Konference DEFEKTY BUDOV 2017

/autor: /
Letos již podeváté se 23.-24. listopadu sejde v Českých Budějovicích vědecká a odborná veřejnost na mezinárodní odborné konferenci Defekty budov.  Konference je pořádána Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích – Katedra stavebnictví, ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). Konference navazuje na tradici prvních ročníků, kdy byla dvoudenní. První ročník v roce 2009 se konal při příležitosti udělení akreditace VŠTE pro bakalářské studium oboru Konstrukce staveb se zaměřením na izolace a rekonstrukce. Svými vystoupeními konferenci obohatili např. prof. Ing. Jozef Oláh, Ph.D., doc. Ing. Antonín Fajkoš, CSs. a doc. Ing. František Kulhánek, CSc. Následující ročník v roce 2010 se nesl v duchu tématu Střechy, hydroizolace, prevence, tvorba norem a za cíl si kladl upozornit na rizikové materiály, konstrukce a technologie užívané v oblasti hydroizolací i střech, ukázat nejčastější příčiny defektů a shrnout zkušenosti z jejich oprav. Odbornou veřejnost mohly zajímat informace o přenosu získaných zkušeností do novelizované ČSN  731901 Střechy a tehdy připravované ČSN řady Hydroizolace. Novinkou třetího ročníku v roce 2011 bylo zvolení nového místa setkání. Místem setkání se stal Areál VŠTE na Okružní ulici. Na konferenci se sešly legendy hydroizolací v České republice – vedle doc. Kutnara, Ing. Záviš Bozděch a Bedřich Centner.  Z dalších ročníků stojí za zmínku pátý ročník v roce 2013, kdy byla konference zaměřena na problematiku spojenou se zateplováním budov v souvislosti s plněním Směrnice EP a rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD). Za přelomový ročník konference je možné považovat osmý ročník v roce 2016, kdy byly vybrané příspěvky zveřejněny v mezinárodních databázích SCOPUS a WoS. Program konference je rozdělen do 3 bloků. Konference se koná v areálu VŠTE na Okružní ulici a je zaměřená na BIM (Building Information Management) ve stavebnictví, diagnostiku a analýzu poruch a defektů budov. 

Odborným garantem konference je prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc.  Hlavním mediálním partnerem konference se stal časopis Střechy-Fasády-Izolace. Dalšími mediálními partnery jsou časopis Materiály pro stavbu a internetové portály Konstrukce, iMaterialy.cz a izolace.cz.

Hlavní témata:
BIM ve stavebnictví
Analýza stavebních konstrukcí
Navrhování budov.

Vlastní členění přednesených příspěvků je rozděleno do dvou skupin. První prezentuje vědecké příspěvky zaměřené dle hlavních témat konference.  Ve třech vědeckých sekcích budou prezentovat své příspěvky špičkoví zahraniční odborníci. Druhou skupinu tvoří příspěvky odborníků z praxe, které jsou níže představeny podrobněji.

Prevencí nejčastějších vad ETICS se bude zabývat Ing. Petr Lorenz ze společnosti BAUMIT, spol. s r.o.
Současné problémy při užití „zvukově izolačního“ zdiva z cihelných bloků a možné nové řešení pro zvukově izolační zděné stěny nám představí Ing. Pavel Heinrich ze HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Výplněmi otvorů, konkrétně výskytem vody ve funkční spáře oken pohovoří Ing. Jan Klečka ze  společnosti Metrostav a.s. Ochranu osob proti pádu z výšky při údržbě stávajících budov přiblíží Ing. Eduarda Shilhart, CSc. ze společnosti TOPWET s.r.o. Požár montovaného rodinného domu vybaveného systémem teplovzdušného vytápění nám přiblíží p. Josef Smolík z HZS JčK.  Na nejčastější příčiny trhlin ve zdivu se ve svém příspěvku zaměří Ing. Zuzana Hejlová ze společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Změny statického schématu během stavby se zaměřením na nebezpečné situace při realizaci rohových oken bez sloupku je obsahem přednášky Ing. Ivo Petráška ze společnosti Wienerberger cihlářský průmysl. Problematikou legislativy BIM v České republice se bude zabývat    Ing. Tomáš Minka ze společnosti Bim.Point a o zkušenosti z praxe se ve svém příspěvku podělí Ing. Čmelík ze společnosti di5 architekti inženýři s.r.o.

Konference je určena široké vědecké a odborné veřejnosti. Jednacím jazykem konference je čeština, slovenština a angličtina. Ke konferenci bude vydáno CD obsahující přednesené příspěvky. 

Bližší informace ke konferenci lze průběžně sledovat na stránkách školy http://defektybudov.vstecb.cz. Zájemci o účast na konferenci se mohou přihlásit přes e-mail defektybudov@email.cz do 15. 11. 2017.