Anotace příspěvků konference Izolace 2021

/autor: /, , , ,

Přijměte malou ochutnávku témat, která jsou pro vás připravena na 22. ročníku konference Izolace 2021. Ta proběhne na téma „Izolace a konstrukční detaily plochých střech“ jako online webinář dne 4. 2. 2021. Druhou část anotací zveřejníme v příštím týdnu. V případě vašeho zájmu se můžete registrovat zde.

KONSTRUKČNÍ DETAILY VE STAVEBNÍ KNIHOVNĚ DEK
Uplatnění poznatků z praxe a výzkumu
Luboš Káně, Antonín Žák, Jiří Všohájek, Michal Matoušek
DEK a.s.

Příspěvek informuje o hledání příčin havárie okrajového detailu ploché střechy, o potřebě ověřovat trvanlivosti materiálů použitých nejen v konstrukčních detailech a o elektronické databázi typových skladeb a konstrukčních detailů.

KONSTRUKČNÍ DETAILY FÓLIOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH POHLEDEM DLOUHÉ TRADICE FATRY NA ČESKÉM TRHU
Libor Bednář
Fatra, a.s.

Dodržení hlavních konstrukčních zásad a obecných požadavků pro navrhování střech již ve fázi přípravy akce a následné technicky správné provedení hydroizolace ve všech svých detailech je hlavním předpokladem, aby moha povlaková hydroizolace ploché střechy plnit dlouhodobě a bezproblémově svou hydroizolační funkci. Při aplikaci jsou často podceňovány konstrukční detaily využívající poplastované plechy v místě přechodu hydroizolace z vodorovné plochy na svislou a k jejímu ukončení na svislých konstrukcích nebo v rovině střechy a atiky. Provedení těchto detailů je u hotového hydroizolačního povlaku částečně skryté pod fólií a závady způsobené chybným provedením se většinou projeví až s časovým odstupem.

REKONSTRUKCE HYDROIZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH VČ: DETAILŮ, POMOCÍ PUR TEKUTÉ MEMBRÁNY
Petr Müller
divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Příspěvek se zabývá problematikou dožívajících hydroizolací plochých střech, vyžadujících sanaci. Ukazuje možnost generální rekonstrukce původních izolací, provedených z asfaltových pásů nebo z folií měkčeného pvc. Technologie sanace na bázi polyuretanu je zde představena krok za krokem.
V ČR žije 55 % obyvatel v bytových domech (většina má plochou střechu), průměrný věk bytových domů je 52let. Životnost pásových izolací se pohybuje pásmu 20-30let u folie z pvc a 35 let u modifikovaných asfaltových pásů. Samozřejmě, závisí také na periodické údržbě, kvalitě výrobku i způsobu provedení. Nicméně z uvedených skutečností je zřejmé, že problematika plné obnovy hydroizolace střech se týká velkého množství objektů.

KONSTRUKČNÍ DETAILY A PREFABRIKOVANÉ PRVKY
Jan Dvořák
TOPWET s.r.o.
Důležitost věnovaná konstrukčním detailům na stavbách je známá všem. Přesto se velice často stává, že je to jeden z nejvíce opomíjených bodů při realizaci. Jasný cíl, precizní systémové řešení konstrukčního detailu, je tady s námi již dlouhé roky a přesto se ho v mnoha případech nedaří pokořit.

MECHANICKÉ KOTVENÍ A JEHO VLIV NA KONSTRUKČNÍ DETAILY
Josef Frodl
FRODL GROUP s.r.o.

Spolehlivost každé střechy je přímo závislá na správném provedení střešních detailů. Je tomu tak i u plochých střech, stabilizovaných kotvením proti destruktivním účinkům větru. Mělo by být samozřejmostí, že realizátor střechy bezchybně upevní dané střešní vrstvy k podkladu pomocí kvalitních kotevních prvků, jejichž počet a rozmístění v ploše střechy odpovídá kotevnímu plánu, předem zpracovanému podle platných norem a předpisů.
Ve svém příspěvku bych se chtěl ve stručnosti věnovat mechanickému kotvení okrajů střešního pláště plochých střech. což je oblast, která je bohužel, častou příčinou vážných poruch střešního pláště ploché střechy z důvodu nesprávně provedeného kotevního detailu okraje střechy.

PASIVNÍ A AKTIVNÍ KONTROLA STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ
Ing. Jaroslav Štok
SFS Group CZ

Ploché střechy jsou stále módní a pro většinu velkých budov jsou tou nejlepší volbou, ale z hlediska možného zatékání nemají tu nejlepší pověst. Nevhodně navržené i špatně provedené detaily ploché střechy mohou být příčinou, že je dešťová voda ze střechy špatně odváděna a vlhkost pak snadno proniká i těmi nejmenšími trhlinkami v hydroizolaci. To ale nemusí být vždy vnímáno jako zatékání vody do budovy – jednak to může být i daleko od průsaku – a velmi často zůstává parotěsná zábrana vodotěsná a voda je po léta bez povšimnutí ve střešním plášti zaizolována. To však automaticky snižuje účinek tepelné izolace. Majitel budovy je mnohdy překvapen zvýšenými náklady na vytápění.

PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU V MÍSTĚ ATIKY
Ing. Ondřej Wittek, Ing. Jiří Mrkva
Schöck – Wittek s.r.o.

Prezentace se zaměřuje na problém vznikajícího tepelného mostu u atik, říms, předsazených parapetů a krátkých konzol a jeho řešení pomocí produktu Schöck Isokorb®. Součástí produktové řady je prvek Schöck Isokorb® XT/T typ A, což je prvek určený právě pro efektivní řešení těchto detailů. Namísto pracného obalování je možné provést oddělení těchto konstrukcí přímo ve spoji předmětné konstrukce se stropní deskou. Výhodou tohoto řešení je prvek certifikovaný pro použití i u pasivních domů, možnost vytvářet prvky z pohledového betonu, větší půdorysná plocha teras a v neposlední řadě také zjednodušení samotného detailu napojení atiky.