Sanace vodotěsných izolací spodních staveb injektážemi

/autor: /,

Poruchy – popis problematických oblastí 

Jak je již zmíněno v abstraktu, stavební konstrukce jsou stále členitější a složitější tak, aby vyhovovali požadavkům „náročných“ investorů. To sebou přináší také vyšší nároky na projekt stavby, statický návrh konstrukce a také na samotné provádění stavebních prací. Velmi často dochází také ke změnám přímo na stavbě dle přání investorů, či k přestavbě již hotových stavebních celků. V neposlední řadě se stavební činnosti provádějí v klimaticky nevhodných podmínkách, které snižují možnost stoprocentní funkčnosti stavebních materiálů. Na výstavbě objektů se podílí celá řada odborných stavebních firem, jejichž činnosti na sebe vzájemně navazují nebo se doplňují. I když všichni zainteresovaní jistě provádí vše dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, velmi často dochází díky výše zmíněným skutečnostem k poruchám, např.: 
 • bodové poškození izolačního systému konstrukce 
 • plošné poškození izolačního systému konstrukce 
 • netěsnost dilatačních spár 
 • netěsnost pracovních spár 
 • trhliny – pohybové, statické 
 • další poruchy 
Vzhledem k tomu, že se většina objektů nachází v oblasti podzemní vody, projevují se tyto poruchy prosakováním vody do objektu. Tyto průsaky mají různou intenzitu, závislost či nezávislost na klimatických podmínkách apod. Každopádně si podzemní voda hledá „cestu nejmenšího odporu“ a do konstrukce vniká prvním slabým místem, což jsou právě velmi často výše zmíněné spáry nebo trhliny. 
Úkoly sanace 
Injektáž je velice účinná sanační metoda a její použití je širokospektrální. Injektáže jsou normovány harmonizovanou normou ČSN EN 1504-5 (Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 5: Injektáž betonu), která rozděluje injektážní hmoty do třech skupin: 
 1. Výplň trhlin, dutin a mezer v betonu schopná přenášet namáhání

  Tento druh výplně se používá ve chvíli, kdy poruchy konstrukce ohrožují její nosnost (statiku) a je nutné je vyplnit pevnou hmotou. 
 2. Poddajná výplň trhlin, dutin a mezer v betonu

  Jedná se o vysoce elastické výplňové hmoty, které slouží k zatěsnění poškozených míst a zastavení průsaků v konstrukcích. 
 3. Bobtnavá výplň trhlin, dutin a mezer v betonu
  Zde se jedná o měkké, vysoce elastické hmoty, které jsou schopné při kontaktu s vodou bobtnat a v poruchách konstrukcí se sekundárně rozpínat. Používají se pak pro větší poruchy, zatěsňování pohybových dilatačních spár a v případě potřeby i pro rubové injektáže za konstrukci, kde jsou schopné sanovat větší plošné poruchy izolací nebo vytvořit zcela novou izolaci. 
Zpevnění a statická stabilizace poškozených míst 
Pakliže nám poruchy ohrožují statickou stabilitu konstrukce a je potřeba je silově uzavřít a zpevnit, jsou velice vhodné duromerové pryskyřice na bázi epoxidu, které dosahují vysokých finálních pevností a jejich injektáž lze provádět i při dynamickém namáhání konstrukce. Jedná se o hmoty s nízkou viskozitou, cíleně sníženým povrchovým napětím zvyšujícím jejich penetrační aktivitu. Obecně se ale jedná o hmoty náchylné na vlhkost, která způsobuje jejich degradaci. V oblasti podzemních konstrukcí, kde je toto nebezpečí samozřejmě velmi vysoké, je tedy výhodné použití modifikované varianty pryskyřice snášející případnou vlhkost konstrukce. Příkladem je výrobek MC-Injekt 1264 compact. 
o1.png

