Hydroizolační foliové systémy Fatrafol

/autor: /

Každý z nás si představí pod pojmem voda život. Ve stavebnictví je tomu ovšem naopak. Na většinu stavebních materiálů a konstrukcí má voda neblahý vliv a proto musíme tyto stavební konstrukce před ní chránit.

Dalším pro nás nepříjemným a nežádoucím fyzikálním médiem, je radon. S radonem přicházíme do styku denně. Je to přírodní radioaktivní plyn a je všudypřítomný. Jeho rozpadem vznikají dceřinné produkty, což jsou vlastně pevné látky, které mohou být vdechnuty a zachyceny v průduškách a plicích a nastává ozařování těchto orgánů. Toto ozařování je jedním z významných faktorů podílejících se na vzniku karcinomu plic. Radon sám o sobě tedy není pro člověka nebezpečný, ale právě jeho dceřinné produkty mají na svědomí 10-30 % onemocnění rakovinou plic. Z těchto důvodů má jistě smysl tyto nežádoucí vlivy omezovat.

Jedním z nástrojů, jak úspěšně proti nežádoucím vlivům vody a radonu bojovat je ochrana stavebních konstrukcí za použití fóliových hydroizolačních systémů. V současné době je již obecně známo, že se jedná o vysoce účinné, provozně bezpečné a i v těch nejnáročnějších aplikacích ověřené způsoby ochrany staveb. Tuzemským výrobcem a dodavatelem fóliových izolačních systémů je firma Fatra Napajedla.

Fatra Napajedla je v České republice největším výrobcem plastových hydroizolačních fólií a v jejich sortimentu nabízí materiály pro širokou řadu aplikací. Jedním z nosných výrobních programů firmy jsou fólie pro hydroizolace střešních plášťů a spodních částí staveb. Čtyřicetileté zkušenosti s výrobou plastových izolací umožnily vytvořit vysoce kvalitní a provozně bezpečné hydroizolační systémy. Systém řízení kvality pro vývoj a výrobu izolačních fólií je ve Fatře certifikován podle normy ČSN EN ISO 9001 a trvalé dodržování vysoké kvality výrobků pro zajištění spokojenosti zákazníka patří mezi přední cíle firmy. O tom, že jedním z neopomenutelných zájmů firmy je i starost o ochranu životního prostředí, svědčí získání certifikátu na systém environmentálního managementu, který splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 14 001.

Izolační systém FATRAFOL-H

Izolační systém FATRAFOL-H je určen pro oboustranně zabudované zpravidla jednovrstvé fóliové izolační povlaky staveb proti zemní vlhkosti, podpovrchové a podzemní vodě, některým kapalinám a radonu. V průběhu let byl vyvinut, dopracován a ověřen celý izolační systém od ochrany vlastní fólie přes různé druhy spojování až k doplňkovým výrobkům. Problémem není ani vytvoření dostatečně těsných prostupů izolací a opracování dalších detailů pro zajištění trvalé nepropustnosti pro radon.
Zásady a postupy pro aplikaci izolačních fólií do spodních částí staveb jsou podobně jako u střešního systému obsaženy v konstrukčním a technologickém předpisu izolačního systému FATRAFOL-H.

Mezi hlavní přednosti a výhody izolačních fólií systému FATRAFOL-H patří jejich vysoká pevnost a průtažnost, díky které jsou především fólie z PVC-P schopny plnit svou izolační funkci i při vysokých deformacích, které mohou vznikat v důsledku pohybů stavebních konstrukcí. Materiály dále vynikají trvalou pevností v tlaku (netečou pod napětím), vynikající svařitelností, pružností a ohebností za chladu. Fólie jsou vysoce odolné proti perforaci a neprorůstají kořínky rostlin. Všechny fólie systému FATRAFOL-H jsou díky své výborné chemické odolnosti netečné proti působení všech v přírodě se vyskytujících podzemních vod, a to bez rozdílu pH, typu a stupně agresivity.Samozřejmostí je zdravotní a ekologická nezávadnost, funkční spolehlivost a vysoká životnost.

