Anotace příspěvků 20. ročníku konference Izolace 2019

/autor: /,

Přijměte malou ochutnávku témat, která jsou pro vás připravena na 20. ročníku konference Izolace 2019. Ta proběhne dne 7. 2. 2019. Druhou část anotací zveřejníme v příštím týdnu. V případě vašeho zájmu se můžete registrovat zde.

Téma: Historický vývoj krytin v Čechách a na Moravě z pohledu dějin
Autor: Ing. Richard Mlýnek
Otázka – co vedlo člověka k tomu, aby žil v prostředí chránícím před nepřízní počasí.. Byl a je to instinkt. Představte si člověka procházejícího se pralesem a začne pršet. Utrhne si veliký list a drží si jej nad hlavou. Lidstvo se stále vyvíjí
a vznikají nové, zdokonalené krycí nástroje, jako je třeba deštník. Na počátku 21. století se jako krycí předmět osvědčil například tablet.
Člověk ale není celý den v pohybu a také si potřebuje odpočinout. Pro tento účel si staví přístřešky (příbytky, obydlí), pro které potřebuje více krycích předmětů, kterým se dnes říká střešní krytina.
Požadavek na ně se mění, tak jak se mění požadavek na bydlení.
A nejen po stránce skladby střešního pláště, ale i po stránce estetické.
A proč se modely střešních tašek upravují a mění svůj tvar či konstrukci.
Proč některé technologie končí a druhé se používají přes 4 000 let.
To vše s obrazovým doprovodem v této přednášce.

Téma: Minulost, současnost a budoucnost zelených střech v Česku
Autoři:
• Ing. Jitka Dostalová, GreenVille service s.r.o., předsedkyně odborné sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně
• Ing. Pavel Dostal, GreenVille service s.r.o., zástupce odborné sekce Zelené střechy při SZÚZ v mezinárodní organizaci EFB
CZ: Po počáteční nedůvěře a skepsi se zelené střechy v Česku dostávají do popředí zájmu jak architektů a investorů, tak i veřejné správy. Díky svému přínosu a vlastnostem, technické úrovni, odbornému provedení, zdařilým realizacím, neúnavné propagaci a osvětě si zelené střechy dobyly i v Česku své místo. Podobně jako v západní Evropě, tak i u nás se konečně staly součástí dlouhodobých strategií některých měst a jsou podporovány Ministerstvem životního prostředí. Jaké bariéry stojí v cestě dalšímu rozvoji zelených střech a jaké jsou očekávané trendy do budoucna?
EN: Following initial scepticism, green roofs in the Czech Republic have moved to the forefront of interest of architects, investors and the public administration. Owing to their benefits and properties, technical advancement, professional execution, successful installations, tireless promotion and education, green roofs have earned their status in the Czech Republic. Similar to western Europe, they have finally become a part of long-term strategies of some cities and are supported by the Ministry of Environment. Which barriers stand in the way of green roofs and what are expected trends in the future?

Téma: Tepelné izolace, sádrokarton, systémové řešení izolačních systémů
Autor: Ing. Milan Pokrivčák
Cesta vývojem suché výstavby a tepelných izolací. Od desky po modulové konstrukce. Vývoj použitých tloušťek a materiálů pro zateplení konstrukcí obálky budovy.

Téma: Dějiny izolací – pěnové sklo
Autor: Ing. Jan Vychytil
Pěnové sklo, patentované již v roce 1934, patří mezi nejstarší průmyslově vyráběné tepelné izolace. Za více než 80 let vývoje pěnového skla FOAMGLAS došlo k více než dvojnásobnému zlepšení jeho izolačních vlastností a také k výraznému zefektivnění procesu jeho výroby. Aktuálně provedená studie FIW Mnichov potvrzuje, že izolační vlastnosti pěnového skla FOAMGLAS zůstávají konstantní i po mnoha desetiletích, po které byl tento materiál zabudovaný v plochých střechách.

Cellular glass patented in 1934 is one of the first industrialised thermal Insulation materials.
Cellular glass FOAMGLAS has more than doubled its insulation properties within 80 year of continued development. The production efficiency was also dramatically improved.
Recent key study of FIW München confirms the stability of FOAMGLAS thermal performance over decades of service in flat roofs across Europe.

Téma: Vývoj mechanického kotvení od historie po současnost
Autor: Josef Frodl
Rozvoj plochých střech u nás začal s nástupem funkcionalismu a mechanické kotvení hydroizolací je nejčastěji používaným způsobem zajištění proti negativním účinkům větru.
Mechanické kotvení plochých střech prošlo během posledních tří desetiletí významným vývojem a jeví se jako nejefektivnější metoda pro uchycení povlakových a tepelných izolací plochých střech.

