Rozvoj izolační techniky na půdě odborných spolků

/autor: /, ,

Dalším, třetím, příspěvkem, který je součástí sborníku konference Izolace 2020, je příspěvek věnovaný rozvoji izolační techniky na půdě odborných spolků. Příspěvek pana inženýra Luboše Káně ze společnosti Česká hydroizolační společnost ČSSI si přečtěte níže.

Příspěvek mapuje současný stav tvorby norem, směrnic, pravidel, standardů, technických informací a dalších dokumentů v oblasti navrhování hydroizolací a střech.

V tabulce 1 jsou shrnuty poznatky autora o vývoji českých technických norem z oblasti navrhování hydroizolací a střech v posledních zhruba dvaceti letech. Poznatky vycházejí pouze z informací, které autor mohl získat jako dosavadní člen technické normalizační komise TNK 65 Izolace staveb a jako předseda České hydroizolační společnosti ČSSI.
Z údajů v druhé polovině tabulky je zřejmé, že hledání konsenzu nad normativními texty se především v oblasti navrhování střech dlouhodobě nedaří. Divná atmosféra a nálada kolem tvorby norem v této oblasti způsobila, že se již moc subjektů do role zpracovatelů nehrne. Desátým rokem zůstávají v platnosti texty, o kterých byli autoři přesvědčeni, že by měly být dále rozvíjeny a modernizovány cca po pěti letech od vydání.

Mohlo by se zdát, že situace je vážná. Není tomu tak. Naštěstí v oboru působí množství profesních spolků, které realizují potřebu zachytit aktuální poznání v jednotlivých oborech stavění a šířit ho mezi širokou technickou veřejnost. Předpisy, směrnice, pravidla, standardy, technické informace a další dokumenty vznikající na půdě těchto spolků lze mnohem jednodušeji aktualizovat a lépe tak mohou sloužit potřebám uživatelů. Spolky mají možnost nepřijmout do svých řad subjekty, které jednání blokují, aniž by tím cokoli do technického poznání přinášely. Níže je uvedeno několik dobrých příkladů spolků působících v oborech souvisejících s hydroizolacemi.

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR (CKPT)
Tento řemeslný spolek v letech 1999 – 2003 vydal publikace Základní pravidla pro navrhování a provádění střech, Základní pravidla pro pokrývání přírodní břidlicí, rákosem, slámou a pro osvětlování podkroví, Základní pravidla pro navrhování a realizaci plochých střech a hydroizolace spodní stavby a Základní pravidla pro klempířské práce. První publikace prošla 2 roky trvající revizí a v roce 2014 byla vydána pod názvem Pravidla pro navrhování a provádění střech. Text publikace obsahuje podrobné zásady pro návrh jednotlivých vrstev a skladeb střech se skládanými krytinami, velmi podrobně se zabývá dimenzováním doplňkových hydroizolačních vrstev, které je třeba realizovat spolu se skládanými krytinami. Publikace obsahuje zásady provádění krytin z pálených a betonových tašek a krytin z vláknocementových střešních desek malých formátů. Text publikace vznikl na půdě řemeslné rady CKPT, jejíž jednání osobně řídil tehdejší cechmistr Jiří Vrňata. Před dokončením a vydáním text prošel náročným posuzováním mnoha odborníků. V současné době je široce uznávaným zdrojem informací jak o navrhování tak i realizaci střech se skládanými krytinami. Více na cech-kpt.cz.

Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR (SVAP)
Dalším významným spolkem, který se od roku 2012 podílí na tvorbě, sdílení a rozvoji znalostí o problematice hydroizolací a střech, je Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR. Svaz sdružuje přední výrobce a dodavatele asfaltových pásů v ČR. Základním cílem Svazu je šíření a podpora vzdělanosti v oblasti asfaltových pásů pro hydroizolace staveb, sdružování zájemců o výzkum, vývoj a zkoušení těchto výrobků s důrazem na jejich praktické použití a prosazování standardů kvality asfaltových pásů do českých technických norem. V červenci 2013 vydal SVAP Technická pravidla SVAP 01: Asfaltové pásy pro použití v ČR – požadavky. Tento dokument se stal podkladem pro text české technické normy ČSN 73 0605-1 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Požadavky na použití asfaltových pásů. Norma je významným příspěvkem ke kultivaci vztahů mezi zhotoviteli a objednateli hydroizolací z asfaltových pásů. Jasně určuje, jaké druhy materiálů do kterých hydroizolačních konstrukcí nepatří a jaké jsou naopak vhodné. Je s podivem, jak se na omezeních pro aplikaci nevhodných materiálů dokázali shodnout výrobci, byť každý ve svém sortimentu nějaký takový pás míval. Hodnoty parametrů jednotlivých typů hydroizolačních pásů jsou jen mírně přizpůsobeny výrobním možnostem výrobců, na jejichž hlasech byl konsenzus závislý. V roce 2019 vydal SVAP již v 2. vydání publikaci Abeceda asfaltových izolací, kterou lze považovat za moderní rukověť zpracovatelů i objednatelů hydroizolací z asfaltových pásů. Publikace mimo jiné obsahuje tabulky požadovaných parametrů pásů dle použití, které vycházejí z výše uvedené normy. Jsou v nich ale zapracovány nejnovější poznatky, takže například požadavky na odolnost proti stékání při zvýšené teplotě jsou přísnější. Více na www.svaz-ap.cz.

Technická komise pro hydroizolační fólie (TKHIF)
Činnost SVAP inspirovala v roce 2015 výrobce hydroizolačních fólií k založení vlastního profesního spolku. TKHIF je velmi aktivní v tvorbě odborných textů. Základním dokumentem je Průvodce světem fólií. Tato publikace obsahuje podrobné informace o složení a použití hydroizolačních fólií různých materiálových bází. Obsahuje m.j. doporučené kvalitativní požadavky na hydroizolační fólie a systémy. Pro jednotlivé skupiny materiálů jsou v tabulkách uvedeny minimální hodnoty parametrů udávaných v souladu s výrobkovými normami. Na základní dokument navazuje množství dílčích dokumentů vydaných jako Technické informace k jednotlivým problematikám návrhu, realizace a užívání hydroizolačních konstrukcí z fólií. Více na www.tkhif.cz.

Odborná sekce Zelené střechy (ZeS)
Odborná sekce Zelené střechy (ZeS) při Svazu zakládání a údržby zeleně vznikla v roce 2013. Sekce sdružuje členy SZUZ, kteří se zabývají problematikou zeleně na konstrukcích, zejména na vegetačních střechách. V současné době zpracovávají členové sekce, rozdělení do několika pracovních skupin, text publikace Standardy pro navrhování, provádění a údržbu, Vegetační souvrství zelených střech. Lze očekávat, že to bude velmi přínosná pomůcka pro volbu, navrhování i realizaci jednotlivých typů vegetačních souvrství. Více na www.zelenestrechy.info.

Vědecko technická společnost pro sanace staveb a péči o památky (WTA CZ)
Dalším významným spolkem, který působí v oblasti hydroizolací je Vědecko technická společnost pro sanace staveb a péči o památky (WTA CZ). Česká společnost vznikla v roce 1998. Mezinárodní společnost WTA působí ve více zemích Evropy již od roku 1976. Obecně nejznámějším výstupem činnosti WTA jsou směrnice, které pojednávají vždy o určité problematice z oboru sanace staveb. Nejlepším důkazem vysoké odborné úrovně WTA a její mezinárodní autority je fakt, že některé směrnice jsou uznávány jako normy
Významné odborné společnosti působí také na půdě Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI). Na šíření osvěty a technických informací o odvlhčování staveb se již mnoho let podílí Česká společnost pro odvlhčování staveb ČSSI (ČSOS). Významné dokumenty vznikají na půdě České betonářské společnosti ČSSI a České hydroizolační společnosti ČSSI.

Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS)
V roce 1992 byla založena Česká betonářská společnost (ČBS), která navázala na tradice spolkové činnosti před i po druhé světové válce. ČBS mimo jiné vydává publikace včetně technických pravidel. Z nich především TP ČBS 02 Bílé vany, vodonepropustné betonové konstrukce z roku 2007 a TP ČBS 04 Vodonepropustné betonové konstrukce z roku 2015 úzce souvisejí s ochranou konstrukcí a staveb před působením vody. Více na http://www.cbsbeton.eu.

Česká hydroizolační společnost ČSSI (ČHIS)
Motivací k založení společnosti byla vysoká poruchovost hydroizolačních konstrukcí a snaha tento stav zlepšit. Česká hydroizolační společnost vydává vlastní směrnice a odborná stanoviska. Všechny dokončené a společností schválené odborné dokumenty jsou volně dostupné na webu www.hydroizolacnispolecnost.cz.
Jedním ze stěžejních dokumentů je Směrnice ČHIS 01 Hydroizolační technika – ochrana staveb a konstrukcí před nežádoucím působením vody a vlhkosti ze srpna 2013. Směrnice podporuje návrh ochrany stavby před nežádoucím působením vody prováděný poučeným projektantem – specialistou. Umožňuje předkládat objednateli stavby kvalitní podklady pro rozhodování mezi finanční náročností hydroizolace a výsledným efektem. Zavedením stupnic a tříd pro popsání požadavků, míry spolehlivosti a účinnosti hydroizolačních konstrukcí směrnice usnadňuje komunikaci mezi jednotlivými účastníky výstavby.
Směrnice obsahuje také postup pro navrhování hydroizolační koncepce. Cílem úsilí projektanta má být takový návrh ochrany stavby před nežádoucím působením vody, aby po požadovanou dobu byl zajištěn požadovaný stav konstrukcí a vnitřního prostředí při daném namáhání vodou a dalších okrajových podmínkách s co nejvyšší spolehlivostí. Rozhodující vliv na úspěch ochrany stavby před nežádoucím působením vody a vlhkosti má architektonické řešení tvaru budovy (včetně střech) a jejího osazení do terénu (výška, natočení vůči svahu, orientace střešních rovin apod.), navržené využití podzemních prostor a jejich dispoziční řešení, významný je také vliv konstrukčního řešení (členění dilatačních celků, volba základové konstrukce a její propojení se stavbou apod.). Teprve na správné návrhy a rozhodnutí architekta může navazovat efektivní volba a návrh hydroizolačních konstrukcí s potřebnou spolehlivostí a návrh hydroizolačních opatření.
Dalším stěžejním dokumentem vydaným Českou hydroizolační společností ČSSI je směrnice ČHIS 06 Hydroizolační technika – Úprava hydrofyzikálního namáhání podzemních částí staveb – Drenáže z října 2018. Směrnice obsahuje zásady volby, dimenzování, konstrukčního řešení a realizace drenáží jako opatření pro snížení namáhání staveb vodou. V zásadách konstrukčního řešení drenáží uplatněných ve směrnici jsou zakomponovány současné požadavky a trendy v oblasti nakládání se srážkovou vodou.

Pozvánka
Lze očekávat, že svátkem odborné spolkové činnosti ve stavebnictví se stane dvoudenní konference Voda 2020, kterou Český svaz stavebních inženýrů bude pořádat ve dnech 19. – 20.10.2020.

