Neřesti našich hromadných prostupů

/autor: /

Jednou z výrazných nectností našeho stavebnictví v oblasti koordinace jsou podobné úkazy, jako jsou na následujících obrázcích. Koordinace jednotlivých stavebních kroků a akceptace požadavků jednotlivých řemesel nějak moc neexistují.
V projektové dokumentaci, v úrovni DSP, ani v dokumentaci pro provedení stavby, nic takovéhoto řešeno není. Koordinace mezi technickým zařízením budov a vším ostatním absolutně neexistuje. Doufám, že BIM, kde je velmi přesně vidět koordinace TZB pomůže takovéto situace odhalit a technicky eliminovat.
Základními obecnými principy konstrukčních detailů je spolehlivost a životnost. To se dosahuje splněním jednoduchých a jasných požadavků, které jsou dále formulovány:
1. Podkladní konstrukce pod detaily musí být staticky naprosto stabilní (konstrukční prvky, tvarovky, musí být spolehlivě a pevně připojeny k podkladu);
2. Konstrukční prvky, musí být vyhovující, z hlediska tepelné techniky, nebo musí být zateplené tak, aby bylo vyloučeno nebezpečí kondenzace;
3. Kvalita materiálů použitých pro detaily musí být vyšší než u běžné plochy střešního pláště nebo vodotěsná izolace v ploše může být zesílena dalším pruhem vodotěsné izolace;
4. Je vhodné, aby voda byla odvedena od konstrukčního detailu co nejrychleji, tzn., že je třeba zvýšit a vyspádovat plochy od konstrukcí vyvedených nad plochu střešního pláště, popř. snížit je v oblasti vpustí;
5. Materiály pro řešení konstrukčních detailů musí mít obdobné technické a užitné vlastnosti. Jejich životnost musí být obdobná a musí být slučitelné;
6. Materiály prvků musí být vhodné (určené) pro daný účel;
7. Technické řešení musí být ověřeno od výrobců jednotlivých materiálů a prvků nebo v souladu s normativními požadavky;
8. Technické řešení musí být v praxi proveditelné (izolatér se tam musí spolehlivě dostat rukami a pracovními nástroji);
9. Čím jednodušší a přehlednější konstrukční detail, tím lépe;
10. Čím méně konstrukčních detailů, prostupů, tím lépe. V případě hromadných prostupů je potřeba je koordinovat a sdružovat do tvarů a konstrukcí, které lze lehce opracovat, např. do různých kiosků, které je však nutné zateplit.

Obr. č. 1– celkový pohled na hromadu prostupů na jednom místě


Obr. č. 2 – celkový pohled na hromadu prostupů na jednom místě


Obr. č. 3 – bizarní záplata mezi prostupy (docela by mne zajímala šířka a potažmo trvanlivost svarů tohoto detailu)


Obr. č. 4 – no a jak se tam izolatér dostal s prsty a hubící „Leistru“ je mi opravdu záhadou


Obr. č. 5– celkový pohled na hromadu prostupů na jednom místě


Obr. č. 6 – další pohled na konstrukční detail


Obr. č. 7- termovize prostupu – přičemž u paty prostupu je dramatický tepelný most

Obr. č. 8 – další detaily, kde je patrné ukončení hydroizolace na kruhovém prostupu, včetně sevření páskou

Na předcházejících obrázcích jsou umístěna čísla označující specifický problém/y, který/é je/jsou dále vysvětleny:
1. Konstrukční detail je nestabilně osazen. Plave v podkladní konstrukci. S tím je spojena i absence zateplení (č. 1 na obr. č. 7).
2. Uprostřed drúzy prostupů stojí voda, tj. místo, kde je spousta spojů, které jsou rizikové, ještě navíc stojí voda.
3. V tomto místě již nebylo možné svařovat, tak se to tam přetmelilo.

Dokumentovaný konstrukční detail porušuje všechny zásady, které jsou pro konstrukční detaily platné, o co hůř porušuje i zdravý rozum o spolehlivosti a vodotěsnosti, protože tato drúza nemůže být dlouhodobě funkční.