Fólie z tohoto systému byly použity např. k izolaci Pražského metra, výrobních hal Škody MB, Archivního areálu MV v Praze, nebo architektonicky zajímavé stavby, tzv. „Tančícího domu“ v Praze. Největší nasazení těchto matriálů bylo při izolaci dna přívodního kanálu vodního díla Gabčíkovo, kde bylo aplikováno více jak 8 mil. m2 fólie.

Polyolefinickou folií Fatrafol P 917 byly izolovány zásobník na pitnou vodu v Bulharsku nebo zásobníky na cukrovou šťávu v Kojetíně.

Mezi izolační fólie systému FATRAFOL-H, z nichž všechny mohou vedle svého hlavního určení plnit i funkci protiradonové bariéry, patří následující materiály:

FATRAFOL 803 – izolace proti zemní vlhkosti, tlakové vodě, tunely, zemědělské stavby, izolace proti úniku kapalin
EKOPLAST 806 – speciální fólie na izolace proti vybraným ropným látkám
STAFOL 914 – izolace proti zemní vlhkosti
FATRAFOL P 793 – polyolefinická fólie pro izolace proti vodě a kapalinám, napojování na PE-HD izolace
EKOTEN 915 – PE-HD fólie pro těsnění skládek a izolace proti ropným látkám
FATRAFOL P 917 – polyolefinická fólie pro izolace přicházející do styku s pitnou vodou

U uvedených systémů probíhá jejich neustálé zdokonalování a vývoj. K zásadním trendům tohoto vývoje patří i orientace na speciální typy modifikovaných polyolefinů, jehož výsledkem je postupná realizace fólií pod obchodním označením FATRAFOL P.

OCHRANA FÓLIOVÝCH HYDROIZOLACÍ

Fóliový hydroizolační povlak je nutno se zvýšeným úsilím trvale ochránit před mechanickým poškozením. Praxe prokázala, že největší potencionální nebezpečí hrozí v tomto smyslu od následného provádění přilehlých železobetonových konstrukcí a u fóliových povlaků, prováděných ve výkopech z vnější strany suterénních stěn, od zásypů! Nezanedbatelnou pozornost je třeba věnovat samotnému podkladu a podkladní vrstvě. Samostatnou kapitolu pak tvoří ochrana etapového spoje.

1. Podkladní vrstva

Vodorovné izolace                                                                                                         

Bezprostřední podklad izolačního souvrství může dle okolností konkrétní stavby tvořit buď vrstva betonu, nebo zhutněný násyp štěrkopísku, který je vhodný zejména v agresivním vodním prostředí. Betonový podklad musí být rovný bez dutin a ostrých zlomů. V koutech se podklad nezaobluje. V místech mechanického kotvení musí být podklad ztvrdlý. Jinak je možno izolaci klást i na zavadlou vrstvu betonu.

Svislé izolace                                                                                                                          

Podkladní vrstva svislé izolace u podzemních částí staveb může být tvořena nosnou stěnou objektu, přizdívkou (v případě, že se provádí izolační vana), moniérkou nebo vyrovnanou pažící stěnou stavební jámy. Požadavky na rovinnost podkladu jsou stejné jako u vodorovné izolace, to znamená, že je-li podkladní vrstvou cihelné zdivo, musí být omítnuté, aby bylo dosaženo dostatečné rovinnosti podkladu. Budou-li izolací procházet potrubí nebo jiná tělesa, na jejichž obvodu se bude izolace ukončovat, musí být tyto prvky předem osazeny ve své konečné poloze. Jsou-li prostupy opatřeny přírubou, musí být její povrchová plocha v jedné rovině s okolním povrchem podkladu. Prostupy izolací by měly být vždy kolmé k rovině izolace a vzdáleny nejméně 250 mm od hran a koutů podkladu izolace.

1.1 Úprava podkladních vrstev                                                                                        

Před započetím izolačních prací musí být povrch podkladu pečlivě zameten a zbaven všech cizích těles (hřebíky, úlomky skla, kameny, zbytky malty apod.). V některých případech je třeba nevyhovující povrch i přebrousit. Podklad může být vlhký, nesmí však na něm stát voda, sníh a led. Ocelové podkladní plochy musí být zbaveny zbytků kovu po svařování a ostré vyčnívající hrany musí být zbroušeny.