Tabulka 1 – Přehled vývoje návrhových norem z portfolia TNK 65
Označení název období tvorby zpracovatel vydání
ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 1984 – 1999 doc.Ing. Zdeněk Kutnar, CSc. 1.1999
neplatná od 2011 (revize)
ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 1984 – 2000 doc.Ing. Zdeněk Kutnar, CSc. 11.2000
ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení 1984 – 2000 doc.Ing. Zdeněk Kutnar, CSc. 11.2000
ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva – Základní ustanovení 1984 – 2000 doc.Ing. Zdeněk Kutnar, CSc. 11.2000
ČSN P 73 0610 ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 2007 – 2008 CTN DEK + doc. Kutnar 3.2008
Z1 11.2008
ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 2010 – 2011 CTN DEK + doc. Kutnar 2.2011
Z1 5.2013
ČSN 73 0605-1 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Požadavky na použití asfaltových pásů 2013 CTN DEK na základě směrnice SVAP 6.2014
ČSN 73 0607 Hydroizolace staveb – Skládané hydroizolace 2010 – 2012 CTN DEK protest výrobců, normalizační úkol zrušen
ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 2012 AVMI
Ing. Sedláček TNK nedoporučila vydat, nevydáno
ČSN 73 1901-1 Navrhování střech – Základní ustanovení 2013 – 2016
CTN VÚPS pozn. – seznam prac skupiny v TNK 65 doporučeno k vydání
dosud nevydáno
ČSN 73 1901-3 Navrhování střech – Navrhování střech s povlakovými hydroizolacemi – Základní ustanovení 2016 – 2017 ČHIS odevzdáno 31.7.2017 na UNMZ
dosud nevydáno
ČSN 73 1901-2 Navrhování střech – Navrhování střech se skládanými krytinami – Základní ustanovení 2016 – 2017
ing. Antonín Parys bez konsenzu, normalizační úkol zrušen
ČSN 73 1901-2 Navrhování střech – Navrhování střech se skládanými krytinami – Základní ustanovení prof.Ing. Novotný ke dni odevzdání příspěvku nemá autor příspěvku informace o ukončení normalizačního úkolu
POZNÁMKA 1:
Pro úplnost je třeba poznamenat, že s problematikou hydroizolací souvisí i řešení ochrany staveb proti radonu, protože právě mnohé hydroizolační konstrukce mohou být účinnou bariérou omezující pronikání radonu do staveb. Norma ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží byla významně revidována, nové znění platí od září 2019.
S problematikou střech souvisí také normy pro použití tepelných izolací, dále pak požární, tepelně technické normy a předpisy z oboru akustiky a energetiky a jistě i mnoho dalších předpisů.
POZNÁMKA 2:
Je vhodné připomenout, že jedním z hlavních sporných míst textu ČSN 73 0607 bylo konstatování, že vrstva skládané krytiny sama o sobě za určitých klimatických podmínek, které se při užívání stavby vyskytují, není těsná vůči vodě působící hydrostatickým tlakem, vůči polétavému sněhu či vůči větrem hnanému dešti, a proto je na většině staveb nezbytnou součástí skladby střechy doplňková hydroizolační konstrukce. Odpor některých výrobců proti textu vedl k tomu, že normalizační úkol na tvorbu návrhu normy ČSN 73 0607 byl zrušen. Ve světle této události působí zvlášť zajímavě četba dokumentu CR 833. Tento dokument vznikl v r. 2002 jako výchozí podklad pro práci evropské normalizační komise CEN/TC 128 Skládané krytiny. Novější verze pochází z roku 2010. Na rozdíl od harmonizovaných a zkušebních norem zaměřených na jednotlivé výrobky měl tento dokument poskytnout nezbytné informace o fungování celých střešních konstrukcí se skládanou krytinou. V dokumentu se m.j. uvádí, že střešní krytiny mohou být netěsné proti mimořádně silnému dešti, sněhu a krupobití, ať už s nebo bez vlivu větru. Aby se omezil nebo znemožnil průnik vody do interiéru, může být nezbytné použít hydroizolační systém pod krytinou.

Ing. Luboš Káně, Ph.D.

Česká hydroizolační společnost ČSSI,
DEK a.s., Tiskařská 10, Praha lubos.kane@dek-cz.com