Interiérové izolace, resp. izolace v podzemních garážích

/autor: /, , ,

Zdálo by se, že to není nijak zvlášť namáhaná konstrukce, ale život umí tropit hlouposti. Zejména pak, když se jedná o moderní provedení ve formě vodotěsného betonu, který se občas také nemusí podařit.

Všeobecně je nutné konstatovat, že voda se šíří nejen ve svém kapalném stavu, ale též difunduje skrz stavební konstrukce a velmi ráda má trhliny, které v betonu jsou obvyklé.

Z interiérové strany je to pak namáhané vnesenou vodou, kterou s sebou auta vždy přivážejí a samozřejmě na tuto vodu je navázáno leccos od špíny až po rozmrazovací prostředky, které jsou pěkně agresivní a opět mají rády trhliny, kterými se mohou zapenetrovat do vlastní stavební konstrukce, tedy do betonové desky, která může být i základovou.

Když se k tomu přidá ještě intenzivní větrání, které zajistí teplotu mrazu v takovýchto garážích, tak je destrukce velmi rychlá. Fyzika se moc ošidit nedá a mrznoucí voda v trhlinách udělá paseku.

Na následujících obrázcích jsou příklady ze života, kam až může vést destrukce betonu, resp. výztuže, když se ošidí izolace na všech frontách. V tomto případě byla ošizena vodotěsná izolace na vnější straně základové desky, resp. tam vůbec nebyla. Vodotěsný beton také moc vodotěsný nebyl a z interiéru byl jen beton. Z této vražedné kombinace vyplynul stav betonu, resp. výztuže tak, jak je patrno na následujících obrázcích.

Samozřejmě sanace je potom velmi složitá a nespočívá jen v opravě, náhradě zdestruovaných vrstev, ale též v nutnosti sanovat celou základovou desku tak, aby byla vodotěsná, což je mimořádně nákladné.
Vždy je nezbytně nutné silově odstranit veškeré části stavebních konstrukcí (betonu), které nejsou ve 100 %.

Na následujících obrázcích je naznačen průběh sanace, tj. reprofilace výztuže a provedení vyplombování oblastí betonu, které byly zdestruovany.

Obr. č. 1 – destrukce povrchových vrstev základové desky

 

Obr. č. 2 – destrukce vrstev betonu zasahující již i do vrchní výztuže desky

 

Obr. č. 3 – destrukce povrchových vrstev betonu, včetně dramatické koroze vrchní výztuže základové desky

 

Obr. č. 4 – reprofilace poškození výztuže

 

Obr. č. 5 – reprofilace vrchní vrstvy betonu

 

Obr. č. 6 – vrchní izolační povlak s integrovaným vodorovným dopravním značením

Je nutné si uvědomit, že destrukce železobetonových konstrukcí, způsobená vodou, není nic neobvyklého. Zejména, když se zapomenou izolace nebo tyto jsou nefunkční. Z tohoto důvodu je nutné vždy velmi pečlivě řešit ochranu betonu, tedy zejména nosných železobetonových konstrukcí. Moje osobní zkušenost je taková, že železobeton je určen k tomu, aby byl nosnou konstrukcí a do vodotěsných izolací má ze svého charakteru dost daleko. Tedy považuji za velmi důležité, aby železobetonové nosné konstrukce byly řádně chráněny před negativním působením vody, a to ve všech jejích formách.

Na závěr je nutné ještě zdůraznit, že pro nutnost vodotěsných pojízdných izolací platí zejména pro podlahy jednotlivých pater. Pronikání vody skrz tyto konstrukce, která s sebou nese výluhy z betonových konstrukcí, působí významné škody na karosériích tam zaparkovaných aut.

Tento článek byl zpracován na základě podkladů firmy Acidotechna, s.r.o., zejména pana Ing. Vojtěcha Suchého.