Královská disciplína pokládky dlažeb a obkladů

/autor: /

Plavecké bazény se považují za královskou disciplínu obkladačských prací. Stavby plaveckých bazénů kladou na všechny zúčastněné vysoké požadavky, které je možno úspěšně splnit, pokud nepřipustíme v projektování a provádění hydroizolací žádné kompromisy a zapojíme potřebné technické a obkladačské know-how.


Vycházíme z toho, že například v Německu je v současné době v provozu 8000 až 10000 veřejných plaveckých bazénů, které se zhruba ve 20 až 25 – letém cyklu sanují, rozšiřují a technicky zdokonalují. Pokud budeme uvažovat v Česku vzhledem k počtu obyvatel s desetinou tohoto počtu, zjistíme, že je ročně u nás v rekonstrukci 35 až 50 plaveckých bazénů. V souladu se současným trendem jsou některé plavecké bazény přebudovány na wellness-centra, a tím se rozsah prací ještě zvětšuje.


Nedopusťme žádné kompromisy při provádění hydroizolací
Opatrnost při navrhování a provádění je zcela na místě, neboť vedle požadavků na technické řešení jsou zde i vysoké požadavky estetické. Proto se občas stává, že musí být již provedené obklady sejmuty a provedeny znovu. To má za následek s největší pravděpodobností poškození hydroizolace. Obkladač si musí být vědom, že nese odpovědnost i za provedení a funkčnost hydroizolace, která je rozhodující složkou skladby povrchu plaveckého bazénu. Všem zúčastněným – projektantovi, investorovi, vedoucímu projektu, prováděcí firmě, dodavateli materiálu – musí být jasné: nebezpečí skrývající se v působení vody hrozí 24 hodin denně a 365 dnů v roce.


Projekt musí být srozumitelný pro všechny zúčastněné
Základem úspěšného díla je správný projekt. Ten musí být vypracován do nejmenších detailů, např. trubních prostupů, osazení osvětlovacích těles, přelivných žlábků atd. Vhodné je v této souvislosti nasadit na stavbě kontrolora kvality, který zkontroluje provedení všech důležitých fází prováděných prací. Pro připomenutí: na kontaktní hydroizolační stěrky se dlažba a obklad ukládá do tenkovrstvých lepících malt se stavebním osvědčením, nikoliv do středně nebo silnovrstvých lepících malt. Veškeré vyrovnávky se musí provést pod hydroizolační stěrkou a nikoliv na ní.


Prostupy a v nich umístěné prvky musí umožňovat napojení stěrkové hydroizolace
Před prováděním hydroizolací nutno především posoudit řešení prostupů, které je často určováno stavbou a které musí být v souladu s technickými zásadami. Na trhu se vyskytuje celá řada výrobků pro tento účel z různých materiálů, ne všechny jsou však vhodné. Především výrobky na bázi polyetylénu vykazují špatnou přilnavost hydroizolačních stěrek. Dalším důležitým parametrem pro zabudované výrobky je dostatečně široká příruba pro navázání plošné hydroizolace.


Zálivka prostupů z reaktivních pryskyřic
Nezávisle na tom, o jaký prostup se jedná a jak je široká příruba zabudovaného prvku, musí se každý prostup v okruhu cca 5 – 10 cm utěsnit (nebo zalít) stěrkou z reaktivní pryskyřice. Tyto kapilárně uzavřené hmoty se ukládají na kontaktní ploše mezi nosným betonem a prvkem v prostupu. Zabraňují pozdějšímu možnému průniku vody pod vodotěsnou izolaci a působí tedy jako pojistná vrstva. Tyto stěrky musí být tvořeny čistou pryskyřicí nebo jen slabě nastavenou křemičitým pískem, protože větší nastavení by mohlo způsobit vznik kapilární propustnosti. I za cenu navýšení nákladů je toto řešení nutné. Po provedení těchto pojistných epoxidových ucpávek mohou být provedeny plošné hydroizolační stěrky.


Hydroizolační hmoty musí být navrženy v souladu s charakterem a složením vody v bazénu
Ve spolupráci s výrobcem stavební chemie a na základě údajů o složení vody se navrhne nejvhodnější hydroizolační stěrka. Zpravidla se rozhoduje mezi dvěma materiálovými možnostmi: cementová flexibilní hydroizolační stěrka nebo stěrka z reaktivních pryskyřic. I v tomto případě často vítězí „hledisko nákladů“ a je třeba dát pozor na tzv. „cenově výhodné nabídky“. Praxe ukazuje stále častěji, že špatná volba materiálu vede v brzké době ke značným poruchám stavby. To vede často k pochybám o vhodnosti hydroizolačních stěrek a paušálně se nahrazují obkládané bazény vanami z nerezového plechu. Paradoxně zde cena nehraje roli, poněvadž bazén z nerezu je mnohonásobně dražší než bazén obkládaný s kvalitní hydroizolací. Hydroizolační stěrky se nanáší vždy ve dvou vrstvách a příslušnými zkouškami se prokazuje správná tloušťka vrstvy naneseného materiálu. Výsledky těchto zkoušek se dokumentují ve stavebním deníku. Po provedení hydroizolační stěrky a jejím zaschnutí se provede zkouška vodotěsnosti, zpravidla po 14 dnech. Tuto zkoušku je nutno bezpodmínečně provést, protože případné netěsnosti lze v této fázi jednoduše a s malými náklady opravit.


Přezkoumání stáří a přezkoušení kvality betonu
Důležité pro zahájení izolačních a obkladačských prací je  stáří a kvalita podkladu, zpravidla betonu. U novostaveb nutno zapracovat do časového plánu stavby vždy minimálně 3 měsíční lhůtu pro zrání betonu. Pokládka na mladší beton s sebou nese nebezpečí vzniku škod na obkladech v důsledku smršťování betonu. U rekonstrukcí se naopak zkoumá a zkouší kvalita a únosnost betonového tělesa bazénu. V závislosti na stáří může být potřebná oprava a sanace betonu, zvláště v případech obnažené výztuže nebo viditelných trhlin. Často se také objevuje nutnost nového utěsnění dílčích a objektových dilatačních spár. To se provádí zpravidla dvojitým těsnícím pásem uloženým do polyuretanové stěrky (např. Sopro PU-FlächenDicht; PU-FD 570/571). Po pokládce obkladů a dlažeb se provede spárování, a i zde je nutno rozhodnout předem o použití minerálních nebo epoxidových spárovacích hmot.


Zajištění kontroly a údržby
Nutno vzít na vědomí, že veřejné bazény a lázně jsou v mnoha ohledech velmi namáhaná stavební díla. Proto by měl provozovatel před uvedením do provozu zpracovat plán kontrol a údržby s účastí dodavatelů materiálu a stavebních prací. V této souvislosti nutno připomenout, že např. silikonové spáry se považují za dočasná těsnění s nutností pravidelné renovace.  


Autor: Ing. Josef Pluhařwww.sopro.cz


Zdroj: Firemní dokumentace Sopro


Podrobný popis k obrázkům naleznete v Praktické příručce Sopro – na vyžádání pod adresou: info@soprocz.cz


obr. 1 – 1 osazovací malta, 2 flexibilně tenkovrstvé maltové lože, 3 kontaktní hydroizolace, 4 vyrovnávací stěrka, 5 kapilárně utěsněná spára, 6 vysokopevnostní cementová spárovací hmota – Sopro Titan Fuge, B beton, F dlažba, R žlabová tvarovka/zhlaví bazénu, W voda