Regenerace panelové výstavby 2005

/autor: /

Odborná celostátní konference Regenerace panelové výstavby – místo setkání zástupců státní správy, předních odborníků s odbornou veřejností i vlastníky panelových domů.


Ministr pro místní rozvoj ČR, Mgr. Radko Martínek převzal záštitu nad odbornou celostátní konferencí Regenerace panelové výstavby, která se koná ve dnech 7. – 8. 12. 2005 v Hradci Králové.


Tato dvoudenní akce nabídne opravdu bohatý program plný mnoha důležitých informací pro vlastníky nebo správce domů postavených panelovou technologií, projektanty a další autorizované osoby, představitele stavebních úřadů i zástupce odborných firem účastnících se regenerace panelové výstavby. Na přípravě konference se mimo jiné podílejí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Státní fond rozvoje bydlení, ČVUT v Praze – Fakulta stavební a Kloknerův ústav, Centrum stavebního inženýrství, a. s., Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Svaz českých a moravských bytových družstev.


Ředitel odboru podpory bydlení Ministerstva pro místní rozvoj RNDr. Jiří Klíma a ředitel Státního fondu rozvoje bydlení JUDr. Jan Wagner přinesou  delegátům informace o novinkách v legislativní části a financování regenerace panelové výstavby ve střednědobém horizontu.


Oborníci z předních vědeckých či zkušebních technických pracovišť seznámí účastníky se závěry realizovaných výzkumných projektů regenerace panelové výstavby i poznatky z konkrétních posuzovaných staveb, především z oblastí úspory energií, sanace a zateplení obvodových plášťů, sanace plochých střech, výměny výplní stavebních otvorů, požární bezpečnosti, technických zařízení budov.


Chybět nebudou příspěvky zástupců Svazu českých a moravských bytových družstev, především Ing. Miloše Hejdy a Ing. Martina Hanáka, které se týkají dodržování předpisů o hospodaření s energií nebo konkrétních forem pomoci SČMBD vlastníkům panelové výstavby se získáváním dotačních titulů.


Při prezentaci jednotlivých příspěvků využijeme moderní audiovizuální technika včetně velkoplošné projekce, každý účastník obdrží přehledný sborník příspěvků včetně kontaktů na přednášející a autory příspěvků.


Program a místo konání konference dávají velký prostor pro výměnu praktických zkušeností a názorů mezi přednášejícími a účastníky konference, či možnost jednoho z posledních celostátních setkání kolegů „z oboru“ v tomto roce, ať už v rovině formální, nebo neformální na společenském večeru dne 7. 12. 2005.


Účastí na konferenci získají delegáti důležité informace, které jim výrazně pomohou při přípravě a realizaci konkrétní regenerace panelového domu, v mnohých případech také ušetří značné finanční prostředky zbytečně vynakládané na odstranění nedostatků a vad již nedostatečně provedených prací.


Další podrobné informace lze získat na internetové stránce pořadatele konference www.stavokonzult.cz či na telefonních číslech 475205352, 777 769 719.