Na Hradec za Otvorovými výplněmi stavebních konstrukcí

/autor: /
Ve dnech 17. a 18. října 2017 se odehrál v univerzitním městě Hradec Králové 12. ročník konference Otvorové výplně stavebních konstrukcí. V příjemném hotelu, který je součástí luxusního komplexu Tereziánský dvůr, jehož historie sahá až do 18. století, kdy v této klidné části města stávaly Nálepkovy kasárny, se sešli odborníci přes okna. 

hotel-uvod.jpg

Hotel Tereziánský dvůr


Ráno dne 17. října se cestou na polích válela mlha, která se po příjezdu do Hradce zcela rozplynula. Vyklubal se krásný den a pohled z okna v předsálí vystřídal pohled na prezentace, které se okny zabývají. 

sal-1.jpg

Před začátkem konference


dsc6334.jpg

Před začátkem konference, vpravo kolega Ing. Petr Kapička v rozhovoru s přednášejícím Ing. Romanem Šnajdrem

Letošní seminář měl za úkol pod odbornou garancí Technického a zkušebního ústavu Stavebního Praha, s.p. a Výzkumného ústavu pozemních staveb  certifikčního ústavu, s.r.o. Praha přinést posluchačům nejnovější informace z oblasti otvorových výplní – oken, vnějších a vnitřních dveří, uzávěrů apod. Ty svými specifickými vlastnostmi zajišťují plnění řady základních technických požadavků na stavby, ale i požadavků vyplývajících např. z památkové ochrany budov nebo městských zón. Vlastnosti výrobků deklarované výrobcem, nejen v prohlášení o vlastnostech, vymezují vhodnost daných výrobku pro použití v konkrétní stavbě. Použití nevhodných výrobků do realizovaných staveb je často překážkou v jejich řádném používání. 

V prvním bloku konference jsme se setkali především s teorií – s legislativou a s normami – v podání Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., (dále jen TZÚS), Ministerstva obchodu a průmyslu a Ministerstva pro místní rozvoj. Právě Ministerstvo pro místní rozvoj poukázalo na metodiky a stanoviska MMR, které najdete na www.mmr.cz.

