Každopádně střešní substrát

/autor: /

Od chvíle, kdy se ozeleňování střech stalo ekonomicky zajímavým oborem, dostávají se do středu zájmu střešní substráty. Substrát představuje v celkové ceně vegetačního souvrství nejen podstatnou část nákladů na materiál a personál ale podílí se také nejvíce na zatížení stavební konstrukce, kromě toho na něm také stojí a padá celková úspěšnost ozelenění a dosažení cílového vzhledu vegetace.


Zemina nebo technický střešní substrát?
Ačkoli jsou speciální střešní substráty již po desetiletí osvědčeným a nejlepším řešením pro extrémní stanoviště, přesto někteří investoři stále uvažují o použití zeminy. Praxe však již ukázala, že ornice z místní skrývky se dá pro střechy použít jen ve velmi ojedinělých případech. Proti hovoří většinou následující důvody:
 Hmotnost: Hmotnost zeminy činí kolem 2.000 kg/m³, což je téměř dvojnásobek hmotnosti speciálního střešního substrátu.
 Nežádoucí zaplevelení: Se zeminou se na střechu dostávají zbytky kořínků a oddenků, schopných regenerace, části rostlin a semena plevelů, jejichž odstraňování klade později podstatně vyšší nároky na údržbu.
Vodopropustnost: Především hlinité a jílovité půdy mají nižší propustnost, která neodpovídá potřebě a požadavkům směrnic pro vegetační střechy. Následkem je nárazové hromadění vlhkosti a nepravidelné zásobování vegetace vodou.
 Obsah uhličitanů: Zvýšený obsah lehce rozpustných uhličitanů může vést k zanášení odvodňovacích zařízení vodním kamenem.
 Logistika: Místní zeminu zpravidla nelze na střechu dopravit pneumaticky, tj. běžné a ekonomicky výhodné vyfoukání na střechu není možné.


Požadavky na dobrý střešní substrát
Cena dobrého střešního substrátu je opodstatněná. Substrát musí splňovat následující požadavky:
• Nízká hmotnost ve stavu nasyceném vodou
• Možnost dopravy foukáním
• Vysoká nasákavost
• Nízký obsah solí a uhličitanů
• Trvalá kvalita podle příslušných směrnic a norem
• Dobrá drenážní schopnost
• Dostatečný objem vzduchových pórů
• Harmonická zrnitostní struktura


Oblasti použití substrátů pro vegetační střechy
Vegetační vrstva je tzv. „srdcem“ celého souvrství. Typ vegetačního souvrství a typ substrátu spolu proto musí ladit, jinak nelze zajistit trvalé a úspěšné ozelenění v dlouhodobém horizontu. V aktuálním znění normy ONR 121131 (něm.) jsou uvedeny parametry substrátů pro tři nejběžnější typy vegetačního souvrství:
• Substráty pro intenzívní zeleň
• Substráty pro extenzívní zeleň s vícevrstvou skladbou
• Substráty pro extenzívní zeleň s jednovrstvou skladbou


