Hydrovibro izolace

/autor: /
Tento ne zcela známý termín izolace v sobě zahrnuje dva termíny, které je nutno splnit zároveň. Jedná se o vodotěsné izolace, které mají zároveň sloužit jako izolace zabraňující přenosu chvění z podloží do konstrukce budovy. Chvění v konstrukci by mohlo samo či zprostředkovaně překračovat hygienické limity stanovené pro ten který způsob užívání dané stavby.

Zjednodušeně řečeno jde o vodotěsné izolace doplněné pružnou podložkou, která ale musí přenést celou hmotnost domu do podloží. Jako jeden z mála výrobků, který je schopen odolávat vysokému tlakovému namáhání a být alespoň trochu pružný, jsou desky z recyklované pryže. Proto jsou nejvhodnější kombinací pro vodotěsné izolace používány asfaltové pásy modifikované SBS, které jsou s tímto výrobkem kompatibilní a nedochází k vzájemné degradaci, která by hrozila například při použití vodotěsné izolace z PVC-P. Aby všem komplikacím nebyl konec, je tato izolace velice náchylná v případě použití v tlakové vodě, což je naneštěstí vzhledem k okolnostem spíše pravidlem než výjimkou. Samotnou pružnou podložku je totiž nutno udržet stále v suchu. Pokud by došlo k porušení vodotěsné izolace a pružná podložka by se dostala pod vodní hladinu, její účinnost proti vibracím by se snížila. Dokonce i injektážní prostředky, které by byly použity pro sanování porušené vodotěsnoti tuto účinnost snižují. I přesto je v některých případech ještě doplňován izolační systém o prvky aktivní ochrany pro možnost dodatečného injektování, který je nutno provázat s vyústěním do nosných konstrukcí budovy.

Proto je nutné návrh i provedení izolace zrealizovat tak, aby se vše povedlo na první pokus. Tento typ izolace není příliš častý, přesto je nutné ho v poslední době používat stále častěji. Jedná se zejména o izolace staveb, které se nacházejí v přímé blízkosti podzemních dopravních staveb. Nejčastěji se tedy jedná o bytové stavby nad tunely či stanicemi pražského metra.

Nezbytné je pečlivě dodržovat sektorování a provázání jednotlivých vrstev, stejně jako návaznosti na prostupy atd. Proto je kromě samotného výběru výrobků také důležité dodržení správného konceptu ve všech detailech. Projektové zpracování konstrukčních detailů často provádí naše Expertní a projektová kancelář A.W.A.L. s.r.o., která na je schopna zajistit jak autorský dozor tak i technický dozor stavby.

Systém vyžaduje pečlivou přípravu nejen v projektu, ale i při přípravě podkladní konstrukce. Je výhodné, pokud je použit na vodorovné ploše klasický podkladní beton, na svislé konstrukce před záporami z berlínského pažení vyzděna stěna z betonových tvarovek, která vytvoří ideální rovný povrch pro provádění vodotěsné izolace.

o1.jpg
Obr. 1 Důkladná kontrola povrchu před rozvinutím první na podkladní beton

V průběhu výstavby je nutno dodržovat vysokou kázeň, protože je nutno zohlednit veškeré specifika takto koncipovaného izolačního systému. Nesmí dojít k záměně jednotlivých tuhostí pružných desek, pro které je nutno zpracovat samostatný kladecí plán.

o2.jpg
Obr. 2 Pečlivé rovnání desek vibroizolace s označením pro potřebnou tuhost konkrétního místa uložení

Hlavní vodotěsná izolace je nejčastěji používán dvouvrstvý natavovací systém z SBS modifikovaných asfaltových pásů. Poté se na vodotěsnou vrstvu pokládá pružná podložka. Na vodorovné plochy se volně pokládá. Na svislé plochy se lepí horkým asfaltem.

o3.jpg
Obr. 3 Pohled na hotovou vodotěsnou izolaci s vibroizolačními deskami na svislé konstrukci obezdívky zápor

Následně se provede zakrývací vrstva izolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů. Izolační systém je nutno zakončit ochranou, kterou bývá betonová deska na vodorovné a geotextillie s extrudovaným polystyrenem na svislé. Důležité detaily pak ještě nutno posílit spárovými votěsnými pásy.

Podstatný a rozhodně nezanedbatelný vliv na celkovou kvalitu díla má výběr zkušené dodavatelské firmy, protože se jedná o jednu z nejsložitějších izolací.

Článek je možné považovat za malou pozvánku na blížící se konferenci Izolace 2015, která je právě tématicky zaměřena na izolace spodní stavby.