Požární bezpečnost ve výstavbě, I. část

/autor: /

Příspěvek je zaměřen na úlohu (oprávnění, povinnosti a odpovědnost) autorizovaného inspektora, osob oprávněných ve smyslu stavebního práva k vybraným činnostem ve výstavbě a dalších účastníků výstavby ve vztahu k zajištění podmínek požární ochrany a požární bezpečnosti při výstavbě. Dále se příspěvek zabývá novými technickými podmínkami požární ochrany staveb, které v podrobnostech stanoví vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.


1   Osoby oprávněné k vybraným činnostem ve výstavbě a další účastníci výstavby
Obecné požadavky na výstavbu v České republice upravuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisy vydané k jeho provedení. Ve smyslu této právní úpravy mohou určité činnosti ve výstavbě (jako jsou například projektová činnost, odborné vedení provádění stavby atd.) vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) a nebo přímo podle samotného stavebního zákona.
Stavební zákon zavádí oproti dřívějším předpisům z oblasti stavebního práva zcela nový právní institut a poprvé upravuje konkrétní povinnosti některých níže uvedených účastníků výstavby:
– autorizovaný inspektor (§ 143 až § 151 stavebního zákona),
– projektant, hlavní projektant a jiná oprávněná osoba (§ 159 a § 113 odst. 2 stavebního zákona),
– stavbyvedoucí a stavební dozor (§ 153 odst. 1 a2 stavebního zákona),
– zhotovitel (§ 160 odst. 1 a 2 stavebního zákona).


2   Autorizovaný inspektor
Cílem zavedení institutu autorizovaných inspektorů a jejich pověření některými úkony ve výstavbě bylo oprostit stavební úřady od některých činností, u nichž není nezbytné, aby je vykonávaly správní orgány. V zájmu urychlení procesů povolování, realizace a užívání vybraných druhů staveb byly dále svěřeny některé úkony privátní sféře. Obdobné právní úpravy jsou s pozitivními výsledky zavedeny v některých členských státech EU.
Z procedurálního hlediska se jedná o pověření soukromé osoby k provádění placených úkonů v oblasti povolování a užívání některých druhů staveb, které jsou způsobilé pro zkrácené stavební řízení (tj. stavby, které mají vydané územní rozhodnutí, vyřízeny námitky a doloženy veškeré potřebné náležitosti včetně souhlasných stanovisek dotčených orgánů), a to na základě soukromoprávní smlouvy uzavřené mezi stavebníkem a autorizovaným inspektorem.
Uplatnění tohoto postupu předpokládá, že musí být opatřena souhlasná stanoviska dotčených orgánů a všech osob, které by byly účastníky řádného řízení. Autorizovaný inspektor posuzuje stavbu ze stejných hledisek jako stavební úřad a za výsledek své činnosti odpovídá občanskoprávně, veřejnoprávně, popř. i trestněprávně. Pokud by autorizovaný inspektor zjistil, že nejsou naplněny zákonem stanovené předpoklady pro provedení stavby na základě zkráceného stavebního řízení, certifikát nevydá.
I když autorizovaný inspektor není správním orgánem ani oprávněnou úřední osobou (§ 15 správního řádu a § 172 a § 173 stavebního zákona), stvrdí-li ve zkráceném stavebním řízení certifikátem, že navrhovaná stavba může být provedena (§ 117 odst. 3 stavebního zákona), jedná se o obdobné právní účinky, jako kdyby tuto stavbu povolil věcně a místně příslušný správní orgán, tj. stavební úřad.
Narozdíl od správního orgánu (stavebního úřadu) nemusí autorizovaný inspektor v případě nesrovnalostí zastavit řízení, ale systematicky se pokusí odstranit chyby projektu, svolá potřebná jednání a bude plynule pokračovat ve schvalování stavby. Záleží tedy pouze na investorovi, zda se rozhodne využít placených služeb autorizovaného inspektora, nebo se obrátí na stavební úřad.


