Fasády a ploché střešní pláště z hlediska požární bezpečnosti, část II.

/autor: /

2   Problematika rekonstrukcí stávajících bytových domů


2.1   Dodatečná vnější tepelná izolace obvodových stěn objektů
Tento problém se stává velmi aktuální jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska hygienického. Dodatečné zateplení obvodových stěn je však vedeno zejména snahou o dosažení příslušných úspor energie potřebné k vytápění objektů stávajícího bytového domovního fondu.
Z pohledu stavebního zákona se jedná o stavební úpravu, jejíž provedení může negativně ovlivnit požární bezpečnost, a proto ji lze realizovat pouze na základě ohlášení stavebnímu úřadu, respektive na základě stavebního povolení. Z hlediska požární bezpečnosti je situace v této oblasti komplikována vývojem nových fasádních obkladových sendvičových dílců obsahujících hořlavé materiály, které do jisté míry umožňují šíření plamene po jejich povrchu [1].
Ukazuje se, že podstatný vliv na povrchové šíření plamene má konstrukční provedení dílců, ale zejména řešení detailů ve spárách. Požadavky na konstrukce dodatečných vnějších tepelných izolací (viz např. 8.4.11 a) ČSN 73 0802: Prosinec 2000, 9.4.7 ČSN 73 0804: Říjen 2002 a v dalších normách řady ČSN 73 08..) se zpřesňují podle čl. 3.1.3 ČSN 73 0810 takto:
a) konstrukce se hodnotí jako ucelený výrobek (povrchová úprava, tepelná izolace, nosné rošty, upevňovací prvky, popř. další specifikované součásti) a za vyhovující se považuje:
1. třída reakce na oheň B, jde-li se o konstrukce s výškovou polohou do hp ≤ 22,5 m, přičemž tepelně izolační část musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojena se zateplovanou stěnou;
2. třída reakce na oheň A1 nebo A2 v případech nekontaktního spojení s dutinami, které umožňují svislé proudění plynů, nebo jsou-li tyto konstrukce ve výškové poloze
hp > 22,5 m;
b) povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm.min-1.
Za kontaktní spojení se považují případy, kde mezi tepelnou izolací a povrchem obvodové stěny jsou i vertikální otvory (např. vlivem profilovaného povrchu obvodové stěny), jejichž průřezová plocha v horizontální úrovni není větší než 0,01 m2 na běžný metr. Úpravami podle 3.1.3 ČSN 73 0810 se nemění původní zatřídění druhu konstrukce obvodové stěny a tím ani původní konstrukční systém objektu.


Závěrem je třeba zdůraznit, že dodatečné zateplení podle čl. 8.4.11 ČSN 73 0802 se týká úprav obvodových stěn stávajících staveb, nikoliv novostaveb.
Poznámka:
Obvodové konstrukce splňující požadavky na požární pásy nebo stěny v požárně nebezpečném prostoru, které jsou opatřeny dodatečnou tepelnou izolaci se považují za vyhovující i s touto dodatečnou úpravou. V případě pochybnosti o objektivním prokázáni šíření plamene podle ČSN 73 0863, může být šíření požáru vně fasády ověřeno podle IS0/DIS 5658-4 Vertikální šíření plamene.
U budov skupiny OB 1 podle ČSN 73 0833 (rodinné domy a rodinné rekreační objekty s nejvýše třemi obytnými buňkami a třemi užitnými nadzemními podlažími) nejsou kladeny na konstrukce dodatečného zateplení žádné požadavky. Pokud jsou použity na tyto konstrukce hořlavé hmoty, musí se vymezit požárně nebezpečný prostor.
Odchylně od ustanovení ČSN 73 0802 i ČSN 73 0810 nesmí mít objekty, ve kterých jsou umístěna zdravotnická zařízení skupiny LZ 2 podle ČSN 73 0835 (lůžková zdravotnická zařízení s jednou a více lůžkovými jednotkami), vnější tepelnou izolaci obvodových stěn provedenu z materiálů třídy reakce na oheň F až B, a to včetně konstrukcí dodatečných vnějších tepelných izolací. Nezávisle na hodnotě indexu šíření plamene nesmí být, kromě nášlapných vrstev podlah nebo lemovacích lišt keramických obkladů či podlahových krytin, použito plastických hmot.
Jedná-li se v případě dodatečného zateplení obvodových stěn objektu o změnu staveb skupiny II podle ČSN 73 0834: Červenec 2000 (viz 6.2), musí být splněny následující technické požadavky:
– při celkové výměně obvodových stěn musí jejich konstrukce (především požárních pásů) odpovídat požadavkům ČSN 73 0810,
– pokud se nástavbou zvětší výsledná výška objektu h nad 22,5 m, lze dodatečnou vnější tepelnou izolaci obvodových stěn provést jako u objektu s výškou h  22,5 m,
– při dodatečné vnější tepelné izolaci obvodových stěn provedené podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo přidružených norem a při úpravě lodžií, balkonů nebo pavlačí zasklením nehořlavou hmotou (třídy reakce na oheň A1 nebo A2) nedochází ke zhoršení druhu konstrukcí ani ke zvětšení požárně otevřených ploch a nevznikají ani nové požadavky na požární pásy.


Obr. 1 Příklad dodatečného zateplení obvodových stěn u požárních úseků s výškovou polohou hp * 22,5 m


1. stěrkové lepidlo
2. minerální izolační deska z nehořlavých hmot (třída reakce na oheň A1 nebo A2)
3. hmoždinka s příchytným talířem
4. výztužná síť
5. penetrační mezivrstva
6. omítka
7. fixační soklová lišta
8. spoj soklové fixační lišty
9. ukotvení soklové fixační soklové lišty