Preventivní protiradonová opatření u novostaveb

,
1 Cíl preventivních opatření  Koncentrace radonu v pobytových prostorech nově stavěných staveb by podle atomového zákona č. 18/1997 Sb. a vyhlášky č. 307/2002 Sb. neměla překročit tzv. směrnou hodnotou 200 Bq/m3. Doporučuje…

Ochrana staveb proti radonu z podloží

Na počátku roku 2006 vstupují v platnost revidovaná znění ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží a ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů. Revize byly vyvolány změnami legislativních předpisů (vyhláška 184/1997 Sb. byla nahrazena vyhláškou 307/2002 Sb. o radiační ochraně), zavedením nové metodiky pro stanovení radonového indexu pozemků a v neposlední řadě novými poznatky o účinnosti protiradonových opatřeních.

Izolace proti radonu – díl 2.

Nejen novostavby se potýkají s problémem zvýšené koncentrace radonu v podloží. V tomto článku vám poskytneme mnoho cenných informací o možných opatřeních proti radonovému nebezpečí ve stávajících budovách.

Izolace proti radonu – díl 1.

S nutností provádět izolace proti radonu se setkáváme na většině území naší země. V tomto článku si můžete stáhnout a pročíst příručku pojednávající o ochraně nových steveb prostřednictvím protiradonových izolací.