Montáž okna

/autor: /

Investoři se běžně při výběru oken do nového nebo rekonstruovaného domu zabývají hlavně cenou, počtem komor u plastových oken, nároky na údržbu, v lepším případě kvalitou zasklení. Až ve druhé řadě bývá velikost okna, jeho členění, příčky, kování apod. A bohužel až v poslední řadě, pokud vůbec, přijde na řadu montáž oken. Jako dostatečné řešení bývá leckdy uváděna „montáž na pěnu a zednické začištění“. Ale při současném stavu techniky oken a požadavcích na tepelnou ochranu budov, je opak pravdou. Montáž „pouze na pěnu“ zpravidla zcela degraduje výsledek nebo dokonce ohrožuje trvanlivost a kvalitu okolních materiálů. Jestliže výrobce deklaruje součinitel prostupu tepla oknem Uw = 1,2 W/m2K, není výjimkou, aby při „běžné montáži“ okno po zabudování mělo součinitel prostupu tepla Uw vyšší než 2 W/m2K. To zdaleka neodpovídá současně platnému požadavku normy ČSN 73 05 40 – 2, která vyžaduje u oken ve svislé stěně na rozhraní vytápěného prostoru a exteriéru hodnotu 1,7 W/m2K.
„Žádný učený z nebe nespadl.“
Odborně správnému, kvalitnímu a bezchybnému výběru oken a jejich montáži, by měla předcházet minimálně důkladná rozvaha, konzultace nebo ještě lépe projekt. Měly by být jednoznačně zodpovězeny například otázky typu:
Kolik finančních prostředků mohu do výměny oken uvolnit?
Čeho chci dosáhnout novými okny nebo jejich výměnou?
Jaké by měly mít okna technické parametry?
Jaký bude pro mne a stavbu vhodný materiál oken?
Jaké budou jejich rozměry a členění?
Jakým způsobem by měla být nová okna zabudována do mé stavby?
V případě, že si jako investor nevím rady, je potřeba vyhledat odborníky. Jako zdroj informací je možné využít odbornou literaturu nebo stále více populárnější internet. Odborných stavebních portálů je hned několik. Pokud budete hledat informace pouze o oknech a jejich výměně, může být vaší volbou www.montazokna.cz
„Dvakrát měř a jednou řež.“
Bývá pravidlem, že čím lépe se podaří zvládnout plánování a přípravu, tím lépe se bude dařit během samotné realizace. V každém případě byste měli ve fázi přípravy dosáhnout konkrétní představy a písemného zadání pro výrobce oken potažmo stavební firmu, která se bude o zakázku usilovat. V ideálním případě máte na konci přípravy nabídky na okna, včetně odpovědí na výše uvedené otázky plus celou řadu dalších informací. Před vlastním podepsáním smlouvy nebo realizací je vhodné nakreslit a odsouhlasit si s vybranou firmou detail osazení, kde budou uvedeny materiály, pozice osazení oken a způsoby začištění.
„Nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci.“
Stejně jako jinde i zde většinou platí, že nejlevnější řešení není nejlepší, někdy ani dostatečné. V případě, že jste do poptávky zadali základní parametry, členění i rozměry oken a zpátky se vám do rukou dostaly nabídky s rozdílnými cenami v řádu desítek procent, je pravděpodobné, že v nich něco přebývá nebo naopak chybí. V takovém případě je potřeba nabídky prozkoumat, včetně osazení oken, dopravy apod.
„Mnoho povolaných, málo vyvolených.“ Momentálně je na našem trhu přes 200 výrobců oken a ještě vyšší počet montážních firem. Vybrat dobře proto nemusí být jednoduché. Co se týká montáže oken je dobré respektovat a dodržovat alespoň základní pravidla a schémata.
Polyuretanová pěna a následné zednické začištění nestačí. To, co se může na začátku zdát rychlé a vcelku vkusné, se po krátké době projeví jako nedostatečné a z dlouhodobého hlediska nefunkční. Polyuretanová pěna, stejně jako minerální nebo skelná vlna, plní ve spáře primárně funkci tepelné izolace. Nicméně její schopnost odolávat dilatacím okna, teplotním rozdílům a vlhkosti je značně limitována. V zimě dochází bez její dodatečné ochrany ke vzniku kondenzátu vody ve spáře, zvýšené vlhkosti detailu, růstu plísní, promrzání a tvorbě tepelného mostu. Okno i ostění tímto degraduje, ze svých původních deklarovaných vlastností.
Detail má být funkční 365 dní v roce. Aby bylo možné snadno docílit tohoto požadavku, je potřeba zamezit ZATÉKÁNÍ VODY DO SPÁRY, VZNIKU KONDENZÁTU VE SPÁŘE. To znamená použít materiály, které tyto parametry dlouhodobě zaručí. Jako velmi dobré se z hlediska cenové a časové náročnosti a proveditelnosti jeví „vrstvení materiálů v detailu“. V běžném případě se jedná o 3 materiály, které se svojí skladbou a vlastnostmi ideálně doplňují.
Okno nelze namontovat řádně do jakéhokoliv otvoru. V tomto případě je potřeba vzít na vědomí a zvážit, do jaké konkrétní stavby budou okna montována. Rozdíly mohou být obrovské co se týká novostavby a rekonstrukce. Výběr vhodného řešení nebývá pro laika snadný. Jako zdroj podrobnějších informací může posloužit opět www.montazokna.cz
Mechanické kotvení otvorové výplně do otvoru je nezbytné. Okna jsou obecně díky své konstrukci a požadavkům na ně čím dál těžší. Není možné osadit okno pouze do otvoru a  vypěnit polyuretanovou pěnou. Důkladné kotvení prvku do připraveného a únosného ostění je podmínkou bezpečného užívání. Kolik šroubů a jakých není opět libovolné.
Závěrem tohoto článku bych rád upozornil na to, že osazení oken má a bude mít vliv na reálnou míru snížení měrné potřeby tepla na vytápění. To, zda bude dosaženo výměnou oken 20% nebo 30% úspor, lze při projektovém řízení ovlivnit nejen parametry oken, ale i kvalitou jejich osazení. Ve finále může být míra dotace z programu Zelená úsporám pozitivně nebo negativně ovlivněna i zabudováním oken a jejich tepelnou vazbou na okolní konstrukce.Autor: Stanislav Jirák, www.montazokna.cz


 Fotogalerie:
Obr. 1
Schéma spáry v nadpraží ošetřená na vnitřní i vnější straně fóliovými uzávěry. Vzduchotěsnou fólií v interiéru a vodotěsnou v exteriéru.


Obr. 2
Dřevěné okno zabudované v nové bytové zástavbě. Díky osazení pouze „na pěnu“ a vynechání hydroizolace spáry v exteriéru došlo k protečení hnaného deště na spoji okna s parapetním zdivem.


Obr. 3
Znatelné poškození vnitřní omítky a nátěru parapetního zdiva po několikanásobném zatečení hnané dešťové vody.


Obr. 4
K zatečení vody dochází ve většině případů u spodní části oken. Hydroizolace u parapetu je pro bezpečnost a funkčnost detailu podmínkou.