Komentáře ke konstrukčním detailům

Konstrukční detaily, které jsou součástí jednoho projektu, jedné práce, by měly mít jednu „ruku“, jednu grafiku, jinak trpím utkvělou představou, že se nejedná o ucelenou práci, ale kompilaci náhodně sebranou po internetu. Celý…

Vodotěsné a plynotěsné prostupy izolacemi

, ,
Výrobců a druhů izolací je mnoho a o jejich aplikacích bylo napsáno nepřeberné množství článků. Existují izolace nátěrové, fóliové, asfaltové, kvalitnější, méně kvalitní a tak dále. Všechny však mají jednu společnou…

Torzální architektura II

, , , ,
Pozvánka na odborný seminář připravovaný Společností pro technologie ochrany památek – STOP a ve spolupráci s NPÚ, na téma: TORZÁLNÍ ARCHITEKTURA II Technologie konzervování, památková obnova Termín konání: čtvrtek 29. listopadu 2018 Místo konání: Přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31 (v průchodu), Praha 1 Invitation to an expert seminar prepared by the Society for the Protection of Monuments - STOP and in cooperation with the NPU, on the theme: TORZAL ARCHITECTURE II Technology of preservation, conservation of monuments Date: Thursday, November 29, 2018 Venue: ABF Lecture Hall, Foundation for the Development of Architecture and Construction, Václavské nám. 833/31 (passage), Prague 1

Konference vodotěsných izolací spodních staveb

,
Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť uspořádala 8. 11. 2018 mezinárodní odbornou konferenci - Hydroizolácie spodných stavieb budov. Jejím hlavním tématem byly vodotěsné izolace spodní stavby ve všech ohledech, od…

Your Knowledge 2018 aneb cesta do hlubin študákovy duše…

, , , ,
Kto má najkrajší pohĺad na Kočovce z perspektivy? Predsa bociany, ktoré každoročne hniezdia v blízkosti parku na stĺpe elektrického vedenia.... O jarním víkendu 14.-15. 4. jsem společně se svými kolegy Ing. Michalem Šidou,…

Důsledky zatékání a jejich řešení

, ,
Nejcitlivějším místem pro zatékání jsou prostupy ve stavebních konstrukcích a dilatační spáry. V těchto místech se projevuje zatékání nejdříve a signalizuje nefunkční hydroizolační povlak, a to jak v ploše, tak i v detailu.Obr.…

Sokl – rizikový detail

,
SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKYSprávnému řešení soklu budov - interakci obvodové stěny s terénem byla zatím věnována jeho důležitosti neodpovídající pozornost. V literatuře se setkáváme pouze s náznakem či ryze teoretickým…

Namáhání dřeva vodou v podlahách dřevostaveb

Úvod S větším zastoupením dřeva ve stavbách i s větší četností staveb na bázi dřeva se více setkáváme s některými specifickými problémy dřeva jako přírodního materiálů. Využití dřeva a/nebo materiálů na bázi…

Systémová řešení vodotěsných a plynotěsných prostupů spodní stavby

,
Praktické zkušenosti ukázaly, že pro prostupy stavebními konstrukcemi (vnějšími i vnitřními) nejsou používána správná řešení ani materiály a prostupy se často na stavbách řeší nevhodným způsobem (např. montážní…

Izolace spodních staveb – použití bentonitových izolačních systémů

,
Krátká historie bentonitových izolací Historii bentonitových izolací předcházely přírodní izolace využívající malou propustnost jílů. Tyto jíly se odedávna používaly na izolace nádrží, rybníků a posléze také na izolace…

PREPRUFE – revoluční technologie izolací proti spodní vodě

,
Charakteristika systému PREPRUFE Jedná se o speciální HDPE fólii tl. 1,4 mm (Preprufe 300) nebo 1,0 mm (Preprufe 160) opatřenou na horním povrchu vrstvou speciální lepící hmoty a krycí průhledné PE fólie. Izolační fólie je…

Těsnění spár vodotěsné železobetonové konstrukce – rizika návrhu a realizace

,
Pravidla návrhu a realizace Návrh železobetonové konstrukce je podrobně rozpracován v předpisech normativní povahy jak v původním systému technických norem vč. EC (eurokódů), tak v předpisech vztahujících se k samotným vodotěsným…

Vliv zatížení na spolehlivost hydroizolační vrstvy spodní stavby

,
Úvod Problém při použití profilované (nopové) fólie ve skladbách spodních staveb nastává v případě mechanického namáhání konstrukce, které působí skrze prvek skladby s vyšší mechanickou odolností (profilovaná fólie)…

Konštrukčné a materiálové riešenia hydroizolácie podzemných častí stavieb a ich spoľahlivosť

,
1 Úvod Pri výbere vhodnej hydroizolácie podzemných častí stavieb a jej realizácie treba pamätať na to, že nedostatočné hydroizolácie znižujú kvalitu stavby a často môžu zapríčiniť aj vážne poruchy a havárie. Opravy…

Vodotěsné izolace spodní stavby – technické řešení – výhody x nevýhody

V oblasti vodotěsný izolací spodní stavby je nutné si uvědomit, že se nám zatím nepodařilo najít systém, který by byl bezvadný, který by 100 % fungoval. Prakticky vždy jsou nutná sanační opatření, otázkou je jen jejich…

