Hydrofilní minerální izolace ve střešních aplikacích

/autor: /
Dnešní urbanizovaná krajina trpí zástupem chyb, kterých jsme se dopustili v historii. Z mnohých jsme si nevzali ponaučení dodnes, což přináší mnoho negativ pro lidský život, ale i udržitelnost obecně. Příčin nalezneme mnoho, maximalizace plochy orné půdy, narovnávání koryt vodních toků či živelné zastavování půdy. Jeden z principů funkcionalismu je návrat přírodě zastavěnou plochu zpět a to formou vegetační střechy. Jedná se o princip z první pol. 20. století a přesto dnes nenachází masové uplatnění, přes nesporné klady.
 
Dnešní urbanizovaná krajina trpí zástupem chyb, kterých jsme se dopustili v historii. Z mnohých jsme si nevzali ponaučení dodnes, což přináší mnoho negativ pro lidský život, ale i udržitelnost obecně. Příčin nalezneme mnoho, maximalizace plochy orné půdy, narovnávání koryt vodních toků či živelné zastavování půdy. Jeden z principů funkcionalismu je návrat přírodě zastavěnou plochu zpět a to formou vegetační střechy.  Tyto a další zásahy mají za důsledek zvyšování rizika povodní při dlouhodobých a vydatných deštích. Nehledě na nadměrné zatěžování kanalizačních stok dešťovou vodu ze střech objektů a zpevněných ploch. Krajině chybí retence, kterou ubíráme stavební činností, aniž bychom tuto vlastnost saturovali jinými způsoby. Určitým řešením jsou vegetační střechy.
 
Vegetační střechy obecně
 
Nadměrnou a bezohlednou stavební činností ubíráme krajině retenční schopnost, jejíž důsledkem je přetěžování kanalizačních stok a rychlý odtok vody z území. Retenční schopnost krajiny lze saturovat instalací vegetačních střech. Vegetační střechy vrací zeleň do měst, kompenzují zábor půdy výstavbou, snižují odtok vody z území a odparem snižují teplotní zatížení okolí v letních měsících. Mají pozitivní psychologické účinky, snižují napětí, stres a poskytují prostor pro relaxaci, pokud jsou zapojeny do provozu budovy. Atraktivita takových objektů je zřejmá u bytových či administrativních projektů, kde je zelená střecha součástí pobytové plochy domu a kde je vytvořen prostor pro sociálně-kulturní interakce.  
 
Obecně lze říci, že vegetační střecha se skládá z několika základních souvrství nad hydroizolační vrstvou odolnou proti prorůstání kořínků. Následuje separační vrstva, hydroakumulační a drenážní, filtrační a vegetační vrstva. Celé souvrství zakončuje rostlinné společenství. Nelze říci, že existuje vegetační střecha, která by byla bezúdržbová, pokud chce stavebník mít reprezentativní vzhled po několika letech od realizace. Proto je potřeba provádět přihnojování či případné další zahradní úpravy. Podle vegetace můžeme provést rozdělení na vegetační střechy intenzivní, polointenzivní a extenzivní, které se liší množstvím potřebného substrátu a typem rostlin. Extenzivní střechy se spokojí se závlahou z deště a střídmým přihnojováním. Intenzivní střechy jsou náročnější a často zde nalezneme závlahový systém a je i častější přihnojování.
 
Vegetační střechy Isover
 
Čedičovou izolaci si dnes spojujeme se standartní stavební aplikací hydrofobních izolací do všech konstrukcí domů. Ale v sortimentu Isover nalezneme i izolaci s hydrofilní úpravou, která vodu neodpuzuje, ale naopak přitahuje. Jedná se o obdobný výrobek, který je využíván u hydroponického pěstování. Počátek vývoje můžeme vysledovat v roce 1998 s původním názvem Orsil Agro. V dnešní podobě se bavíme o hydrofilních deskách Isover Flora a Intense, které reflektují dvacetiletý vývoj a výzkum. Tyto desky se používají jako částečná náhrada substrátu ve střešních a stěnových aplikací. Zároveň je možno desky využít jako náhradu substrátu v jezírkách. V oblasti realizace Isover úzce spolupracuje s českou firmou ACRE, spol. s r.o. 
 
Součinitelem tepelné vodivosti v suchém stavu se neliší od ostatních minerálních izolací a desetkrát převyšuje hodnoty součinitele tepelné vodivosti standartního střešního substrátu. Při maximálním nasycení vodou je toto převýšení čtyřnásobné.
  λD [W/(m∙K)] v suchém stavu λD [W/(m∙K)] při max. nasycení
Isover Flora 0,037 0,513
Isover Intense 0,035 0,032
Extenzivní substrát 0,7 2,30
Tab. 1 porovnání součinitelů tepelné vodivosti hydrofilní vaty Isover a substrátu
 
Desky vynikají značnou nasákavostí vodou. Pro tloušťku 50 mm dokáží hydrofilní desky Isover zadržet 45 litrů vody, oproti standartnímu substrátu stejné tloušťky, který dokáže zadržet okolo 20 litrů vody. Proto je potřeba pro některé aplikace a rostliny doplňovat souvrství o drenážní fólii. Při částečném nahrazení substrátu můžeme počítat i s příznivým ovlivněním statiky a snížením charakteristického zatížení nosné konstrukce až o 28 %.
 
  q k,suchá [kN∙m-2] q k,mokrá [kN∙m-2]
Isover FLORA 
(50 mm Flora + 30 mm substrát Acre) 0,3 0.9
Substrát Acre[2]
(80 mm substrát Acre) 0,72 1.15
Tab. 2 porovnání charakteristického plošného zatížení skladeb
 
S nižším zatížením v suchém stavu jsou velmi spokojeny realizační firmy, které šetří náklady na přesuny hmot a následnou aplikaci na střešní konstrukce. Tato výhoda je o to víc znatelná v centru měst, kde je problematická manipulace s těžkou technikou.
 
