Předsazená montáž oken

/autor: /,
V současné době vysokých požadavků na zateplení budov jsou používány stále větší tloušťky tepelných izolací stěn. Tvůrci takto masivně zateplených budov jsou často postaveni před problém, jak vzhledem k tloušťce tepelných izolantů umístit dostatečně účelně a stabilně výplně otvorů. Pro vyložení rámu okna byli dosud nuceni používat běžné montážní přípravky (úhelníky a pásové kotvy), ovšem bez zaručené stability upevnění. Také z hlediska montáže šlo o poměrně složité řešení. Nyní je možné pro tento případ využít systémové řešení. Snadné upevnění oken, dveří i výkladců v prostoru tepelné izolace, mimo nosnou konstrukci stavebního otvoru, umožňuje systém JB-D® vyráběný firmou SFS intec. Za pomoci tohoto systému lze navíc dokonale utěsnit připojovací spáru výplně otvoru v nízko-energetických a pasivních budovách. 
1 Technické parametry předsazení 
Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny – tzv. předsazená okna“ toto téma jsem již prezentoval v roce 2011 na konferenci OVSK v Hradci Králové. Certifikované a praxí ověřené systémové řešení firmy SFS intec, kde je za pomoci mechanických konzol umožněna nastavitelná předsazená montáž okna, vzbudilo veliký ohlas nejen u odborné veřejnosti, ale i u osvícených investorů. O užitečnosti předsazení oken do prostoru vnější tepelné izolace budovy svědčí i mnohá jiná konkurenční řešení, která se v poslední době na našem trhu objevila. Všechna tato inovátorská řešení jsou dobrým signálem zlepšení situace v našem stavebnictví a postupně tak vytěsňují doposud nejčastější umístění okna ve stavebním otvoru.
1.1 Návrh předsazení okna z hlediska stavební fyziky 
Výhodou systému JB-D® je volitelné vyložení rámu okna podle izotermického toku a také dostatek místa pro tepelně izolační a těsnící materiály, tak aby mohla být aplikována celá skladba zateplení obvodového pláště, včetně parozábrany. Průběh izoterm při osazení okna v prostoru stavebního otvoru naznačuje reálné důvody problému vzniku kondenzace vody a následného výskytu plísní. 
Tab.1: Umístění rámu okna v prostoru stavebního otvoru 
t1.png
Umístění rámu okna k vnější hraně zdiva je možným a častým způsobem předsazení, které fixuje rám okna buď za pomoci nosného izolantu upevněného na vnější líc stavební konstrukce, anebo za pomoci systémových konzol JB-D®. Průběh izoterm při tomto umístění ale rovněž není ideální. 
Tab.2: Umístění rámu okna k líci zdiva stavebního otvoru 
t2.png
1.2 Návrh předsazení okna z hlediska požadavků směrnice RAL 2010 
Každý systém předsazení má své přednosti i nutné podmínky. Předsazení konstrukce okna na ocelových konzolách v systému JB-D® lze realizovat až do vzdálenosti 150 mm od středu rámu měřeno k vnějšímu líci nosného zdiva. Předsazení středu rámu okna ve vzdálenosti 70 mm od líce zdiva stavebního otvoru je na základě ověřených výpočtů ideální vzdáleností pro minimalizaci lineárního činitele prostupu tepla psí W/(m.K). Toto předsazení nejhospodárněji splňuje technické požadavky na zateplení budov a je zcela v souladu s přísnými technickými normami platnými v celé EU. Tím mám na mysli splnění všech požadavků norem (v České republice ČSN-EN-1991-1-1) a montážní směrnice RAL 2010, kde je pro bezpečný přenos všech definovaných zatížení působících na okno jasně předepsáno následující doporučení: 
Tab.3: Spolehlivý přenos veškerého zatížení působícího na okno
t3.png
Systém JB-D® tvoří spodní nosné a postranní stabilizační konzoly, díky čemuž je jednoduchým způsobem možná stranová i výšková stavitelnost upevňovaného rámu okna. Momentálně jsou konzoly dodávány ve třech provedeních, a to pro vyložení do 50 mm, do 100 mm a do 150 mm. Pro zjednodušení výběru délky konzoly jsou v ní předvrtány otvory pro šrouby (jeden pevný a jeden posuvný), které udávají délkovou toleranci konzoly. Pokud upevnění těchto šroubů nedosáhne alespoň 5 cm od okraje nosné konstrukce obvodové zdi, je třeba použít delší konzolu. Jakékoliv prodlužování konzoly nesystémovými prvky je neslučitelné se zárukou na statické působení systému. 