1.2 Aplikace podkladní vrstvy                                                                                                     

Ochranné textilní vrstvy, tvořící součást izolačního souvrství, se na podklad kladou volně s přesahy širokými minimálně 50 mm. Zásadně používáme plně syntetické  textilie o minimální plošné hmotnosti 300g.m-2,resp. vyšší v závislosti na kvalitě podkladu. Orientace jednotlivých pásů textilie a jejich přesahů není rozhodující, důležité je pouze, aby podklad byl ochrannou vrstvou zcela pokryt bez nebezpečí posunu z polohy.Přesahy jednotlivých pásů textilie se v podkladní vrstvě svaří pouze bodově horkým vzduchem. Na vodorovných plochách se textilie zásadně nekotví, pouze se dle potřeby na okrajích provizorně přitěžuje proti vlivu větru. Na svislých a šikmých plochách se podkladní textilie nejprve dočasně mechanicky připevňuje při horním okraji plochy, a následně se pak řádně zakotví úchytnými prvky vlastního fóliového izolačního povlaku.

2. Namáhání následnými stavebními procesy (pracemi)

2.1 Pasivní ochrana

Po kontrole těsnosti fóliového povlaku a jeho převzetí investorem (objednatelem) je nutné jeho okamžité plnoplošné a stabilizované překrytí textilií ze syntetických vláken o plošné hmotnosti minimálně 300 g.m-2 vždy souvisle svařenou horkým vzduchem jako ochranu před vnikáním nečistot, cizích předmětů, zásypového materiálu nebo betonové směsi pod ochrannou vrstvu k povrchu izolační fólie:

  • na vodorovných plochách dále vrstvou cementového potěru tloušťky minimálně 50 mm, obousměrně dilatovaného.
  • na svislých plochách pak dále izolační přizdívkou, profilovanou fólií, nebo tuhými deskovými prvky. V případě, že zásypové materiály neobsahují ostrohranné  příměsi a technologie jejich ukládání vylučuje možnost poškození izolací, může být ochranná vrstva tvořena textilií o plošné hmotnosti min. 800g.m-2.
                             

2.2 Aktivní ochrana

Soustavným stavebním a technickým dozorem, a to až do provedení následných přilehlých stavebních konstrukcí a zásypů! Toto opatření je důležité zejména při následném provádění armatur železobetonů. Při zjištění poškození fóliového izolačního povlaku, nebo i při podezření z poškození je nutný okamžitý protokolární záznam za osobní účasti a potvrzení zplnomocněného zástupce investora a objednatele izolačních prací.

3. Etapové napojení

Tvoří-li izolace objektu izolační vanu, je možné ji provádět v rámci jedné etapy. V ostatních případech je nutné organizovat provádění v závislosti na předpokládaném postupu prací, ale nejméně ve dvou pracovních etapách. Základní podmínkou bezporuchového provedení izolace v místě etapových napojení je zajištění dostatečné ochrany položené izolace před mechanickým poškozením. 

Vlastní izolační povlak musí být vždy celý oboustraně chráněný netkanou textilií. Před mechanickým poškozením, které by mohlo být způsobeno staveništním provozem, se na vodorovných a šikmých plochách zpravidla navíc používá jako provizorní ochrana betonová mazanina. Rovněž lze použít fošny, železobetonové prefabrikáty apod. Provizorní ochrana, musí být navržena a provedena tak, aby je bylo možné před prováděním dalších prací odstranit bez mechanického poškození izolace. Z tohoto hlediska je vhodné na ochrannou geotextilii položit PE fólie tl. min. 0,2 mm a poté aplikovat betonovou mazaninu. Na etapové napojení je z hlediska ochrany třeba pohlížet se zvláštní obezřetností, neboť se jedná o místo, kde se v průběhu stavby vystřídají všechny negativní vlivy. Počínaje pracemi na základové desce, přípravnými pracemi a betonáží svislých konstrukcí PP a až do provedení zásypů je vystaven veškerým vlivům okolí, včetně nebezpečí pádů předmětů.

Použitá literatura Konstrukční a technologický předpis FATRAFOL–H.