Některé vady sklonu plochých střech a jak jim předcházet

/autor: /

Abstrakt: Nedostatky správného sklonu krytiny nastávají na bezespádé konstrukci z různých příčin, nejčastěji díky podcenění projektu ve fázi přípravy a ve fázi realizace stavby. Důvodem je zpravidla příliš velká důvěra v odolnost střechy proti vlivu vody a mrazu i při téměř nulových sklonech a nedodržení pravidla spolehlivého a zaručeného odtoku vody ze střešního pláště. Správné řešení je jednoduché a vyzkoušené – vytvoření spádové vrstvy z tepelné izolace.
 ROCKWOOL společně s ostatními partnery Sdružení výrobců pro ploché střechy připravil pro projektanty, realizátory a investory příručku obsahující všechny zásady správného návrhu, návaznosti a detaily, jak postupovat při návrhu, realizaci a provozu plochých střech. Tento dokument platí pro střechy na nosném trapézovém plechu a má název Systémová plochá střecha na trapézovém plechu „SP střecha T“ a na autorství se podíleli technici výrobců, společností AXTER, EJOT, FATRA, PUREN, ROCKWOOL a TOPWET.

1. Vady ve spádování plochých střech

Správného spádu střechy lze dosáhnout u plochých střech na nosném trapézovém plechu mnoha způsoby – od spádování konstrukce, nosných plechů, tepelně izolační vrstvy. Většinou se ale pracuje s velmi malými sklony (někdy i místy zcela beze spádu), kde se pak předpokládaný systém snadno naruší. U střech je nezbytné, aby srážková voda rychle odtékala a nenapáchala tak žádné škody, protože v opačném případě, pokud dojde k jejímu postupnému místnímu nebo i plošnému hromadění, může toto být provázeno potenciálním vznikem následných poškození, zkrácením životnosti krytiny apod. Dlouhodobé neodtékání srážek z určitých míst v blízkosti citlivých detailů, navíc doprovázené prašnými nebo biologickými imisemi může vést k zásadnímu přímému chemickému narušení krytin nebo vyvolat příchod a usnadnit přežívání takových mikroorganismů, které mohou mít spolu s koncentrovaným chemickým působením negativní vliv na životnost krytiny. Poškozením krytiny se tak umožňuje průnik vody do chráněného prostředí podstřeší.

Změny v předpokládáném (projektovém) spádu střechy mohou nastat např. z následujících důvodů:
a) dotvarováním nosných plechů – jejich přitížením skladbou střechy, sněhem, kalužemi, eventuálně dalším neplánovaným dodatečným zatížením různými instalacemi,
b) špatným zaústěním vtoků střešních odpadů (mimo nejnižší místa střešního pláště), někdy i velmi velkou roztečí mezi jednotlivými vtoky,
c) vlivem velké tolerance tloušťky sousedních tepelně izolačních desek,
d) konstrukcí bezespádých úžlabí nebo střešních žlabů uvnitř půdorysu střechy,
e) vlivem tloušťky pásů povakové krytiny (zejména při vícevrstvé pokládce),
f) vestavěním různých překážek odtoku vody (chodníky s protiskluzovými prvky, nevhodné umístění svislých konstrukcí – světlíky, střešní výlezy apod.).

Projektant musí myslet i na tyto případy, aby je eliminoval a voda tak mohla z každého místa nerušeně odtékat (i s přihlédnutím na to, že se může některý odvodňovací prvek ucpat – musí být vždy funkční druhá náhrada svodu anebo pojistný přepad).

2. Jak vadám ve sklonech plochých střech předcházet

Prostředky, kterými lze dosáhnout nápravy předchozích citovaných nedostatků, mohou být u plochých střech na trapézovém plechu zejména následující:

a) správný statický návrh střechy a nosných konstrukcí, kontrola zatížení vlivem větru a srážek,
b) zahrnutí vlivu všech instalací na střeše do statiky, jejich umístění a přenosy sil (doporučuje se eliminovat všechny dodatečné prvky, konstrukce a doplňky),
c) není-li možno spádovat střechu v konstrukci (trapézový plech pak kopíruje sklony vazníků, vazniček, překladů, výměn a průvlaků) nebo ve vrstvě betonu, pokud se vyskytuje, zbývá možnost použití speciální spádové řezané tepelné izolace se správným sklonem,
d) správně zvolit odvodňovací systém (gravitační, podtlakový, odtok přes římsy nebo vnitřní),
e) střešní vpusti je potřeba správně situovat, také s ohledem na jejich maximální rozumné odstupy mezi sebou, na velikosti návějí a srážkové stíny na střeše,
f) pokud možno se vyhýbat konstrukčně a údržbově náročným, ekonomicky nákladným a provozně nepříliš spolehlivým mezistřešním žlabům (zejména těm bezespádovým),
g) spádovat úžlabí, a teprve pokud to nelze, pak vyplnit prostor mezi vpustmi spádovými klíny,
h) v nejbližším okolí střešních vtoků zajistit prosazení (zapuštění) o 5 – 10 mm oproti okolní střešní rovině.

