Konference Izolace 2015 a její zhodnocení

/autor: /
16. ročník konference Izolace 2015 je za námi a je možné po týdnu provést jeho prvotní zhodnocení. Jednalo se o čtvrtý ročník, který byl v souběhu s veletrhem Střechy Praha, Solar Praha a Řemeslo Praha v areálu PVA EXPO v Letňanech a v kontextu této historie se jednalo o jeden z „nej“ ročníků a to jak z hlediska počtu účastníků, tak počtu přednášek. Co nás ale těší nejvíce je celkové hodnocení mnoha účastníků, kteří nám svoji přívětivou kritiku sdělili hned po ukončení konference nebo ještě v jejím průběhu. Za toto je potřeba poděkovat všem, kteří konferenci zajišťovali, ale i přednášejícím za jejich odborný přístup. Jsme rádi a je pro nás velikou ctí, že konference tradičně poskytuje i rámec pro jiné aktivity jakou je vyhlášení cen Memoriálu Antonína Fajkoše a podpora chráněné dílny Eliáš. 
o1.jpg
Tombola pořádaná ve prospěch chráněné dílny Eliáš
Letošní ročník byl věnován izolacím spodní stavby. Snažili jsme se skloubit naše poznatky s poznatky předních odborníků a společností pohybujících se v oblasti spodní stavby. Vznikl tak mix přednášek popisujících spodní stavbu od vyjmenování problémů až po jejich technická řešení, která jsou minimálně riziková a která poskytují větší naději na úspěch. Hledání efektivního, funkčního řešení, které by představovalo dostatečnou eliminaci rizika, je zatím v nedohlednu.
Celou konferencí rezonovaly ceny projektů, provádění, materiálů se základní informací, že s nejlevnějšími komponenty a levnou firmou se sice dostanu k „nejlepší“ ceně, ale též nejpravděpodobněji k nefunkčnímu izolačnímu systému. Rekonstrukce a opravy nefunkčních vodotěsných izolací jsou v současné době nejen technickým, ale zejména finančním problémem, který výrazně zatěžuje v konečné fázi uživatele. Proto bych rád vyzdvihl trend, který se snaží najít technické řešení, které by bylo minimálně citlivé na provádění a na pohyby konstrukcí resp. objektu, tedy veškerá nepříznivá namáhání, která jsou dominantní příčinou nefunkčnosti izolačních systémů. V této oblasti je možné připomenout systémy kombinující klasické vodotěsné izolace s něčím navíc. Jde o pasivní nebo aktivní kontrolní systémy nebo krytí izolace bentonitovými izolacemi, které mají samozacelovací schopnost. Možnosti těchto vylepšení sice nelze přeceňovat, ale snad je to cesta, která nám pomůže stavět méně poruchově. 
o2.jpg
Ing. Káně a směrnice ČHIS 01, která se snaží přispět k bezpečnému návrhu izolace
V rámci registrace jsme účastníky požádali o vyplnění anketního formuláře, kde jsme se mimo jiné dotazovali na dvě věci. Za prvé to byla otázka, která přednáška byla pro Vás nejpřínosnější. Velice nás potěšilo, že si každá přednáška měla svého posluchače. Jako nejvíce zmiňovaná byla sice přednáška Ing. Synka, ale ani ostatní se zcela neztratily. Nutno dodat, že poslední přednáška byla exkurze do právních otázek, která byla opět velmi zajímavá a vzhledem k neustálým změnám v naší legislativně i nutná, protože do života jsou nám zaváděny pojmy, s kterými jsme se dosud nesetkali. Princip dělené odpovědnosti může leckoho nepřipraveného výrazně zaskočit bez možnosti efektivní reakce. Z celého obsahu, kromě právních otázek, bych rád vyzdvihl přednášku pan doc. Makovičky o technické seismicitě – vibracích. Je nutné si uvědomit, že zatížení staveb tímto způsobem není úplně běžné, ale pokud se stavba nachází např. v blízkosti metra, nesmí se podceňovat. V případě, že se podcení, je možné očekávat, že postavený objekt nebude poskytovat dostatečný komfort, protože vibrace přenesené do objektu budou působit problémy. Vzhledem k naplněnému sálu bylo vidět, že o problematiku spodní stavby je veliký zájem a i poslední přednášky se odehrály před naplněným auditoriem.
o3.jpg
Sledovanost prezentací všech přednášejících byla vysoká. 
Druhá otázka byla, jaká témata by posluchače zajímala v budoucnu. I na tuto otázku jsme obdrželi mnoho cenných odpovědí. Protože tato konference byla již 16. ročníkem, doufáme, že i pro následující ročníky se nám podaří najít odpovídající témata, která budou takto pozorně sledována. Příprava následujícího ročníku již vlastně začala výše zmiňovanou anketou. Máme samozřejmě již některé nápady a svá témata, která bychom rádi otevřeli, ale dejte nám chvíli času na jejich utřídění. Během jara letošního roku se na stránkách odborného portálu izolace.cz zeptáme, která témata jsou pro veřejnost a nejenom tu odbornou zajímavá (samozřejmě z oblasti stavebních izolací a stavební fyziky) a co by si představovali jako základní téma již 17. ročníku konference Izolace 2016. Těšíme se na shledanou s Vámi v lednu 2016.
Fotografie zdroj: archiv AWAL