Specifika řeckých střech

/autor: /

Každý stát, každá oblast světa, má jistá specifika při řešení střešních plášťů, a to jak plochých, tak i šikmých. Zejména se to projevuje při řešení detailů, kde se na plné pecky projevuje improvizace z domácích surovin nebo se to řeší způsobem, na který jsem zvyklí u nás, tedy velmi pečlivě a za použití specifických tvarovek.

Na obr. č. 2 je detail obetonování prostupu. Dilatační pohyby, resp. objemové vlastnosti betonu a keramiky, jsou naprosto jiné, tedy dochází k oddělení obetonování sloupu od keramických střešních tašek.
Z tohoto detailu je patrné, že kladení tašek do malty je zastaralou technologií, které by bylo vhodné i v našich klimatických podmínkách již zapomenout. Suchá montáž, a to i detailu, je daleko jistějším a vhodnějším řešením, a to bez ohledu na geografické umístění střechy.

Obr. č. 1 – stožár elektrického vedení penetrující krytinu šikmé střechy

Obr. č. 2 – obetonování prostupujícího sloupu el. vedení, kde je patrné oddělení tohoto obetonování od vlastní krytiny

Každý konstrukční detail má obecná pravidla, která fungují bez ohledu na klimatické podmínky okolí. Kladení keramických tvarovek do betonu/malty není úplně vhodné, a to po celém světě, protože teplotní roztažnost je stejně nezvladatelná jako gravitace.