Zatěsnění poškozených míst a zastavení průsaků přímo v konstrukci 
V případě, že je naším úkolem zatěsnění poškozených míst a zastavení průsaků vody skrz konstrukci, pak je důležité nejprve provést důkladnou diagnostiku konstrukce, popsat její stav, množství poruch atd. Pakliže se jedná o průsaky přes trhliny v konstrukcích nebo plošné průsaky způsobené dutinami v betonu, jeví se jako výhodné používání elastomerových pryskyřic na bázi flexibilních polyuretanů. V případě velmi silných tlakových průsaků vody pak jejich použití s rychle reagujícími injektážními pěnami s velkou expanzí, které tlakový průsak během několika vteřin zastaví a umožní tak následnou injektáž finální trvale elastickou pryskyřicí. V případě injektáže proti vodě je nejdůležitějších parametrem hmoty její dynamická viskozita. Dynamická viskozita měří vnitřní tření v kapalině. Tento efekt vnitřního tření lze zjednodušeně vysvětlit jako pohyb nad sebou umístěných a propletených vrstev molekul. Pakliže chceme toto tření překonat, pak potřebujeme sílu –
injektážní tlak. Čím je kapalina hustší (viskóznější), tím je tření vyšší a je potřeba tak injektážní tlak zvýšit, což může být v konečném důsledku nebezpečné pro samotnou konstrukci, do které injektujeme, a může vést k sekundárnímu vzniku nových trhlin. Zároveň platí, že čím je viskozita nižší, tím je vyšší objem proudu a zkracuje se tak doba injektáže. MC-Injekt 2300 top se směsnou viskozitou 55 mPa·s je optimálním řešením. V případě silného tlakového průsaku pak s rychle reagující pěnou MC-Injekt 2033.
o2.png
Liniová injektáž trhlin v konstrukci 
V případě poškozených a netěsných pracovních spár je také výhodné použití elastomerových pryskyřic opět v případě potřeby v kombinaci s expanzní pěnou. V tomto případě se injektáž provádí jako liniová a injektážní otvory se vrtají dle následujícího schématu: 
o3.png
Zatěsnění rozsáhlejších poruch a pohybových spár

Ne vždy vede injektáž trhlin ke zdárnému cíli, hlavně pak v případě rozsáhlejších poškození konstrukce sítí trhlin, masivními průsaky, nátoky vody přes dilatační pohybové spáry apod. Co tedy dělat v takovýchto případech? Pro tento druh poruch se v praxi velice osvědčilo použití hydrostrukturních pryskyřic, někdy označovaných také jako gelů. Jedná se o látky bohaté na obsah vody, s extrémně nízkou viskozitou a s rychlou a řiditelnou reakční dobou. V oblasti podzemních konstrukcí je pak výhodné použití speciální varianty této hmoty, kdy se její struktura zesílí polymerovou složkou. Tyto polymery zesílené hydrostrukturní pryskyřice mají výbornou přilnavost k běžných stavebních hmotám (beton, cihly, …) a k hmotám používaným pro hydroizolace (asfaltové pásy, fólie), velmi vysokou elasticitu a to i ve větších vrstvách (Efekt, který je zcela zásadní v dilatačních spárách, kdy z hmoty vytváříme vrstvu tloušťky několika centimetrů, a kdy elastické polyuretany nemají šanci, neboť jsou koncipovány do trhlin, kde se vyskytují ve velice tenkém filmu). Tyto hmoty se tak používají pro plošné rubové injektáže, plošné injektáže meziprostorů v sendvičových konstrukcích, zatěsňování dilatačních spár a všude tam, kde cílená injektáž poruch přímo v konstrukci nevede k úspěchu.
o4.png
Neúspěšný pokus o zastavení průsaku                             Úspěšná injektáž za konstrukci a zatěsnění místa průsaku 
o5.png
Liniová injektáž porušeného styku vodorovné a svislé izolace 
Závěr 
Cílem tohoto příspěvku je nabídnou stručný přehled možností injektáží a jejich prováděné. Úspěch sanace vždy ale vyžaduje maximální spolupráci a vzájemnou toleranci všech zúčastněným, tj. investorů, projektantů, nezávislých dozorů a samotných prováděcích firem. Zástupci MC-Bauchemie, jako dodavatele kompletního sortimentu injektážních systémů a technického know-how, jsou připraveni kdykoliv a kdekoliv se s Vámi podělit o své zkušenosti a poznatky a podpořit Vás ve fázi studie, projektu, provádění či ve fázi užívání Vašeho stavebního objektu.