Nové normy 02/2020

/autor: /

Dne 7. února 2020 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (02/20) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. března 2020.

ČSN EN ISO 12944-9 (03 8241)
kat.č. 509593
Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými
nátěrovými systémy – Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody
zkoušení jejich odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným
podmínkám; (idt ISO 12944-9:2018); Vydání: Únor 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 12944-9 (03 8241) Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení jejich odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám;
Vyhlášena: Říjen 2018

ČSN EN 12150-1+A1 (70 1570)
kat.č. 509508
Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo –
Část 1: Definice a popis; Vydání: Únor 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12150-1+A1 (70 1570) Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis; Vyhlášena: Listopad 2019

ČSN EN ISO 29767 (72 7053)
kat.č. 509487
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení krátkodobé
nasákavosti při částečném ponoření; (idt ISO 29767:2019); Vydání: Únor 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1609 (72 7053) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení krátkodobé
nasákavosti při částečném ponoření; Vydání: Září 2013

ČSN EN ISO 16535 (72 7056)
kat.č. 509655
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení dlouhodobé
nasákavosti při ponoření; (idt ISO 16535:2019); Vydání: Únor 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12087 (72 7056) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření; Vydání: Září 2013

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN 73 0833
kat.č. 509107
Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování; Vydání: Září 2010
Změna Z2; Vydání: Únor 2020

ČSN P CEN/TS 16459 (73 0870)
kat.č. 509382
Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru – Rozšířená
aplikace výsledků zkoušek podle CEN/TS 1187; CEN/TS 16459:2019;
Platí od 2020-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN P CEN/TS 16459 (73 0870) Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru – Rozšířená aplikace
výsledků zkoušek podle CEN/TS 1187; Vyhlášena: Únor 2014