Extrudovaný polystyren – tepelná izolace s benefitem ochrany

/autor: /,

Výrobky firmy Fibran přímo navazují na výrobu firmy DOW, která byla průkopníkem tepelněizolačního materiálu typu XPS. Historicky jsou známy jeho vynikající vlastnosti z hlediska expozic, kde je vystaven působení vody, vlhkosti a zachovává si své tepelněizolační vlastnosti, jako jediný tepelněizolační materiál. Tím je dané jeho uplatnění ve stavebnictví – všude tam, kde je voda, nebo vlhkosti nebo významné zatížení. Kombinací těchto vlastností je možné XPS použít zejména při řešení střech s obráceným a kombinovaným pořadím vrstev. Díky svými mechanickým vlastnostem lze tyto materiály používat i ve všech dalších místech, která vyžadují přítomnost tepelné izolace, a to od eliminace tepelných mostů až po zatížené podlahy.

V rámci střešních plášťů je zde nutné zdůraznit ty nejdůležitější benefity použití extrudovaného polystyrénu.
Nejvýznamnější výhodou je přímá ochrana hydroizolačního materiálu, a to ve dvou formách – jednak při překrytí hydroizolace tepelnou izolací se velmi blbě hydroizolace propichuje, takže první velkou výhodou střech s obráceným nebo kombinovaným pořadím vrstev je ochrana hydroizolačního povlaku před mechanickým poškozením. Vzhledem k tomu, že mechanické poškození je prakticky nejvýznamnějším fenoménem, který nám ničí hydroizolační materiály je to velmi významný faktor rozhodování. Tj. hydroizolační povlak může být velmi rychle ochráněn před možností poškození v dalších etapách stavební činnosti.

Na Obr. č. 1 je vidět poškození tepelné izolace XPS od následných stavebních prací. Je naprosto jasné, že kdyby tomuto namáhání vzdoroval pouze hydroizolační povlak, neměl by šanci toto brutální namáhání přežit. Zde je vidět významný přínos této tepelné izolace k hydroizolační bezpečnosti staveb, a to nejen v případě plochých provozních střech.
Druhou, neméně důležitou funkci, má extrudovaný polystyrén při teplené ochraně nejen staveb, ale i hydroizolačních materiálů, které jsou umístěny pod ním, a to nejen z hlediska mechanické ochrany, ale i z hlediska tepelné ochrany hydroizolačních materiálů.
Kromě UV záření je nejvýznamnějším degradantem hydroizolačních materiálů teplota. Bohužel, klimatické změny mají významný vliv i na životnost hydroizolačních materiálů, jejich ukrytím pod XPS dosáhneme výrazného poklesu teploty, a tedy výrazně nižšího namáhání hydroizolačních materiálů teplotu. To znamená významné prodloužení životnosti a funkčnosti hydroizolačního materiálu.
V minulých letech došlo i k významné další inovací, a to použití DHV – doplňkové hydroizolační vrstvy – FIBRAN SKIN (FIBRANskin VENT – Fibran). Zde se jedná o použití lehké, tenké hydroizolační vrstvy na překrytí tepelné izolace. Jedná se o ekvivalentní použití této hydroizolace k odvedení maximálního množství vody z vnějšího povrchu teplené izolace k odvodnění. Tímto způsobem se eliminuje ochlazovací efekt protékající vody spárami teplené izolace XPS. Tímto způsobem lze odvést až 90 % veškeré vody přímo do odvodňovacího systému.

 

                                                                                                     S1

Obr. č. 2 – Skladba střechy s obráceným pořadím vrstev
Skladba S1 – Stabilizační násyp praným říčním kamenivem, DHV – doplňková hydroizolační vrstva + případně ochranná vrstva z netkané textilie, XPS – extrudovaný polystyrén, Hydroizolace, Spádová vrstva, Nosná konstrukce.

                                                                                                     S2

Obr. č. 3 – Skladba střechy s kombinovaným pořadím vrstev
Skladba S2 – Stabilizační násyp praným říčním kamenivem, DHV – doplňková hydroizolační vrstva + případně ochranná vrstva z netkané textilie, XPS – extrudovaný polystyrén – ve formě tepelné izolace a současně ochranné vrstvy hydroizolace, Hydroizolace, XPS (případně jiná teplená izolace ve formě hlavní tepelné izolace, Parotěsná zábrana, Spádová vrstva, Nosná konstrukce.

Kromě velmi významných výhod z hlediska bezpečnosti vzhledem k hydroizolačním systémů, které jsou kryty velmi účinným systémem ochrany proti mechanickému poškození, nesmíme zapomenou na vynikající vlastnosti těchto skladeb z hlediska stavební fyziky. U těchto skladeb není nutné se obávat stavebně fyzikálních problémů, zejména pasivní bilance zkondenzované a vypařené vody. Takže tyto skladba je možné s výhodou používat i pro stavby, které jsou výrazně namáhány vnitřními klimatickými podmínkami.

Obr. č. 4 – Příklad konstrukčního detailu vytvořeného pro systém BIM – skladba střešního pláště je zde kombinovaná.

Tento a následující technický detail, jsou převzaty z konkrétní dokumentace, kde byly použity konkrétní parametry technického řešení. U konstrukčních detailů je možné použít i řadu další technických varianta hydroizolačních a konstrukčních materiálů. Zde je použita skladba s kombinovaným pořadím vrstev, kdy na hlavní teplené izolace je hydroizolační povlak a na něm je umístěna další vrstva teplené izolace XPS. Toto řešení poskytuje výraznou bezpečnost technického řešení s ohledem na hydroizolační povlak, který je zde velmi dobře chráněn před veškerým namáháním.
U této skladby, ale i u další, kde je použita DHV – doplňková hydroizolace, stejně tak jako u šikmých střech, z „lehké fólie“ typu TYVEK. Zde je vidět návaznost na osvědčená technická řešení firmy DOW Chemical, na kterou Fibran navazuje. Tento materiály v materiálovém portofoliu Fibranu se nazývá FIbran Skin a jeho dominantní úlohou je odvedení maximálního množství vody co nejrychleji do odvodňovacího systému střechy.

Obr. č. 5 – Příklad konstrukčního detailu vytvořeného pro systém BIM – skladba střešního pláště je zde obrácená.

Skladby střešních plášťů s obráceným pořadím vrstev nebo s kombinovaným pořadím vrstev poskytují něco nesmírně důležitého bezpečnost – tj. jistotu, že mechanicky poškodit hydroizolaci pod teplenou izolací z XPS není opravdu nic jednoduchého. Stejně tak je i účinná tepelná ochrana hydroizolačních materiálů, které jsou ukryty před přímým vlivem vysokých teplot a UV záření, takže jejich nejvýznamnější degradanty jsou účinně odcloněny.
Technické podklady jsou v současné době umístěny na www.fibran.com, a v budoucnosti by měly být také dostupné na Techn. řešení – IZOLACE.cz, kde budou umístěny i konstrukční detaily, které bude možné používat v rámci systému BIM. Kromě technických podkladů Fibram připravuje výrobu XPS – extrudovaného polystyrénu v České republice což je velmi významný krok v přiblížení dostupnosti těchto materiálů na českém trhu.

Použité podklady jsou od firem A.W.A.L., s.r.o., Marka Novotného, 3D detaily jsou zpracované v rámci FA ČVUT PS VIII – Tomášem Žiškem.