Řešení Isover
 
obr.1.jpg
 
Úsporná střecha Isover
Nejčastějším typem ozeleněných střech jsou právě tyto skladby s nízkou extenzivní vegetací. Jsou nenáročné na údržbu a jsou cenově nejdostupnější. Obvyklá skladba se sestává z jedné desky Isover FLORA (50 mm) a slabé vrstvy substrátu (30 mm). Díky nízké plošné hmotnosti je vhodná pro rekonstrukce a halové stavby. 
 
 
obr.2.jpg
 
Střešní louka Isover
Skladby s polointenzivní vegetací jsou stále ještě nenáročné na údržbu, ale umožňují osázet i širší spektrum rostlin. Nejčastějším typem zeleně jsou společenstva bylin a trav. Celková tloušťka vegetační vrstvy se pohybuje mezi 200–300 mm. Desky Isover FLORA by měly tvořit přibližně polovinu této výšky. Zasypávají se vrstvou substrátu ve výšce minimálně 100 mm, podle náročnosti rostlin a architektonického řešení. 
 
 
obr.3.jpg
 
Střešní zahrada Isover
Jedná se o nejnáročnější a nejnákladnější skladby vegetačních střech s téměř neomezeným výběr rostlin uzpůsobený středoevropskému klimatickému pásmu (trvalky, keře, stromy). Tloušťka vegetační vrstvy zpravidla začíná na 300 mm a není výjimkou tloušťka 1000 mm. Zde se už substrát nahrazuje hydrofilní minerální vlnou vyšší pevnosti – Isover INTENSE. Toto řešení se využívá pro velkoryse pojaté vegetační střechy rezidenční či administrativní výstavby. 
 
 
obr.4.jpg
 
Jezírko ve střešní zahradě Isover
Střešní jezírko nebývá tak náročné a nákladné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jeho hmotnost bude stejná, nebo dokonce nižší než u střešní zahrady. Nejsou zde žádné velké těžké stromy nebo košaté keře, ale pouze vodní rostliny, které zakoření i v malém množství vodního substrátu a hydrofilní vaty. 
 
 
obr.5.jpg
Šikmá střecha Isover
Tyto střechy jsou určené především pro novostavby, kde je střecha od první chvíle projektována pro budoucí ozelenění. Stejně jako standartní řešení je zde potřeba dbát na opatření, jako je stabilizace souvrství proti sesedání, ujíždění, sání větru, drenážní zpomalovače a bezpečnostní prvky. Šikmé střechy se většinou realizují jako extenzivní s rozchodníkovým kobercem. Pro malé sklony (do 15°) se používají desky Isover FLORA, pro strmé střechy už většinou desky Isover INTENSE. Pokud se střecha řeší jako polointenzivní sázejí se byliny a pro intenzivní se aplikuje i trávníkový koberec. 
 
 
obr.6.jpg
Grill střecha Isover
Spojení intenzivní střešní zahrady a terasy dává jedinečnou možnost vytvořit ze střechy opravdovou relaxační zónu. Tato střecha by měla být plně pochozí a tomu odpovídá i výběr rostlin. V provozní části je to většinou trávník, na okrajích potom vyšší rostliny a keře. Tloušťka vegetačního souvrství je volena cca 300 mm. Větší tloušťky pro vyšší rostliny. Stromy je možné sázet do betonových truhlíků a ty umístit v prostoru střešní terasy. Grill střecha se realizuje většinou u novostaveb, ale po podrobné projektové přípravě je možná realizace i u rekonstrukcí (pokud podmínky dovolí).
 
obr.7.jpg
 
Závěr
Vegetační střechy zažívají příliv zájmu a realizací v dnešní době přibývá. Nemalou měrou k tomu přispívá i pozitivní přístup státních institucí, které toto snažení podporují řádnou dotačních titulů. Mnohá města dokonce vlastníkům vegetačních střech snižují stočné. Vybraným řešením je paleta skladeb s hydrofilní minerální izolací Isover, která rozšiřuje stávající sortiment dodavatelů vegetačních střech. Výše uvedené klady aplikací hydrofilní vaty dovršuje plejáda uznatelných bodů v mezinárodních certifikačních programech LEED, BREEAM a další. Jedná se o kvalitní řešení, které ocení nejen realizátor či projektant, ale hlavně vlastník vegetační střechy Isover. Firma Isover dlouhodobě spolupracuje v oblasti vegetačních střech, s českou firmou ACRE.