Jednovrstvé obvodové cihelné konstrukce

/autor: /

Superizolační cihly


Stále se zvyšující nároky na snižování potřeby tepla v budovách se promítly do požadavků na maximální přípustné hodnoty součinitelů prostupu tepla U (dříve k) téměř všech stavebních konstrukcí. Konstrukcemi, které zhruba z 25 – 30 % ovlivňují celkovou potřebu tepla na vytápění budov, jsou obvodové stěny. Akciová společnost Wienerberger cihlářský průmysl rychle zareagovala na nové velmi přísné požadavky a pro nízkopodlažní obytné budovy včetně rodinných domů vyvinula nové „Superizolační“ cihly s velmi nízkou hodnotou součinitele prostupu tepla (tj. velmi vysokou hodnotou tepelného odporu).


Výrobky POROTHERM 44 Si a POROTHERM 40 Si tvořící systém hrubé stavby POROTHERM Si přinášejí novou užitnou kvalitu jako příspěvek k ochraně životního prostředí snižováním emisí při výrobě tepla potřebného pro vytápění obytných budov.


Vedle mnoha ostatních tisíciletími ověřených vlastností cihel vynikají cihelné bloky POROTHERM Si svými tepelně izolačními vlastnostmi. Na neomítnutých zkušebních fragmentech z cihelných bloků POROTHERM 44 Si vyzděných na tepelně izolační maltu POROTHERM TM byl naměřen tepelný odpor zdiva v přepočtu na ustálenou (praktickou) vlhkost zdiva ve výši R = 4,01 m2K/W. Při systémovém použití omítek POROTHERM TO a POROTHERM UNIVERSAL (vnější lehká omítka TO v tloušťce 30 mm, omítka UNIVERSAL v tloušťce 5 mm jako vnější krycí a 10 mm jako vnitřní) se docílí tepelného odporu R = 4,26 m2K/W, což odpovídá hodnotě součinitele prostupu tepla U = 0,23 W/(m2K). Tato výsledná hodnota součinitele prostupu tepla je dokonce příznivější, než je revidovanou normou ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky doporučená hodnota pro „těžké konstrukce“ vnějších stěn. Tato doporučená hodnota je téměř dvojnásobným zpřísněním oproti hodnotám požadovaným do konce roku 2002.
Stěna z cihel Tloušťka stěny včetně omítek (mm)

λequ
W/(m.K)


Ru
m2K/W


U
W/(m2.K)

POROTHERM 44 Si 

485


0,115


4,26


0,23

POROTHERM 40 Si

445


0,115


3,90


0,25

Požadované normové hodnoty> 2,46


< 0,38


Tabulka 1:   Tepelně technické vlastnosti stěn z cihel POROTHERM Si vyzděných na maltu POROTHERM TM s omítkovým systémem POROTHERM


Nejde však pouze o tepelné vlastnosti ideální plné stěny, ale také o vazby s ostatními konstrukcemi důležité z hlediska tepelné techniky: styk stěny se základy, stropem a hlavně výplněmi otvorů – s okny a dveřmi. Proto byly doplňkové tvary k základním superizolačním cihlám POROTHERM Si vyvinuty s ohledem na zpřísněná ustanovení revidované tepelné normy. Rovněž vynikajících vlastností zdiva o tloušťce 400 mm lze docílit pomocí superizolačních cihel POROTHERM 40 Si.


Zvláště důležité z hlediska tepelné techniky jsou některé detaily ovlivňující celkovou tepelnou bilanci stěny a tudíž i celého objektu. Je potěšující, že na řešení těchto detailů se kromě pracovníků firmy Wienerberger podílel i významný český odborník Ing. Jiří Šála, CSc. Některé z detailů jsou uvedeny na následujících obrázcích.


V současné době je do tisku připravován „Katalog tepelné ochrany budov z kompletního cihlového systému POROTHERM“, který mimo jiné pro devatenáct na stavbách nejčastěji se vyskytujících detailů uvádí činitele lineárních tepelných mostů a vnitřní povrchové teploty. Například detaily lineárních tepelných vazeb mezi stěnou a výplní otvoru jsou u systému POROTHERM P+D řešeny nově – obdobně jako u systému POROTHERM Si – pomocí vkládaného izolantu do drážky v cihlách.


Systém broušených cihel POROTHERM CB


Představuje další výrazný krok vpřed ve vývoji pálených cihel z hlediska technologie zdění. Lze říci, že se jedná o „high-tech“ mezi cihlami. Cihly POROTHERM CB mají ložné plochy zbroušené do rovin, což umožňuje vyzdívání na speciální maltu pro tenké spáry. Nejen díky tomu mají cihly POROTHERM CB mnoho unikátních výhod.


Cihly POROTHERM CB se vyrábějí v zásadě stejným způsobem jako klasické cihly POROTHERM, ovšem s tím rozdílem, že se ložné plochy cihel po vypálení zbrousí do roviny na speciálním zařízení se dvěma navzájem rovnoběžnými brusnými kotouči. Takto upravené cihly mají stejnou výšku s odchylkou maximálně 1 mm a dvě navzájem rovnoběžné a dokonale rovné ložné plochy.


Výhody broušených cihel oproti klasickým výrobkům jsou následující:  • zdivo z broušených cihel POROTHERM CB je ekonomicky výhodnější z důvodu menší pracnosti a nižší spotřeby malty;
  • úspora pracovního času je dosahována díky snadnému a rychlému nanášení malty pro tenkovrstvé zdění včetně rychlého ukládání přesných cihlových bloků;
  • úspora malty je způsobena snížením tloušťky ložné spáry z 12 mm u klasického zdění na 1 mm pro zdění z přesných cihlových bloků na maltu pro tenké spáry;
  • minimalizace vzniku prasklin v omítkách a v místech spár je zajištěna stejnorodým podkladem pro nanášení omítkových vrstev (cihelný střep je téměř beze spár);
  • zlepšení tepelných vlastností při stejné tloušťce zdiva;
  • zásadní snížení technologické vlhkosti ve zdivu;
  • úspora při technickém vybavení staveniště (síta, míchačky, dopravníky, sila, atd.);
  • odstranění dílčích tepelných mostů, které představují ložné spáry mezi jednotlivými vrstvami cihel z obyčejné malty.

Domy postavené z broušených cihel POROTHERM CB podporují svým přesným provedením profesionální image autorů a realizátorů stavby.


Závěr


Závěrem lze konstatovat, že během posledního desetiletí prošel český cihlářský průmysl a jeho výrobky, zejména pro obvodové zdivo, vpravdě revolučním vývojem. Že produkt, který zná lidstvo v jeho základní podobě tisíciletí, je schopen, s ohledem na své vlastnosti, dál se vyvíjet a splňovat podmínky a požadavky trhu a ekonomiky.
Cihelné výrobky se proto právem řadí mezi hlavní materiálové varianty současného stavebnictví.