Podmínky zpracování osobních údajů

Zde naleznete informace o zpracování osobních údajů společnosti A.W.A.L. – PRO, s.r.o., IČ: 05421527, se sídlem Eliášova 20, Praha 6, PSČ: 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 263099, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES („GDPR“).

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost A.W.A.L. – PRO, s.r.o., IČ: 05421527, se sídlem Eliášova 20, Praha 6, PSČ: 160 00 (dále jen „Správce“). Kontaktní údaje na Správce jsou:

e-mail: info@izolace.cz
korespondenční adresa: Eliášova 20, Praha 6, PSČ: 160 00

2. Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme

 1. na základě souhlasu subjektu údajů se zpracováním svých osobních údajů k předem stanovenému účelu,
 2. pro účely splnění smluvních povinností (vztahy s dodavateli, fakturace, dodání zboží apod.),
 3. pro účely splnění právních povinností (např. zákonné povinnosti v oblasti účetnictví a daní, pracovněprávní vztahy),
 4. pro účely oprávněných zájmů Správce (např. komunikace smluvních stran, prokázání našich nároků, péče o klienty, dodavatele, kontaktní a registrační formuláře na webu,  apod.).

3. Kategorie osobních údajů

Zpracováváme zejména následující údaje:

 1. identifikační a fakturační – titul, jméno, příjmení, funkce, korespondenční adresa, IČ, DIČ, platební údaje
 2. kontaktní údaje – e-mail, telefonní číslo, fax,
 3. a další údaje, které získáme v souvislosti s plněním smlouvy, právních předpisů nebo na základě oprávněného zájmu.

4. Doba uchovávání

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, jsou uloženy do odvolání souhlasu, ne však déle než pro dobu v souhlasu uvedenou. Poté jsou osobní údaje zlikvidovány.

V ostatních případech je doba uchování osobních údajů různá podle právního titulu zpracování, obecně osobní údaje uchováváme po dobu trvání spolupráce na základě smluvního vztahu, po dobu trvání právní povinnosti nebo po dobu trvání vztahu zaměstnance, statutárního zástupce, kontaktní osoby, oprávněné osoby. Po uplynutí této doby Vaše osobní údaje uchováváme po dobu stanovenou právními předpisy a/nebo po dobu, která je slučitelná s našimi oprávněnými zájmy a nutná pro uplatnění případných nároků.

5. Práva subjektů údajů

Osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy.

Dle GDPR můžete jako subjekt údajů:

 1. požadovat přístup k osobním údajům,
 2. požadovat opravu či aktualizaci osobních údajů,
 3. požadovat doplnění neúplných osobních údajů,
 4. požadovat výmaz nebo omezení zpracování,
 5. vznést námitku proti zpracování,
 6. požadovat ukončení zpracování jeho osobních údajů a/nebo jejich likvidaci
 7. podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Pokud jsou osobní údaje zpracovány na základě souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoli souhlas odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

6. Příjemci nebo zpracovatelé osobních údajů

Pokud Vaše osobní údaje sdílíme s jiným subjektem, dbáme na to, aby byla zajištěna ochrana Vašich osobních údajů.

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Správce, či zaměstnancům zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Správce je oprávněn poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování objednaných služeb. Jedná se o tyto kategorie příjemců:

 • poskytovatelé účetních, daňových nebo jiných poradenských služeb,
 • poskytovatelé IT a webhostingových služeb, poskytovatelé platebních brán,
 • poskytovatelé marketingových služeb,
 • poskytovatelé analytických nástrojů,
 • obchodní partneři, kteří se podílí na organizaci našich akcí (konferencí, seminářů apod.).

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Správce nemá zájem předávat Vaše údaje do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

7. Zdroj údajů

Osobní údaje máme buď přímo od Vás, Vašich klientů, obchodních partnerů nebo zaměstnavatelů nebo jsme je získali z veřejných zdrojů (veřejné rejstříky).

8. Informace o automatizovaném rozhodování a profilování

V rámci zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovaném rozhodování a profilování.

9. Uplatnění práv

Svá práva ve vztahu k osobním údajům můžete uplatnit u Správce s využitím shora uvedených kontaktních údajů.