S první přednáškou přišla paní inženýrka Iveta Jiroutová, TZÚS, na téma změn technických předpisů a norem v oboru otvorových výplní. 
sal-5.jpg
Při přednášce Ing. Jitky Jiroutové z TZÚS
sal-3.jpg
Při přednášce Ing. Jitky Jiroutové z TZÚS
Na její přednášku navázala Ing. Žaneta Hadžič z Ministerstva pro místní rozvoj s tématem výměny oken z pohledu stavebních předpisů. Z úst pana inženýra Romana Šnajdra z České komory lehkých obvodových plášťů jsme se dozvěděli především podrobnosti o právě vydané normě ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře  požadavky na zabudování a ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí. Jaké jsou požadavky na okna (návod pro stavebníky a bytová družstva) odprezentovala paní inženýrka Radka Sedmidubská, z TZÚS. 
Po malé pauze, kdy bylo možno využít prostory předsálí k občerstvení a také k seznámení se s propagačními materiály partnerů konference, zahájila blok “Dřevěná okna a specifické požadavky stavebníků” přednáška pana inženýra Lubomíra Keima, CSc. o oknech památkově chráněných staveb – „Prohlášení o vlastnostech na okna do staveb, která jsou kulturní památkou“. 
predsali.jpg
V předsálí s propagačními materiály partnerů konference
propagace.jpg
V předsálí s propagačními materiály partnerů konference
propagace-2.jpg
V předsálí s porpagačními materiály partnerů konference
sal-6.jpg
Při přednášce Ing. Lubomíra Keima, CSc.
Dalším vstupem na toto téma tentokráte s trochou praxe vystoupil pan Libor Malínek a představil nám praktické zkušenosti z výroby dřevěných oken a dveří a obnovu historických dřevěných oken pro památkově chráněné objekty. V tomto bloku pak navázali s chytrými nátěry oken pan Libor Pešout, s povrchovou úpravou dřevěných oken pan Ladislav Plašil, se zkoušením a diagnostikou Ing. Tomáš Langer a tento blok uzavřel se znaleckou činností pro dřevěná okna památkově chráněných objektů – Ing. Milan Zápotocký. 
Po dobrém obědě v hotelové restauraci, ze které ústil vchod na slunnou terasu se schody pokračujícími do parku, jsme si šli protáhnout těla a nechali jsme odpočinout očím od umělého osvětlení v sále. Pod hřejivými říjnovými paprsky nám dobře trávilo. 
Zpět do sálu jsme se vrátili něco po 14. hodině a někdy kolem 14.30 pokračovala konference představením veletrhu FENSTERBAU FRONTALE 2018, který proběhne v březnu 2018 v Norimberku a představí inovace z celého světa z oblasti oken, dveří a fasád. Tento bezejmenný blok pokračoval přednáškami „3D detail řešení nadpraží a ostění ETICS s žaluziovým kastlíkem“ v podání Dr. Ing. Leoše Červenky. Rizika související s nevhodným návrhem zasklení a nedostatečným definováním požadavků pak přednesl pan inženýr Jiří Stránský. 
Po odpolední pauze přišla na řadu stínící technika, kdy odpolední blok odstartovala paní docentka Ing. Šárka Šilarová, CSc. s přednáškou „Příklady zabudování stínící techniky do zateplovacích systémů“. S panem Jiřím Dobiášem se řešily rohové překlady s roletovými/žaluziovými schránkami s ale i bez sloupku. 
Energetickými úspory a úspory pořizovacích a provozních nákladů při použití venkovních stínících prvků hovořil Ing. Petr Sedláček. Produktové listy stínící techniky nám všem nastínila Ing. Štěpánka Lubinová. První den konference je u konce a má mise skončila, jelikož jsem jela jakožto redaktor webu Izolace obnovit spolupráci s pořadatelem konference. 
izolace-reklama.jpg
Malá pauza a logo www.izolace.cz
hovor-v-sale.jpg
Diskuse v sále
Organizační zajištění konference bylo bezproblémové díky profesionálnímu přístupu paní Lucie Růžičkové ze společnosti Stavokonzult Eduk s.r.o.. Druhý den konference Vám nepřiblížím, ale myslím, že ten, kdo chce najít odpovědi na otázky dle programu, tak je jistě najde minimálně ve sborníku přednášek, který ke konferenci vyšel. 
na-stolejpg.jpg
Materiály ke konferenci
Hradec je krásné město protkané historií. Kolik bychom asi našli otvorových výplní jen v budově Nového Adalbertina? Tato budova bývalého kláštera, nyní sloužící z části Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a návštěvníkům města jako hotel, má neuvěřitelnou atmosféru. Minule, když jsem tam byla ubytována, se pod mým oknem rozléval zpěv a hra na klavír místních studentek z Hudební katedry. Měla jsem pocit, že jsem se rázem ocitla v minulém století… Bylo to kouzelné. Mému kolegovi Petrovi, se kterým jsem konferenci navštívila, jsem přála, aby se mu dostalo podobného zážitku. Nenechte si ujít návštěvu Bílé věže, dominanty města, ze které ve výšce 72 m dohlédnete při troše štěstí krom celého blízkého okolí a střech Hradce až na vzdálené vrcholky Orlických hor a Krkonoš. A hned jste myšlenkami na horské túře…
pohled-z-veze-1.jpg
Pohled z Bílé věže na Velké náměstí
pohled-z-veze-2.jpg
Pohled z Bílé věže na střechy Hradce, budova zcela vpravo – Muzeum východočeského kraje
pohled-z-veze-3.jpg
Pohled z Bílé věže na střechy Hradce
pohlede-z-veze-4.jpg
Pohled z Bílé věže na střechy Hradce
pohled-z-veze-5.jpg
Pohled z Bílé věže na střechy, fasády a otvorové výplně v Hradci
pohled-z-veze-6.jpg
Pohled z Bílé věže na Hradec
pohled-z-veze-8jpg.jpg
Pohled z Bílé věže na náměstí a na budovu Nového Adalbertina
bila-vez.jpg
Pohled na Katedrálu svatého Ducha s Bílou věží
dsc6472.jpg
Tento krásný okap je součástí Katedrály svatého Ducha.
Když jsem vstoupila do Bílé věže, zaujal mě především skleněný model Bílé věže, vystavený ve spodní části věže, který je vyroben unikátní technikou lepených bloků z extra čirého plochého skla a zobrazuje Bílou věž v poměru 1:20.  Celkově je model složen z více než 500 ks skla a váží cca 1000 kg. 
sklenena-vez-1.jpg
Skleněný model Bílé věže
sklenena-vez-2.jpg
Skleněný model Bílé věže
Věž uvnitř prošla rekonstrukcí a je velmi jednoduše a účelně s moderními prvky architektury předvedena návštěvníkům. 
zvon-1.jpg
Zvon Augustin v Bílé věži
zvon-2.jpg
Zvon Augustin v Bílé věži
schodiste-vez-1.jpg
Rekonstruované schodiště v Bílé věži
schodiste-vez-2.jpg
Rekonstruované schodiště v Bílé věži
Kromě všech těchto dominant neujde zraku nádherná budova Muzea východočeského kraje na Eliščině nábřeží.
muzeum.jpg
Detail vchodu do budovy Muzea
muzeum-2.jpg
Muzeum východočeského kraje – pohled od Eliščina nábřeží
dsc6444.jpg
Kašna před vchodem do Muzea
domy.jpg
Otvorové výplně stavebních konstrukcí v ulici Rokitanského
Tak za rok zase na Hradec…
Fotografie: autorka