Střechy PPII prověřila impedanční defektoskopie

/autor: /,

Tak jako u každé jiné budovy i střešní plášť komplexu Palmovka Park II musí být funkční, trvanlivý a spolehlivý. Kvalitu jeho provedení ověřila a potvrdila nedestruktivní zkušební metoda zvaná impedanční defektoskopie, která byla v takovém rozsahu na stavbě Metrostavu použita poprvé. 
o1.png
Impedanční defektoskopie umožňuje stanovit vlhkostní stav materiálů pod hydroizolací pomocí elektrické impedance, aniž by došlo k mechanickému porušení vrstev. Pro prokazatelné zkoušky kvality právě dokončených i starších střech se u velkých ploch používá měřicí přístroj s pojezdem (foto). Střechu obvykle křižuje v rastru asi 2x 2 m a přitom vysílá střídavé elektromagnetické vlnění do hloubky přibližně 10–12 cm. Vzhledem k migraci vlhkosti k hornímu povrchu je tento rozsah dostatečný i pro prokázání vlhkosti vyskytující se ve skladbách s vyšší tloušťkou tepelné izolace. Z naměřených hodnot, odečtených ze stupnice impedančního defektoskopu, vytvoří technik vlhkostní mapu střechy. Z ní je možné lokalizovat nejen místa zatékání, ale i směry transportu vody ve střešním plášti. V případě nutnosti je vhodné reálný stav jeho vrstev ověřit lokální sondou a podle jejích výsledků se rozhodnout o ponechání střechy bez dalšího zásahu či o její opravě. 
o2.png
Impedanční defektoskopie je šetrnější k rozpracovanému dílu a dokáže konkrétně určit rozsah opravy střešního pláště s minimálními náklady. Při použití standardní zkušební metody zátopovou zkouškou může v případě poruchy hydroizolací dojít kvůli působení tlakové vody nejen k většímu poškození střešního souvrství vodou, ale i ke škodám v interiéru, s čímž jsou spojeny zvýšené náklady na stavbu i její neplánované prodloužení.Měření impedanční defektoskopií je vhodné provádět až po dokončení finální hydroizolační vrstvy a je k němu nutný suchý povrch, který prošel vlhkostní zátěží třeba od deště. V měřené oblasti však nesmí být vodivé materiály, jako jsou například parozábrana s hliníkovou vložkou nebo armovací výztuž.
U Palmovka Parku II mají standardní střechy klasické pořadí vrstev, střechy pojezdové inverzní a střechy vegetační kombinované. Zkouška hydroizolací vegetačních střech v jeho druhém nadzemním podlaží posloužila i jako praktický příklad impedanční defektoskopie pro pozvané techniky ze všech divizí Metrostavu. Měření tu bylo spojené i s ukázkou vybraných detailů stavby, jejichž technické řešení bylo velmi náročné. Ověření kvality hydroizolací ve střeše PPII prokázalo, že impedanční defektoskopie je nadmíru přesná metoda prokazující i velmi malé množství zabudované vlhkosti, které neovlivňuje spolehlivou funkci střešního pláště. O zkušenosti z realizace i zkoušek střech PPII se rádi podělíme v dalších příspěvcích či na vybraných školeních.

o3.png

Fotografie: zdroj Metrostav a.s.