O problematice zateplování podkroví

/autor: /

Od roku 2002 zaznamenáváme značné změny v oblasti tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a poža­davcích na ně. Zpřísňují se nám požadavky na snižování energetických ztrát stavebními konstrukcemi, zdražují se energie a citelně začí­náme pociťovat tlak na úsporu energií. Koncový uživatel velmi citlivě vnímá jakékoliv změny v cenách energií a přemýšlí, jak a kde snížit spotřebu energie. Základním požadav­kem pro zajištění tepelného stavu vnitřního prostředí je ČSN 73 0540 „Tepelná ochrana bu­dov“. Z velmi širokého pole problematiky se za­měříme na zateplené podkrovní bydlení.


 


Prvním krokem ke snížení energie je správné zateplení celého objektu


Nárůst spotřeby tepelně izolačních materiálů se výrazně zvýšil a výsledky jsou vidět na realizova­ných stavbách. Dostatečná tloušťka tepelné izolace výrazně snižuje tepelné ztráty a investoři velmi rychle pochopili, kudy vede cesta energetických úspor. Zcela běžně se aplikují do šikmých střech tloušťky izolací 20 – 24 cm, u fasád 10 cm a více. Uvědomujeme si, že dobře provedená a tepelně za­izolovaná stavba je dnes nutností pro budoucí úspo­ry nákladů za energii.


 


Druhým krokem je vzduchotěsnost objektu


To, že máme dostatečně stavbu zateplit snad ni­kdo nepochybuje, ale provedení vzduchotěsného podkroví si už tak lehko nedovedeme představit. Aplikace parozábran pod tepelnou izolací na straně interiéru a jejich vzduchotěsné spojení a napojení na stěny, se začíná stávat samozřejmostí. Netěsnosti v parozábraně, kolem střešních oken, sanitárních prostupů a spáry mezi tepelnými izolacemi o veli­kosti mezer 1 – 3 mm jsou obtížně viditelné, ale jsou katastrofální závadou. Přitom spárové netěsnosti nám způsobují značné tepelné ztráty. Čím více bude­me zateplovat, tím bude problematika spárových ne-těsností a zabudovaných tepelných mostů výraznější.


 


Třetím krokem je větrotěsnost objektu


Podkroví se šikmou střechou je vystaveno větrné­mu ochlazování pod krytinou s větranou mezerou. Velmi nepříznivé účinky jsou u tzv. tříplášťových střech, kdy je tepelná izolace v přímém kontaktu s venkovním chladným vzduchem. Ne všechny te­pelné izolace se stejně ochlazují v náporu chladného vzduchu. Čím jsou izolace těžší a hutnější, tím jsou méně profoukávány, a tudíž i ochlazovány. Někdy se může stát, že v zimě při silném větru nejsme schopni podkroví vytopit. Velmi dobře se osvědču­je slepování difúzních fólií a vytváření tzv. větrotěs­ného utěsnění u dvouplášťových střech.


 


Čtvrtým krokem je kontrola provedených prací


Vždyť je to tak jednoduché, ale jak obtížně se to v praxi realizuje. Tloušťku a druh tepelné izolace můžeme zkontrolovat, ale vzduchotěsnost a větro­těsnost vizuálně už těžko. Bez kontrolní techniky nelze zaručit dobré a bezpečné provedení vzdu­chotěsnosti a větrotěsnosti objektu. Kontrolní me­todou je BlowerDoor Test, spočívající ve zjišťová­ní přetlaku či podtlaku v objektu. Poklesem tlaku se zjistí, jak je velká netěsnost objektu a kde jsou netěsnosti.


 


Pátým krokem je větrání objektu


Dobře zateplené a utěsněné podkroví bude ener­geticky úsporné, ale pobytem osob v podkroví a provozem bude docházet ke zvyšování vlhkosti vzduchu a spotřebě kyslíku. Nejsnadnějším a nej­jednoduším způsobem je rychlé a krátkodobé vyvětrání. I krátkodobé vyvětrání způsobuje značné energetické ztráty, které ve velmi dobře zatepleném podkroví nebudou malé. Energetické ztráty větrá­ním v zatepleném objektu jsou tři až pětkrát větší než u nezatepleného objektu. Dosáhnout rovnoměr­né teploty v místnosti větrané oknem není snadné. Abychom měly kontrolovanou výměnu vzduchu a větráním nám nevznikaly další tepelné ztráty, je vhodné použít rekuperační jednotky, které studený čerstvý venkovní vzduch předehřejí teplým znečiš­těným interiérovým vzduchem. Velmi jednoduché a spolehlivé zařízení za nás řeší výměnu vzduchu a rovnoměrnou teplotu v podkroví.


 


Závěr


Výstavba obytného podkroví není jednoduchou stavbou a vyžaduje dobré stavební znalosti a vyso­kou zodpovědnost za provedené práce. To, co mů­žeme někdy vidět na realizovaných stavbách je ne­jenom odstrašující, ale alarmující. Kdo je schopen zkontrolovat provádění stavebních prácí?


Dnes nevystačíme se znalostmi získanými v mi­nulosti. Kde můžeme znalosti získat?


Přední výrobci stavebních materiálů pořádají pro realizační firmy proškolování v aplikacích svých materiálů, pořádají pro projektanty a realizátory se­mináře na téma se související problematikou, po­skytují bezplatný technický servis a konzultace.


 


Ing. arch. Luděk Kovář


Rockwool, a. s.


 


Vyobrazení


1. Zateplení mezi a pod krokvemi


2. Množství vlhkosti pronikající netěstnostmi v pa­rozábraně


3. Řesení zateplení v úrovni kleštin


4. Rozdělení tepelných ztrát v rod. domku se zatep­lením


5. Rozdělení tepelných ztrát v rod. domku bez zateplení


6. Tepelné ztráty spárovou netěsností


7. Profoukavání tep. izolace spoji poj. hydroizolace


8. Množství vlhkosti vznikající spárovou netěsností v závislosti na rychlosti proudění vzduchu


9. Lepení spojů v přesahu pojistné hydroizolace


10. Vkládání tepelné izolace mezi krokve


11. Zabudovaný tepelný most – ocelový rám


12. Sanitarní prostup – chybějící parozábrana a te­pelná izolace


13. Nedostatečná tep. izolace kolem rámu stř. okna


14. Ukázka testovacího zařízení


  


Podrobnosti k článku můžete najít v čísle 4/2007 časopisu Střechy, fasády, izolace.