Společnost ROCKWOOL, a.s. v těchto případech dodává systém ROCKFALL z kamenné vlny:

1. spádové desky (jednostranně šikmo seříznuté) kterými se dá vytvořit na ploché střeše uzavřené do atik potřebné sklony 2 a 3 % (eventuálně komplementární sklon rovin střechy ve směru o 90° otočeném, kterýžto sklon se musí dopočítat),
2. spádové klíny (oboustranně šikmo seříznuté, sklon prvků podélný 2 a příčný 8 %) sloužící pro výplň úžlabí mezi vpustěmi, u atik, jako rozrážecí klíny u světlíků a jiných svislých prvků).

Mezi jednotlivými oborovými disciplínami na ploché střeše existují vazby, které se nemusí dát každému s ohledem na místní podmínky stavby, tvarování střech, potřebné konstrukce na střeše apod. snadno do souvislostí a poté do detailu zvládnout. Praktické zkušenosti jsou zde proto neocenitelné, stejně tak jako zásadní přístup vedoucí k odstraňování komplikací pryč ze střechy (eliminace prostupů a všemožných instalací na střešním plášti, a to důsledná).

3. Systémová plochá střecha – SP střecha T

Přede dvěma lety se proto několik výrobců klíčových prvků celé skladby střešního pláště dohodnulo, že vzhledem k neexistenci podrobné zacílené literatury, komplexních montážních návodů a jiných pomůcek pro projektanty, realizátory a provozovatele plochých střech je nutno přiložit ruku k dílu. Česká norma pro projektování střech poskytuje jen celkem slabé vodítko pro konkrétní návrh a řešení určitých situací (byť obecných rad a zásad obsahuje celé spektrum), navíc však často ponechává dvě možnosti: řídit se normativním požadavkem (umírněným a konzervativním) – anebo dát na doporučení výrobce (mimo normu, což často z hlediska soutěživosti výrobců může vést a priori k chybě projektu).

Proto se vytvořilo Sdružení výrobců pro ploché střechy (jehož členy je reprezentativní skupina výrobců krytin, kotev, tepelných izolací, odvodňovacích a zabezpečovacích prvků) a připravilo tak dokument, který obsahuje jak podmínky návrhu, tak realizace a údržby střešního pláště. Tento široce pojatý projektový a montážní podklad byl nazván SP střecha T. Na jeho základě se lze seznámit a proniknout do problematiky garantovaného řešení, ať už se jedná o zájemce z řad pokročilých studentů, projektantů, investorů i provozovatelů střech. Systém je vytvořen pro typy dnes ponejvíce montovaných střech formou suché výstavby, na nosném trapézovém plechu a s mechanickým kotvením. Příručka, která tak vznikla, zahrnuje vlastní pohled na limitované hodnoty návrhu v souladu s projektovou normou, ale také uplatňuje široké a praktické zkušenosti jednotlivých výrobců. Kromě toho bude také v roce 2013 probíhat ve 4 velkých městech ČR přednáškové turné zúčastněných osob.

Cenné informace lze získat z webových stránek Sdružení výrobců pro ploché střechy:   www.systemovaplochastrecha.cz

Členy jsou následující výrobci střešních komponent:

Axter CZ, s.r.o. – www.axter.info
EJOT CZ, s.r.o. – www.ejot.cz
Fatra, a.s. – www.fatra.cz
Puren GmbH – www.puren.com/cz
ROCKWOOL, a.s. – www.rockwool.cz
TOPWET s.r.o.- www.topwet.cz

Abstract:
Imperfections of proper roofing membrane inclination set in non-inclined structure from different causes, mostly thanks to design undervaluation in the time of preparing and thanks to finalizing of project on site. The reason mostly comes from too great confidence into roofing resistance to water and freeze influence at nearly zero downslope and to non respecting of rule on reliable and guaranteed water drainage from the roof covering. Proper solution is simple and tested – to form an inclined layer from thermal insulation.
ROCKWOOL together with other partners of the Association of Flat Roof Producers has prepared for designers, roofers and investors a handbook containing all principles of appropriate design, successions and details how to process at proposal, assembly and maintenance of flat roofs. This document is valid for roofings onto a load-bearing trapezoidal steel deck and is called The System Flat Roof on Trapezoidal Metal Plate “SP Roofing T“ with an co-authorship of producer´s technicians from AXTER, EJOT, FATRA, PUREN, ROCKWOOL and TOPWET Companies.

 

Příspěvek zazněl na konferenci IZOLACE 2013