Hydroizolační stěrky v interiéru, část I.

/autor: /

Úvod


Hydroizolační stěrky jsou dnes běžně používaným materiálem ve stavebnictví. Bohužel však, snad v důsledku relativně krátké doby užívání, není jejich aplikace upravena v Česku žádnými předpisy, což vede v mnoha případech k vážným poruchám  stavebních děl. O něco dále jsou naši sousedé v Německu a je jistě vhodné seznámit se s jejich řešením této problematiky.


Základní předpisy


Technika stěrkových hydroizolací se uplatňuje při provádění obkladů a dlažeb přibližně od roku 1988. V květnu 1997 a srpnu 2000 byla v Německu vydána technická směrnice „Pokyny pro provádění stěrkových hydroizolací v souvrství obkladů a dlažeb pro interiér a exteriér“, vysvětlující techniku stěrkových hydroizolací v součinnosti s „Obecně uznávanými pravidly techniky“. Pokyny uvedené ve směrnici musí projektanti a realizátoři respektovat. Použitím stěrkových hydroizolací v kontaktním souvrství s obklady a dlažbami jsou podkladní vrstvy (potěry, omítky, atd.) chráněny před provlháním a tvorbou výkvětů.
(Titulní strana Pokynů – viz obr. 1)


Klasifikace odpovídajícího zatížení vlhkostí je formulována do 4 tříd zatížení vlhkostí:


FBK I: zatížení působí pouze občas a krátkodobě jako proudící voda • koupelny bez podlahového odtoku se sprchovou vaničkou
 • koupelnová vana (bytová koupelna)

FBK II: zatížení dlouhodobé až stálé proudem vody s odtokem • sprchy bez sprchové vaničky
 • sanitární prostory ve veřejných lázních nebo velkoprostorové sprchy v plaveckých bazénech

FBK III: vlhkostí zatížené stavební konstrukce v exteriéru • balkóny a terasy

FBK IV: zatížení dlouhodobé až stálé proudem vody s odtokem. Dále při působení agresivních látek, agresivních čistících prostředků a/nebo vysokém mechanickém zatížení. • velkokuchyně
 • výrobní prostory (pivovary, mlékárny, apod.)  

Od dubna 1999 podléhají stěrkové hydroizolace také stavebnímu dohledu DIBT (Německý institut pro stavební techniku), tzn. že jsou uvedeny na Listině stavebních pravidel A díl 2 číslo 1.10.S vydáním zkušebních pravidel v dubnu 2002 pro udělování Všeobecného osvědčení o zkoušce stavebního dozoru (abP) pro stěrkové hydroizolace v souvrství s obklady a dlažbami se situace rozhodujícím způsobem změnila. Od té doby existuje paralelně ke Směrnici ZDB výše uvedené osvědčení abP. Certifikované stěrkové hydroizolace jsou označeny značkou Ü. (viz obr. 2)


Zatížení povrchů je podle osvědčení abP rozděleno do 4 tříd (Bk): • Bk A1: Stěny silně zatížené užitkovou a čistící vodou
 • Bk A2: Podlahy silně zatížené užitkovou a čistící vodou
 • Bk B: Plochy stěn a podlah plaveckých bazénů v interiéru a exteriéru
 • Bk C: Plochy stěn a podlah ve výrobních prostorách také chemicky zatížených

Minimální tloušťky suchých vrstev, které je nutno dodržet při provádění:


Polymerní disperze                        Bk: A1                  0,5 mm
Reaktivní hydroizolace                   Bk: A1, A2, B, C  1,0 mm
Kombinace malty a disperze        Bk: A1, A2, B       2,0 mm


Stěrkové hydroizolace se nanášejí minimálně ve dvou vrstvách.


Materiály použitelné pro podkladní konstrukce stanovuje projektant v závislosti na odpovídající třídě zatížení vlhkostí. Některé materiály, jako např. sádrové omítky, by neměly být vůbec uvažovány, protože reagují s vodou jako rozpouštědlem a nejsou proto do vlhkých provozů vůbec vhodné.


Každý podklad na který bude prováděna stěrková hydroizolace ( omítky atd.) musí být suchý  a splňovat určité požadavky. Pro potěry platí především: • Cementové potěry max. 2% zbytkové vlhkosti
 • Síranovápenaté potěry – nevytápěné podlahy  max 0,5% zbytkové vlhkosti
 • Síranovápenaté potěry – vytápěné podlahy  max 0,3% zbytkové vlhkosti

Tyto hodnoty musí být zjištěny a dokumentovány  s pomocí normovaného CM měřiče vlhkosti. V případě použití pro vytápěnou podlahu je podle DIN 4725 nutno zpracovat topný protokol. Důležitá je koordinace napojení vrstev u vytápěných podlahových konstrukcí. Dále je nutno respektovat pokyny Směrnice ZDB „Keramické obklady a dlažby, přírodní a betonový kámen na síranovápenatých potěrech“. Podklady musí být před provedením stěrkové hydroizolace náležitě připraveny, tzn. vystěrkovány, znivelovány, provedeny spádové vrstvy, atd.


Autor: Ing. Josef Pluhař, Sopro CZ s.r.o.