o1.png
Obr.1: Spodní konzola JB-DK vyztužená úhelníkem pro vyložení nad 80 mm
Konzoly se vhodnými upevňovacími prvky fixují do únosných materiálů, které tvoří stěny budovy. Pokud je zdivo provedeno z dutinových cihel, přidává se k nosné konzole ještě roznášecí úhelník pro možnost upevnění z vnitřního líce zdiva. V případě vysokého vertikálního zatížení jsou nosné konzoly od vyložení 80 mm zesíleny trojúhelníkovým výztužným profilem. Přesné podmínky pro návrh potřebného počtu konzol ( v závislosti na vyložení, hmotnosti a zatížení okna ), udávají datové listy poskytované firmou SFS intec. 
Tab.4: Umístění konzol systému JB-D® 
t4.png
2 Realizace předsazených oken 
Poznatky a zkušenosti ze staveb v České republice a to z montáží předsazených oken máme velmi dobré. Pokud bylo nutno řešit nějaký problém s mechanickým kotvením konzol v systému JB-D® ,týkalo se to buď problému kotvení do dutin vylehčených tvárnic nosného zdiva, anebo nepoužívání systémových stranových a horních konzol. Těmto nedostatkům, které se vyskytly zhruba u 10% všech montáží, lze vhodnou osvětou předejít a proto o nich zde otevřeně hovořím. 
2.1 Stavební otvor 
První poznatek souvisí již s prováděcím projektem stavby, tedy s návrhem materiálu nosné konstrukce zdiva, do kterého budou předsazená okna ukotvena. V prováděcí dokumentaci je také nutno zohlednit předepsané vzdálenosti mezi rámem okna (případně včetně spodního montážního profilu) a lícem zdiva stavebního otvoru, tedy 13 mm zhora a po stranách a 14 mm odspodu. I tak lze předejít problémům s montáží předsazeného okna a případným dodatečným úpravám nosné konstrukce. 
o2.png
Obr.2: Zapuštění spodních konzol z důvodu špatného návrhu rozměrů stavebního otvoru 
2.2 Upevnění rámů okna po stranách a zhora 
Druhým nešvarem je občasné nepoužívání systémových stranových a horních konzol, což souvisí se snahou úspory času a peněz u montážních čet. Tito spořiví lidé si bohužel neuvědomují, že kompletní konstrukce okna či dveří je ve statickém návrhu předsazení počítána jako konstrukce kotvená prostorově. Nelze opomíjet důležité požadavky směrnice RAL 2010 pro montáž předsazených oken a předpoklady návrhu a výpočtu, kdy na křídlo i rám okna nepůsobí pouze svisle orientované síly.
Nezanedbatelná zatížení působí také v horizontální rovině a proto musí být i stranové konzoly pro bezpečný přenos zátěže vyztuženy prolisem. Z hlediska funkčnosti a záruky spolehlivosti mechanického kotvení předsazeného okna nelze kombinovat spodní konzoly JB-DK s nesystémovými stranovými a horními konzolami. 
o3.png
Obr.3: Doporučené řešení pro spolehlivé ukotvení spodních konzol 
3 Závěr
V závěru článku shrnuji hlavní přednosti nastavitelné předsazené montáže oken v systému JB-D®. Utěsnění připojovací spáry je velmi jednoduché a bezpečné. 
z1.png
Poděkování 
Posouzení detailů zabudování předsazeného okna z hlediska teplotního a faktoru a lineárního činitele prostupu tepla bylo provedeno ve spolupráci s firmou Tremco illbruck. Za tuto přínosnou spolupráci děkuji. 
Literatura 
[1] technické podklady firmy SFS intec. (www.sfsintec.biz/cz) 
[2] směrnice RAL 2010. (www.montazokna.cz)