpečnosti 5

, ,
Ochrana před letním přehříváním Množství sluneční energie, které okny projde v létě, je oprávněným důvodem ke starostem. Jak s přebytečným teplem naložit? Jaká opatření použít, aby se interiér nepřehříval? Má…

Okna z hlediska úniku tepla, akustiky, prostupu světla či bezpečnosti 4

, , , ,
Okna jako zdroj tepla v zimním období s plusovou energetickou bilancí Doposud jsme se zabývali problematikou úniků tepla, ale nyní se dostáváme k jedné z nejzajímavějších kapitol celého seriálu – k solárním ziskům a k…

Okna z hlediska úniku tepla, akustiky, prostupu světla či bezpečnosti 3

,
Odstranění kondenzátu a námrazy na venkovním skle - výrazné snížení ztráty tepla zamezením sálání venkovního skla.

TZ – Tip pro lepší bydlení: Podlaha jako základ klidného domova

, ,
Bohumín, 26. dubna 2018 - Žijeme v době hlasité. Mít doma klidné a tiché prostředí je dneska k nezaplacení. Hluk zvyšuje stres a může poškodit i naše zdraví. Kvalitní podlahová izolace pomáhá snížit hlučnost v interiérech,…

Vliv zateplovacího systému na neprůzvučnost konstrukcí

,
LegislativaOchrana proti hluku je jedním z osmi základních požadavků na stavby, které jsou definovány v Zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). § 156 Požadavky na stavby (1) Pro stavbu…

Zvukoměr – mobilní aplikace v chytrém telefonu

Společnost A.W.A.L. s.r.o., se zabývá stavební fyzikou včetně akustiky. Součástí společnosti je i akreditovaná laboratoř akustiky, která provádí měření hluku ve venkovním i vnitřním prostředí a měření neprůzvučností…

Akustický štítek

,
Ochrana proti hluku jedním ze sedmi zásadních požadavků na stavby a je zakotvená v naší legislativě dlouhá léta. Přesto se jí nevěnuje dostatečná pozornost. Jedním z důvodů této skutečnosti je fakt, že hluk není…

Hluk ve vnějším i vnitřním chráněném prostoru staveb při obnovách a rekonstrukcích objektů

Dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve vnějším chráněném prostoru stanoví součtem základních hladin hluku LAeq,T = 50 dB a příslušných korekcí. Chráněným venkovním prostorem stavby se rozumí prostor 2 metry okolo obytných domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.

Predikce stanovení vzduchové neprůzvučnosti stropních konstrukcí dřevostaveb komůrkového typu

Čím dál více stavebních firem se začíná zabývat projekcí a následnou výstavbou dřevostaveb. V současnosti se v ČR projektují i některé vícepodlažní dřevostavby, především na principu těžkého skeletu. Již při návrhu dělicích konstrukcí se však nesmí zapomínat na požadavky normy ČSN 73 0532 týkající se vzduchové a kročejové neprůzvučnosti.

Podkrovní bydlení z hlediska akustiky

Bylo již popsáno mnoho článků o způsobu provádění podkrovních bytů a mohlo by se zdát, že nás už nic nepřekvapí. Podkrovní bydlení je prováděno jako rekonstrukce šikmé střechy s využitím podkroví nebo jako nástavba nad posledním podlažím ploché střechy či jako zcela nová výstavba.

Požadavky na zvukovou izolaci stavebních konstrukcí v budovách a uplatnění nejistot měření

ČSN 1175:1944,1953 Stavební isolace - Část III: Isolace zvukové - Prvním českým normativním předpisem, který zmiňoval požadavky na přípustné hodnoty hluku, byla československá státní norma ČSN 1175 z roku 1953 (původně norma České společnosti normalizační ČSN 1175 z roku 1944). Tato norma vyšla v nezměněné podobě a s nezměněným názvem jako ČSN 730531 v roce 1956. S historií a vývojem normových požadavků na zvukovou izolaci nás seznámí příspěvek Ing. Jindřicha Schwarze, CSc., který zazněl na konferenci Izolace 2009.

Zkušenosti z měření neprůzvučnosti

Další ochutnávkou z příspěvků konference Izolace 2009 bude téma akustické. Názor, že splněním všech požadavků na neprůzvučnost konstrukcí nutně musí vést k celkové spokojenosti klienta, nemusí být vždy pravda. Naopak v poslední době se množí stížnosti na nedostatečnou neprůzvučnost konstrukcí, přestože se toto měřením často neprokáže.

Protihluková opatření na tramvajové trati Hlubočepy – Barrandov. I tramvaj může být tichá..

Snižování hladin hluku z tramvajového provozu je velice důležitá a závažná věc, které se při rekonstrukcích nebo navrhování nových tramvajových tratí musí věnovat značná pozornost. Při plánované intenzitě provozu dopravního systému dojde k zatížení okolního prostředí hlukem a tím ke zhoršení obytné pohody.

Zásady ochrany před hlukem způsobeným TZB v panelové výstavbě

S problémem nevyhovujících limitních hodnot imisí hluku se při opravách v panelových domech setkáváme velmi často. Jen několik málo firem v naší republice je seznámeno s platnou českou legislativou. Přitom vhodné řešení se velmi často nabízí ve fázi návrhu ve spolupráci s odborníkem v oblasti akustiky.

Snižování přenosu vibrací od dopravy základovým prostředím do budov

Zdrojem vibrací, které se šíří podložím do základů budov, jsou dynamické účinky pohybu vozidel po pozemních nebo podzemních komunikacích. Obvykle se tyto dynamické účinky označují jako technická seismicita od povrchové nebo podpovrchové dopravy. V řadě případů může být přenos vibrací od dopravy do konstrukce budov usnadněn bezprostředním kontaktem konstrukce vozovky nebo tunelové roury se základy budovy a navazujícími zdmi objektu.

Vzduchová a kročejová neprůzvučnost vodorovných kcí panelových domů

Jedním z problémů panelových bytových domů je často kritizovaný přenos zvuků. Z hlediska stavební akustiky by měl každý panelový dům splňovat přípustné hodnoty hluku dle platných ČSN, vyhlášek o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále navazujících předpisů.

Regenerace panelových budov z hlediska akustických vlastností

Nezbytným předpokladem ochrany před hlukem v místnostech budov je zabezpečení normových požadavků na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost mezi místnostmi v budovách a normových požadavků na neprůzvučnost obvodového pláště a jeho částí.

Akustické systémy STO

Smyslové vjemy navozují náladu a vzbuzují emoce, optické a akustické podněty ovlivňují nejvíce naše pocity. Zvuk působí bezprostředně na centrální nervový systém, a tak mají například hlasitost zvuku, frekvence a četnost zdrojů zvuku vliv na dobrou pohodu a schopnost koncentrace.

Akustické vlastnosti trapézových plechů s akustickou výplní

V poslední době se stále více začíná dbát na uplatnění požadavkových norem týkající se povolené hladiny hluku jak v pracovní, tak bytové a odpočinkové sféře. Celková hluková zátěž a hlukové pozadí se v podstatě v celém životním prostředí postupně zvyšuje, takže proti tomu nastupuje stále přísnější kontrola, omezování a vyhodnocování zdrojů hluku.

Užitné ploché střechy a terasy z hlediska akustiky

V současné době se vlivem snahy o zatraktivnění dispozic nebo efektivnějšímu zhodnocení lokality stále častěji dostáváme do situace, kdy se chráněné prostory dostávají přes stropní konstrukci do kontaktu s veřejně využívanými prostorami typu pochozích střech, teras případně i pojížděných ploch.