revize ČSN 73 0540 – 4

/autor: /

Tato revize ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody, je reakcí jak na změny ve struktuře hodnocených veličin podle revize a změny požadavků v části 2 normy, tak na zavedení rozsáhlého souboru evropských a mezinárodních norem výpočtových metod v této oblasti.


Hlavní text celé normy je členěn podle veličin hodnocených v ČSN 73 0540 – 2. Pro každou veličinu je uvedeno, co se výpočtem hodnotí, za jakých okrajových podmínek se provádí výpočtové hodnocení, jaké normy pro tato hodnocení zejména platí, co musí výpočtové hodnocení zahrnovat a jaké je zásadní členění použitelných výpočtových metod. U specifických konstrukcí popisuje, jak se postupuje při hodnocení, včetně odkazů na podrobnější popis v přílohách.


V rámci tohoto dílu je zahrnuto osm normativních příloh, které umožňují orientaci v rozsáhlém souboru platných výpočtových norem ČSN EN a ČSN EN ISO. Přílohy určují způsob a využití normových metod při hodnocení národních požadavků a rovněž tvoří ucelený a zároveň otevřený systém základních metod, které se mohou průběžně doplňovat.


V revizi se uvádí národní výpočtová upřesnění, která přejímané ČSN EN a ČSN EN ISO předpokládají. Norma zároveň připravila stavebně technické východisko pro hodnocení energetické náročnosti budov podle směrnice o energetické náročnosti budov 2002/91/ES.


Datum vydání: červen 2005
Datum účinnosti: 1.7.2005
Celkem stran: 60
Cena: 526,- Kč


Normu si můžete zakoupit na stránkách Českého normalizačního institutu.