Téma: Hydroizolační fólie včera, dnes a zítra
Autor: Ing. Richard Rothbauer
Počátky vývoje a prvního použití plastových fólií, využívaných dnes ve stavebnictví je možno vysledovat již v období před druhou světovou válkou. Zejména v průběhu 70. až 90. let 20. století došlo k vývoji celé řady typů plastových fólií na různých materiálových bázích a pro různé použití. Z nich nejvíce známé a používané jsou fólie na bázi měkčeného PVC, polyolefinické fólie a EPDM fólie.
Plastové fólie v současnosti tvoří jednu ze základních materiálových variant pro vytvoření hydroizolační krytiny všech typů plochých střech a hydroizolací staveb. V oblasti inženýrských staveb mají plastové fólie své nenahraditelné místo v oblasti izolování tunelů, skládek a vodních ploch. Viděno optikou tuzemského výrobce, jedna oblast co do četnosti a objemu výrazně předčí všechny ostatní. Jedná se o oblast plochých nepochozích střech, zejména pak velkých logistických parků, skladovacích a výrobních hal, které v posledních letech rostly v ČR ve značném množství. Subtilní plastové fólie zde našly významné uplatnění především díky rychlé a snadné pokládce a tím také relativně nízké ceně. Je-li tedy pro použití fólií v ČR v dnešní době něco typické, je to hlavně oblast plošně rozsáhlých plochých nepochozích střech. Samotné plastové fólie jako výrobek jsou v podstatě spotřební komoditou s nepříliš velkou přidanou hodnotou. Vyšší přidanou hodnotu vytvoří až dodávka celého systémového řešení pro konkrétní aplikace. Typickým znakem dneška je tedy poptávka po ucelených hydroizolačních systémech, které mají jasně definovaná pravidla montáže, jsou složeny z navzájem ověřených a kompatibilních výrobků a jako systém mají vazbu na záruky výrobce. Enormní důraz je kladen na splnění mnoha legislativních a normových požadavků, bez jejichž dokladování v podstatě není možné systém vůbec dodat nebo s ním soutěžit v nabídkovém řízení.
Velkým tématem, které rezonuje napříč společností vždy v horkém létě nebo v abnormálně mírné zimě jsou klimatické změny, nárůst extrémních projevů počasí, přehřívání budov a hustě zastavěných měst. V této souvislosti je potřeba uvažovat stále více o využití potenciálu plochých střech. V budoucnu se proto pravděpodobně dožijeme většího rozmachu provozních, především vegetačních střech. Fóliové hydroizolace ve vegetačních střechách budou ale muset vykazovat vyšší spolehlivost a částečně i životnost než dnes. Trendem tedy bude spíše používání fólií větších tloušťek, větší pozornost bude kladena na mechanickou odolnost a dokonalejší ochranu před poškozením. Stále větší tlak bude vytvářen na jednoznačné prokázání těsnosti povlaku před zakrytím. Nejspíše se v oblasti plochých střech budou v budoucnu ve větší míře využívat dosavadní detekční a diagnostické mechanismy, doplněné o zcela nové metody, využívající chytré technologie. Také se bude zvyšovat potřeba vysoce kvalifikovaných a odborně zkušených izolatérů, jejichž podíl na úspěchu každého díla je zásadní. Z hlediska vyšší odrazivosti slunečního záření se budou pravděpodobně více uplatňovat světlé, resp. bílé fólie. Systémy z hydroizolačních fólií budou i v budoucnu nedílnou součástí staveb, ale postupně budou procházet vývojem a zdokonalováním v reakci na měnící se potřeby stavění.

Téma: Větrotěsnost a větrání šikmých střech
Autor: Jan Rypl

Článek popisuje souvislosti větrotěsnosti a větrání šikmých střešních skladeb ve vazbě na konstrukční ochranu funkce tepelných izolací, ochranu a zajištění životnosti nosných konstrukcí a omezení zafoukávání vodních srážek do konstrukce.

Téma: Nejčastější chyby při navrhování a provádění střech s pálenou krytinou TONDACH – vývoj a pohled do budoucnosti
Autor: Ing. Vít Jirkovský, Rudolf Prus
Výrobce pálené krytiny v současnosti dodává kompletní systém keramického a nekeramického příslušenství, včetně doplňkových hydroizolačních vrstev pro vytvoření daného stupně třídy těsnosti. Správný návrh typu krytiny v systému Tondach včetně bezchybné realizace zajišťuje 100% funkčnost šikmé střechy.

Téma: Vývoj a model fungování izolatérské firmy, která myslí nejen na provedení izolací, ale i na budoucnost
Autor: Ing. Michaela Kasalová, Hipos. s.r.o.
Společnost Hipos. s.r.o. bude v roce 2019 slavit 25 na trhu. V oboru izolací pozemních staveb a především v provádění plochých střech má tedy významné zkušenosti, o které se může podělit. Za dobu své působnosti prošla firma několika výraznými změnami a postupným rozvojem dozrála do stabilního celku. Od roku 2012 firma disponuje vlastním technickým týmem, který připravuje zakázky od první prohlídky, přes realizaci až po servisní kontroly. Příspěvek bude pojednávat o vývoji konkrétní společnosti a s ohledem na získané zkušenosti popíše základní pilíře pro fungování jakékoliv izolatérské firmy.