Základní substráty:
• Intenzívní substrát
Slouží jako vegetační vrstva pro intenzívní vegetační střechy s širokým spektrem využití; je vhodný pro rozmanitou vegetaci jako např. trvalky a dřeviny. Tloušťka vrstvy se řídí podle návrhu a výběru rostlin a běžně by neměla být vyšší než 30-40 cm. Je-li nutná větší výška souvrství, pokládá se intenzívní substrát na vrstvu spodního substrátu (viz níže), který brání anaerobnímu rozkladu organických součástí.
• Trávníkový substrát
Používá se pro intenzívní vegetační střechy k vytvoření pochozích udržovaných trávníkových ploch. Vyznačuje se vysokou stabilitou při nášlapu, speciální zrnitostní strukturou, zajišťující optimální vodní režim a dostatečným objemem vzduchových pórů. Má nízký podíl organických součástí. Ve srovnání s intenzívním substrátem má vyšší vodní kapacitu, lepší stabilitu při nášlapu a menší sléhavost.
• Extenzívní substrát pro vícevrstvé skladby
Používá se jako vegetační vrstva pro extenzívní ozelenění s vícevrstvou skladbou (tj. s oddělenou  drenážní vrstvou) a s větší rozmanitostí vegetace a pro šikmé střechy (od sklonu cca. 5°) bez oddělené drenážní vrstvy. Má vyšší podíl organických součástí a vyšší vodní kapacitu než extenzívní substrát pro jednovrstvé skladby.
• Extenzívní substrát pro jednovrstvé vegetační střechy
Používá se pro extenzívní vegetační střechy s omezenou druhovostí vegetace (většinou při ozelenění hydroosevem). Ve složení převažují minerální součásti, které slouží současně jako stabilní vegetační i drenážní vrstva. 
Speciální substráty:
• Spodní substrát
Při větších výškách souvrství se spodní substrát používá jako plnivo pod intenzívní substrát. Tím se zvětší prostor pro kořenění rostlin, zvýší se stabilita i vodní kapacita souvrství aniž by docházelo k jeho promáčení. Spodní substráty mají nízký obsah organických součástí.
• Mokřadní substrát
Slouží pro rostliny kořenící v humusu a mokřadní rostliny jako vřesy, azalky, rododendrony atd. a další trvalky a dřeviny vyžadující kyselé půdy. Má velký podíl organických součástí.
• Vrchní a spodní stromový substrát
Pro dřeviny, především stromy všeho druhu na extrémních, málo vhodných stanovištích v terénu a na stanovištích bez kontaktu s rostlým terénem. Zajišťuje mj. dobrou stabilitu a vzájemné zaklínění zrn ve struktuře, pevnost při nášlapu. Jsou to substráty s nízkým podílem organických součástí. Spodní stromový substrát se při velkých výškách souvrství pokládá pod vrchní stromový substrát, který tvoří horní krycí vrstvu.
• Substrát pro štěrkotrávníky
Používá se na pojížděných střechách, např. pro příjezdové komunikace pro požární techniku, v kombinaci s krajinným trávníkem. Je stabilní při nášlapu, má nízký podíl organických součástí, velkou vodní kapacitu a dostatečný objem vzduchových pórů.


Kontrola jakosti a logistika
Široká nabídka produktů pro nejrůznější aplikace má význam pouze tehdy, je-li při této rozmanitosti zaručena jejich trvalá a stejná kvalita. Jednotlivé použité komponenty musí splňovat jakostní kritéria a nesmí obsahovat cizí příměsi. Základem jsou vždy údaje aktuálních norem a předpisů (něm. ONR). Kromě uvedených způsobů použití a technických požadavků je důležitým kritériem pro výběr substrátu také logistika, tj. cenově a energeticky nejvýhodnější způsob dopravy substrátu nejen na místo ale i nahoru na střechu. Sypké substráty se zpravidla dopravují na střechu pneumaticky, vyfoukáním z cisterny.


Shrnutí
Osvědčené střešní substráty jsou dnes k dispozici téměř pro každý druh aplikace. Při výběru substrátu hraje rozhodující roli zvolený druh vegetace.Autor
Dr. Gunter Mann,
Optigrün international AG


Překlad: Ing. Jitka Dostalová
 
Regionální zástupce Optigreen: 
Ing. Jitka Dostalová, Jahodová 20, 620 00  Brno
Tel.:  +420 545 210 414
Mobil:  +420 606 658 099
Fax: +420 545 210 434
www.optigreen.cz
info@optigreen.cz


Partnerské realizační firmy Optigreen v ČR a na Slovensku:
 


ZAHRADA Olomouc, s.r.o.
Železniční 469/4, 772 11 Olomouc
Tel:  585 315 022
www.zahrada-olomouc.cz


IVÁNEK-ZEMAN, v.o.s.
Žabeň 55, 738 01 Frýdek-Místek
Tel: 558 655 441
www.ivanek-zeman.czROAGROTEX
Mariánská 602, 470 01  Česká Lípa
Tel.: 487 521 853
www.roagrotex.cz


ARBOR s.r.o.
Poľná 6, 903 01  Senec
Tel:  +421 2 4592 5757
www.arbor.sk


 


Obrázky a fotografie k článku „Každopádně střešní substrát“


Obr. 1: Extenzívní substrát typu „E“ pro extenzívní vegetační střechy


Obr. 2: Trávníkový substrát typu „R“ speciálně pro užitný střešní trávník


Obr. 3: Stromový substrát pro stromy rostoucí na střechách


Obr. 4: Základní druhy substrátů se většinou dopravují na střechy pneumaticky


Obr. 5: Zaostřeno na intenzívní substrát (zde trávníkový substrát typu „R“)