Systémy vodotěsných izolací a stěrkové izolační materiály

/autor: /

Vodotěsné hydroizolace jsou pro velkou část stavebních objektů jedním z nejzásadnějších materiálů, který může v průběhu životnosti velmi ovlivnit výslednou hodnotu celého díla. Proto se nyní podívejme, jaké systémy vodotěsných izolací jsou nejčastější a jak si stojí dnes moderní stěrkové materiály (pozn. redakce).


 


 


 


 


 


Základní systémy vodotěsnosti stavebních konstrukcí 1. Vodotěsné silikátové konstrukce, zejména betony – vodostavebné betony, jejich základním principem je speciální receptura s aditiva zlepšujícími vodotěsnost betonu. Výpočtově je nutné dimenzovat takovéto konstrukce na trhliny, tj. aby trhliny byly vždy menší než 0,1 mm. Vlastní vodotěsná hmota je podle speciální receptury připravovaná ve standardních betonárkách.
   
 2. Vodotěsné izolace vytvořené tekutými nebo prstovitými hmotami a jejich kombinacemi, které se nanášejí stěrkováním, válečkováním, klasickým natíráním na povrch homogenních hmot, kde opět převládají betony. Tyto podkladní konstrukce mohou být nové, nebo mohou být tyto systémy použity pro zpevnění, rekonstrukci, resp. hloubkovou sanaci betonových konstrukcí. Vlastní stěrky se dodávají na stavbu v jednotlivých komponentech, penetrace, vlastní stěrková hmota (jedno nebo vícekomponentní), výztužná vložka, případně další speciální aditiva např. urychlovače.
   
 3. Vodotěsné izolace tvořené asfaltovými materiály mohou mít různé formy od asfaltových penetračních nátěrů, asfaltových nátěrů, asfaltových stěrek až po asfaltové (prefabrikované) pasy. Asfaltové nátěrové nebo stěrkové materiály se opět dominantně nanášejí na silikátové, betonové konstrukce. Nezlepšují však jejich pevnostní vlastnosti, ani je nesanují, pouze zlepšují vodotěsnost. Pásové asfaltové materiály se připevňují na povrch silikátových konstrukcí dominantně navařování přes asfaltové nátěry. Ovšem mohou se na betonové konstrukce navařovat přes plošně dilatační vložky, mohou se volně pokládat, ale i mechanicky kotvit. Asfaltové materiály mají nejširší množství technologického provádění.
   
 4. Vodotěsné izolace tvořené syntetickými fóliemi tvoří samostatnou konstrukční vrstvu, která je obvykle oddělena od izolovaných vrstev separační, vyrovnávací textilií. Některé druhy fólií umožňují lepení do asfaltu a některé fólie jsou opatřeny na spodní ploše asfaltovou lepivou vrstvou, kterou se lepí do asfaltových nátěrů nebo při sanacích do starých asfaltových materiálů. Ke stejnému účelu slouží i integrovaná textilie, kterou mohou být na spodní ploše fólie opatřeny.

 


Druhy stěrkových izolací • ·Polyuretanové (PU, PUR):

  • Jednokomponentní;
  • Dvoukomponentní bez rozpouštědel;
  • Dvoukomponentní s nadouvadly jako stříkané pěnové polyuretany;
    

 • Akryláty (AY) nebo Matakrylátové pryskyřice (MMA):

  • Jednokomponentní, většinou jako disperze;
  • Dvoukomponentní s rozpouštědly;
    

 • Nenasycené polyestery (Ungesättige Polyester UP) NP

  • Jednokomponentní s akcelerátory;
  • Dvoukomponentní s rozpouštědly;
  • Dvoukomponentní s dodatečnými katalyzátory, akcelerátory nebo retardéry;
    

 • Epoxidové pryskyřice (EP):

  • Jedno,- nebo dvoukomponentní;
    

 • Chlorovaný polyetylén (CSM):

  • Dvoukomponentní s rozpouštědly;
  • Jednokomponentí  vytvrzované vzdušnou vlhkostí;
    

 • Deriváty syntetických kaučuků;
   

 • Rozpuštěné termoplasty (PIB, PA, PVAC):

  • Jednokomponentní s penetračním nátěrem;
    

 • Bitumenové stěrky, nátěry a mastily:

  • Jednokomponentní jako emulze;
  • Jednokomponentní s rozpouštědly;
    

 • Neplatné experimenty:

  • Co fantazie dovolí.

Struktura stěrkových izolací


Stěrky mohou být zásadně jednokomponentní, dvoukouponentní  i vícekomponentní s tím, že další komponenty plní některé ze specifických úkolů, například urychlovače nebo naopak zpomalovače tvrdnutí, tuhnutí, inhibitory prorůstní kořínků atd.


Výhody stěrkových izolací • Stěrkové izolace se provádí velmi snadno, nejsou příliš náročné na manuální zručnost;
   
 • Stěrkové izolace je možné formovat do libovolného tvaru, rovin, nerovin, apod.;
   
 • Stěrkové izolace mohou též přispět k sanaci porušených podkladní betonových vrstev;
   
 • Stěrkovými izolacemi je možno opracovat i velmi složité nebo těžko přístupné konstrukční detaily, prostupy, spáry, trhliny;
   
 • Při správném zpracování tak vznikne bezešvá hydroizolace;
   
 • Většinu stěrkových materiálů je možno libovolně barvit;
   
 • Stěrkové izolace lze ve většině případů lehce opravovat a sanovat. V mnohých případech stačí pouze obnovující nátěr.

Nevýhody stěrkových izolací: • Stěrkové izolace jsou velmi náročné na klimatické podmínky provádění (musí být dodržena přesná rozmezí teplot a vlhkostí udaná výrobcem);
   
 • U vícekomponentních stěrek je nutné přesně zachovávat systém (poměry, rychlost atd.) míchání;
   
 • Doba provádění je obvykle delší než u klasických prefabrikovaných hydroizolačních povlaků typu asfaltových pasů nebo syntetických fólií;
   
 • Musí být velmi dobře připravený podklad pro tyto hydroizolace, tak aby mohly spolehlivě plnit svojí funkci. Jedná se hlavně o rovinnost a čistotu.  V případě nutnosti vyrovnat nerovný podklad je možno používat vyrovnávacích stěrek, které vytvoří zároveň optimální podklad pro definitivní hydroizolační stěrkový povlak;
   
 • U většiny stěrek je dominantním problémem přemosťování trhlin, které se ve většině případů řeší přidáním výztužné tkaniny, případně vytvořením „kluzného spoje“, který pomocí speciální textilie přemostí trhlinu nebo spáru;
   
 • Každý stěrkový materiál musí být vybaven přesným návodem na použití, včetně bezpečnostní opatření při provádění;
  Při zpracovávání vnikají odpady (zbytky materiálů, obaly), které je nutné opatrně likvidovat, podle předpisů platných pro ten který výrobek.

Rozsah použití: • Hydroizolace provozních střešních plášť s ochrannými a užitnými vrstvami;
   
 • Přímo pochozí nebo i pojízdné hydroizolace;
   
 • Řešení složitých konstrukčních detailů v kombinaci s asfaltovými pásovými izolacemi v ploše (střechy, mostovky);
   
 • Sanace podkladních betonů v kombinaci s novým hydroizolačním systémem;

 


Ilustrační obrázky z aplikace střekových izolací můžete vidět ve fotogalerii tohoto článku.