Zavlažovací systém spodní stavby

,
Úvod V roce 2013 jsme se jako projekční kancelář dostali ke zpracování projektové dokumentaci na sanaci (odvlhčení) suterénu. Jednalo se o budovu z 19 století, která má částečně zapuštěný suterén cca 2,5 až 3 m pod okolní…

Dominantní detaily při řešení vodotěsných izolací spodních staveb

Hlavní část referátu V tomto referátu si Vás dovolíme seznámit s našimi praktickými zkušenostmi s realizací hydroizolací spodní stavby, které jsme získali po roce 2010. Naše přednáška nese název „Dominantní detaily při…

Vodotěsné izolace spodní stavby na bázi modifikovaných asfaltových pásů

,
Úvod Dlouhodobě funkční řešení hydroizolace spodní stavby je důležitým předpokladem pro bezproblémové fungování a využívání každého objektu. Pokud projektovaná hydroizolační opatření neplní svoji funkci, dochází…

Vibroizolace v základové spáře a její ochrana vodotěsnou izolací

Úvod Na příkladu železobetonové konstrukce budovy je ukázána efektivnost provedené vibroizolace v základové spáře při porovnání odpružené versus neodpružené konstrukce [1]. Bytový dům má tři podzemní podlaží a odstupňovaně…

Sanace vodotěsných izolací spodních staveb injektážemi

,
Poruchy – popis problematických oblastí Jak je již zmíněno v abstraktu, stavební konstrukce jsou stále členitější a složitější tak, aby vyhovovali požadavkům „náročných“ investorů. To sebou přináší také vyšší…

Hydrovibro izolace

Tento ne zcela známý termín izolace v sobě zahrnuje dva termíny, které je nutno splnit zároveň. Jedná se o vodotěsné izolace, které mají zároveň sloužit jako izolace zabraňující přenosu chvění z podloží do konstrukce…

Poruchy vodotěsných izolací spodní stavby

Vodotěsné izolace spodní stavby, když se porouchají, tak je průšvih a velký. Rád bych hned v prvních větách připomenul, že poruch vodotěsných izolací spodních staveb jsou velmi časté, jsou kombinované s výraznými náklady…

Přehled kontrolních metod pro stanovení vlhkosti podkladních vrstev podlah používaných u nás i v zah

Podkladní vrstva podlahy, ať už z betonové mazaniny či na bázi anhydritů, sice není na první pohled vidět, ale může významným způsobem ovlivnit konečný estetický dojem i funkčnost a životnost nášlapné vrstvy podlahy.

Materiálové specifikace sanace spodních staveb a jejich zhodnocení

Popis jednotlivých typů injekčních hmot, používaných pro sanace poruch a vad hydroizolací spodních staveb, jejich vlastností a základní oblasti jejich použití. Specifikace základních kategorií, rozhodujících pro výběr injekční hmoty pro realizaci sanace.

Konstrukční detail návaznosti svislé konstrukce na U.T.

Jeden z nejvýznamnějších a velmi problematických detailů je návaznost svislých konstrukcí na U.T. Technické řešení, vzorové by mělo vypadat jako je na následujícím obrázku. Jedná se o jeden ze základních konstrukčních detailů, který je nutný vyřešit správně tak, aby jak z hlediska funkčního, tak i estetického, fungoval správně a dlouhodobě. Mnohdy se ve svých znaleckých posudcích setkávám se špatným řešením, nebo s detaily, které nefungují spolehlivě a dlouhodobě. Dá se říci, že se všeobecně ví, že tento detail je náročný jak na řešení, tak i materiály a provedení, ale přesto se neustále podceňuje.

Vláknobetón – vlastnosti a možnosti, část II.

Pre zaistenie správnej funkcie vláknobetónovejkonštrukcie a zamedzenie vzniku jej potenciálnych neskorších vád je potrebné rozlišovať aspoň dve zásadné oblasti použitia vlákien do betónov.

Vláknobetón – vlastnosti a možnosti, část I.

Stavebníctvo, ako odvetvie priemyslu, sa v posledných rokoch potýka s čoraz intenzívnejším využívaním produktov chemického priemyslu, s racionalizáciou výroby a s inováciou tradičných technológií. Výsledkom by mali byť úspory vo výrobných nákladoch a možno aj zlepšenie úžitkových vlastností hotovej konštrukcie alebo celého diela.

Sanace vlhkého pórobetonového zdiva při výstavbě RD, část II.

Článek, který vyšel v časopise Střechy, fasády, izolace 12/2008 sleduje a kontroluje v rámci doktorského studia autora článku kvalitu výstavby větších stavebních celků rodinných domů v různých lokalitách v okolí Brna.

Sanace vlhkého pórobetonového zdiva při výstavbě RD, část I.

Článek, který vyšel v časopise Střechy, fasády, izolace 12/2008 sleduje a kontroluje v rámci doktorského studia autora článku kvalitu výstavby větších stavebních celků rodinných domů v různých lokalitách v okolí Brna.

Základní přístupy k řešení sanací, část. II.

Pojďme společně pokračovat v základních přístupech k řešení sanací, tentokráte se zaměříme na pojistné systémy v pozemním stavitelství.