ČSN 730601 a ČSN 730602 v novém kabátě

/autor: /

Na počátku roku 2006 vstupují v platnost revidovaná znění ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží a ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů. Revize byly vyvolány změnami legislativních předpisů (vyhláška 184/1997 Sb. byla nahrazena vyhláškou 307/2002 Sb. o radiační ochraně), zavedením nové metodiky pro stanovení radonového indexu pozemků a v neposlední řadě novými poznatky o účinnosti protiradonových opatřeních. Zejména v prvně jmenované normě došlo k několika podstatným změnám, které se dotýkají následujících oblastí:  • byla zavedena zcela nová veličina – radonový index stavby,

  • některé typy izolačních materiálů byly vyloučeny z použití na protiradonovou izolaci,

  • součinitel difúze radonu v protiradonové izolaci bude stanovován podle jednotné metodiky,

  • podstatně zpřesněna a rozšířena byla metodika návrhu větracích systémů podloží,

  • zpřísněny byly požadavky na odvětrání ventilačních vrstev, byl zaveden radonový štítek budovy.

Podrobný komentář k těmto normám Vám přineseme v rámci připravované konference Izolace 2006, pro kterou je portál www.izolace.cz hlavním internetovým partnerem.