2.1   Činnost autorizovaného inspektora
Autorizovaným inspektorem se může stát fyzická osoba autorizovaný architekt, inženýr nebo technik, který má nejméně patnáctiletou praxi v projektové činnosti nebo v odborném vedení provádění staveb (případně práce na stavebním úřadu). Zájemce o tuto funkci musí prokázat u zkoušky před odbornou komisí jmenovanou ministrem pro místní rozvoj svoji orientaci v oblasti výstavby a především pak ve sféře pozemních staveb. Autorizovaný inspektor je v rámci výkonu této funkce oprávněn:
– zúčastnit se stavebního řízení, jestliže ho k tomu stavební úřad nebo stavebník na svůj náklad přizve (§ 113 odst. 1 stavebního zákona); autorizovaný inspektor však v takovém případě nemá postavení účastníka řízení podle § 109 stavebního zákona,
– u staveb způsobilých pro zkrácené stavební řízení uzavřít se stavebníkem smlouvu o provedení kontroly projektové dokumentace a na jejím základě vydat certifikát, jímž autorizovaný inspektor stvrzuje, že ověřil projektovou dokumentaci a připojené podklady z hledisek jinak uplatňovaných stavebním úřadem podle § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona a že navrhovaná stavba může být provedena (§ 117 odst. 1 – 3 stavebního zákona),
– u staveb způsobilých pro zkrácené stavební řízení posoudit a projednat případné námitky účastníků řízení proti provádění stavby a učinit o vypořádání námitek závěry (§ 117 odst. 4 stavebního zákona),
– při kontrolní prohlídce zápisem do stavebního deníku nebo jednoduchým záznamem schválit změnu stavby před jejím dokončením, nedotýkající se práv účastníků stavebního řízení, bylo-li ve věci vedeno zkrácené stavební řízení, a podle okolností vyznačit změnu v ověřené projektové dokumentaci (§ 118 odst. 3 stavebního zákona),
– vypracovat odborný posudek (certifikát) k doložení žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby podle § 122 odst. 1 stavebního zákona, který stavebnímu úřadu umožňuje upustit od závěrečné kontrolní prohlídky stavby a vydat kolaudační souhlas podle ustanovení § 122 odst. 5 stavebního zákona,
– účastnit se kontrolní prohlídky stavby, je-li k tomu přizván stavebním úřadem (§ 133 odst. 4 stavebního zákona),
– provádět záznam do stavebního deníku nebo jednoduchý záznam o stavbě, pro jejíž provedení vydal certifikát (§ 157 odst. 2 stavebního zákona),
– vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku a při opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření, je-li k tomu v případě potřeby přizván oprávněnou úřední osobou (§ 172 odst. 1 a 4 stavebního zákona),
– spolupracovat formou expertní součinnosti se stavebním úřadem v souvislosti s územním a stavebním řízením, s posuzováním způsobilosti stavby k užívání, se změnami v užívání stavby, s odstraňováním stavby, s dohledem a uplatňováním zvláštních pravomocí stavebního úřadu, za podmínek uvedených v § 174 odst. 2 a 3 stavebního zákona (§ 174 odst. 1 stavebního zákona).
Autorizovaný inspektor vykonává svoji činnost za úplatu a pouze na základě písemné smlouvy uzavřené se stavebníkem. V této smlouvě může být sjednána rovněž úhrada vynaložených nákladů. Autorizovaný inspektor odpovídá za škodu způsobenou výkonem své činnosti, a proto musí být z odpovědnosti za takovou škodu pojištěn.
Z úpravy podmínek výkonu činnosti autorizovaného inspektora vyplývá, že tato činnost odpovídá definici podnikání podle § 2 odst. 1 obchodního zákoníku (soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku). Činnost autorizovaného inspektora může být vykonávána též individuálně jako svobodné podnikání.
Se souhlasem Ministerstva pro místní rozvoj může činnost autorizovaného inspektora vykonávat také právnická osoba, pokud zabezpečí výkon této činnosti fyzickými osobami jmenovanými do funkce autorizovaného inspektora (viz § 144, odst. 5 stavebního zákona).


2.2   Odpovědnost autorizovaného inspektora
Autorizovaný inspektor posuzuje stavbu, která je způsobilá pro zkrácené stavební řízení ze stejných hledisek jako stavební úřad a je za výsledek své činnosti odpovědný. Podle ustanovení § 147 stavebního zákona autorizovaný inspektor odpovídá:
– za odbornou úroveň jím zpracovaných a vydaných certifikátů, stanovisek, jakož i jiných dokumentů a prováděných úkonů,
– za řádné a nestranné posouzení zjištěných skutečností, dokumentace stavby a dalších podkladů podle požadavků stanovených stavebním zákonem,
– za návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.
Autorizovaný inspektor odpovídá za provádění své činnosti stavebníkovi. Jedná se o odpovědnost soukromoprávní (občanskoprávní nebo obchodněprávní), která vyplývá ze smlouvy uzavřené například podle ustanovení § 269 odst. 2 obchodního zákoníku s klientem. Autorizovaný inspektor je přitom povinen mít uzavřeno pojištění z odpovědnosti za škodu. Na požádání klienta má autorizovaný inspektor informační povinnost ohledně výše částky, na kterou má sjednáno pojištění.
Dále má autorizovaný inspektor veřejnoprávní odpovědnost, jejíž porušení však není správním deliktem podle stavebního zákona. Za sankční opatření však lze považovat ustanovení § 144 odst. 2 stavebního zákona, podle něhož ministr pro místní rozvoj rozhodne o odvolání autorizovaného inspektora, jestliže při své činnosti opakovaně nebo závažně porušil veřejné zájmy, které měl chránit, nebo se dopustil jednání neslučitelného s postavením autorizovaného inspektora.
Autorizovaný inspektor jako autorizovaná osoba podle autorizačního zákona podléhá disciplinární odpovědnosti a disciplinárnímu řízení podle § 20 až 22 tohoto zákona. Uvedenými skutečnostmi není dotčena soukromoprávní odpovědnost podle občanského zákoníku a obchodního zákoníku ani trestněprávní odpovědnost (např. za nedbalostní delikty) podle trestního zákona.