Možné chyby střešních plášťů a jak jim předcházet z pohledu životem otlučeného soudního znalce

/autor: /

Základním principem je systémové dělení, protože jedině tak se můžeme dostat k podstatě věci a k základním příčinám, které mají na svědomí mnohdy dlouhodobé trable se střešními plášti, ale i se stavbami obecně.


První dokument, který je důležité, aby stavebník, investor  měl v ruce, je projektová dokumentace (existuje celá řada stupňů této dokumentace a pro každý postupný krok je nutná jiná – pro realizaci stavebního díla je nutná realizační (prováděcí, případně dílenská) projektová dokumentace). Po zpracování, dokončení projektové  dokumentace nastává etapa realizace stavby podle této dokumentace. Velmi doporučuji provést první základní krok, do smlouvy o provedení stavebního objektu nebo jeho části vtělit odstavec, že dodavatel (případně generální dodavatel) plně přejímá projektovou dokumentaci ve všech stupních a souhlasí s ní a bude ji
dodržovat. Jestliže k ní má výhrady,  je nutné je vypsat a technicky a smluvně řešit, aby z nich nevznikl do budoucnosti problém.


Platí obecná zásada,  čím méně subjektů se na výstavbě podílí,  tím lépe.  To znamená, že optimální je počet dva – investor a generální dodavatel, jakékoliv další subjekty  mohou způsobit, že se jeden bude vymlouvat na druhého a mohou vzniknout neřešitelné situace.


Obdobný přístup můžeme najít i u ostatních  částí stavby, základní systém dělení je více či méně obdobný.


Základní rozdělení vzniklých problémů: 1. smluvní (podkladové);
 2. technické.

Obě dvě části jsou mimořádně důležité a je nutné dbát, aby vše bylo pokud možno v pořádku. Když začneme smluvní problematikou,  mohu říci, že je mnohdy důležitější než technické řešení. „Smlouva o dílo“ může mít rozhodující vliv na kvalitně nebo nekvalitně provedené stavební dílo. Tj. musí být v ní uvedeno, vyřešeno vše,  co by v budoucnosti mohlo vyvolat konflikty a nedorozumění. Zejména se jedná o: 1. přesný popis toho,  co má být provedeno, nebo odkaz na něco, kde tento popis je – projektová dokumentace;
 2. přesný popis toho,  jak se bude zacházet se změnami a doplňky, protože stavební proces vždy s sebou nese změny a doplňky;
 3. přesný popis,  jak se bude provedení a vše ostatní kontrolovat podle jakých norem, kdy atd. a velmi důležitá je dokumentace z těchto kontrol a to doporučuji provádět nejen do klasického stavebního deníku, ale i samostatnými zápisy
 4. přesný popis rozsahu provedených prací, jejich kvality, termínů a způsob plateb za provedené části nebo celek, případné srážky za nekvalitu, termíny atd.
 5. přesný popis řešení reklamací,  a to jak vzhledem k technické kvalitě, tak i k platbám, termínům atd.  za provedené práce.
 6. v případě nedohody z jakýchkoliv příčin doporučuji uvažovat s institutem „rozhodčího soudu “. Tento institut je výrazně rychlejší než naše klasické soudnictví;
 7. pojištění – všechny subjekty podílející se na výstavbě by měly být pojištěny, tato pojistka by měla být též součástí smlouvy a jedná o pojištění nejen prováděcích firem, ale i projektantů, případně technických dozorů.

Pro realizaci stavebního díla by se měly vyskytovat pouze dva subjekty (investor a generální dodavatel). Projektovou dokumentaci by měl přebrat a plně garantovat generální dodavatel tak,  aby nevznikly kompetenční neshody, kdy generální dodavatel říká: „Projektová dokumentace,  pane investore,  je špatná a z toho důvodu tyto neshody vznikly, protože to je vaše dodávka a my s ní nemáme nic společného“. To znamená, že před začátkem realizace, ve smlouvě o provedení nebo v jiném dokumentu,  musí být od generálního dodavatele napsáno, že  s projektovou dokumentací souhlasíme, nemáme k ní žádné výhrady a stavební dílo bude provedeno podle ní.


Významným dokumentem je tedy projektová dokumentace, která  by měla obsahovat řadu položek, podle toho o co se jedná a co je technickou náplní stavebního díla, jedním z příkladů (orientovaným na střechy) může být následující výčet:


Technická dokumentace se skládá ze dvou částí:


Výkresová 2 • Půdorys(y) – v případě dvouplášťových střech se kreslí i půdorys spodního pláště
 • Řezy – příčné, podélné, dílčí
 • Detaily 3

2) Pozor, pro kreslení střech existují přesná pravidla kreslení půdorysů, řezů a detailů, zdůrazňuji, že je nutné používat odpovídající grafické značky pro prostupy atd.
3) Nikdy nemůžeme očekávat, že budou nakresleny všechny konstrukční detaily předem, je však samozřejmě možné tyto detaily řešit v průběhu realizace.


Textová (výpočtová) • Technická zpráva (kromě obvyklých věcí by součástí technické zprávy měl být návod na používání a údržbu střešního pláště.
 • Výpisy prvků (klempířských atd.)
 • Výkaz výměr, rozpočet
 • Stavebně fyzikální výpočty, zejména tepelně technické (skladby i detailů)
 • Kotevní plán (v případě použití technologií s mechanickým kotvením).

V případě rekonstrukcí a oprav je vhodné, když jsou součástí dokumentace záznamy z průzkumů. Záznamy z provedených sond, zaměření a fotografická dokumentace.


Konstrukční řešení může být mnohdy velmi složité,  a proto je vhodné mít pečlivě zpracovanou výkresovou dokumentaci, počínaje půdorysem, konče detaily:
Příklad půdorysu a detailu ve výkresové dokumentaci pro střešní pláště


 


Po smlouvě a projektové dokumentaci je vždy velmi důležitá struktura kontroly, auditů, prakticky všeho,  od projektové dokumentace, zejména provádění stavebního díla.


Základním požadavkem  na práce dozoru je: psát (pilně a vše) do stavebních deníků – důležité informace o provádění vodotěsných izolací a sbírat informace, zejména fotografovat nebo jinak dokumentovat průběh provádění vodotěsných izolací. Zde platí zásady kvantity, čím více fotografií a dokumentů, tím lépe. Samozřejmě, že velmi důležitým prvkem je i kvalitní evidenční program. • Technický dozor projektanta – kontroluje provádění podle zpracovaného projektu a technologického předpisu. Doplňuje informace, zpracovává detaily, které nejsou obsaženy v původním projektu;
 • Technický dozor investora – kontroluje proces provádění včetně všech kvalitativních parametrů;
 • Expertní technický dozor – v předem připraveném schématu kontroluje vše, ale zejména systém. Optimální je, když je přítomen v celém procesu realizace staveb.  

„Expertní dozor“ je snad jako jediný subjekt, který by měl být v přímém kontaktu s investorem a měl by přímo investorovi zajišťovat plnou a objektivní informovanost o celém procesu.  Nejlepší zkušenost mám, když tento dozor je dokumentován samostatnými zápisy, které jsou mimo stavební deník.Tento expertní dozor musí být kvalifikován pro danou stavební část, není možné, aby byl univerzální na vše. V současné době je ve stavebnictví takové množství informací, že je nutné pečlivě evidovat a dělit specializace a samozřejmě vodotěsné izolace jsou jednou z nich.


 


Ing. Marek Novotný
Pro zpracování tohoto článku byly použity  podklady zejména firem A.W.A.L., s.r.o., www.izolace.cz a Siplast-Icopal, s.r.o., www.icopal.com.