Střešní pláště s vegetační vrstvou

/autor: /

Střechy s vegetační vrstvou  přispívají k ekologické, ekonomické a estetické výstavbě. Významně přispívají ke zlepšování ovzduší, přispívají ke zpříjemňování životního prostředí, chrání stavební konstrukci, zadržují dešťové srážky, chrání podstřešní byty proti přehřívání a přispívají ke snížení energetických ztrát.

Střešní plášť s vegetační vrstvou

Vegetační střechou rozumíme plochou nebo šikmou střechu, bez ohledu na její sklon, které je osázena zelení. Tloušťka substrátu je závislá na druhu vysázených rostlin. Od 80 mm do 150 mm jsou vhodné suchomilné rostliny, které vyžadují minimální údržbu. 

Mezi nejvýznamnější výhody porostlých střech patří příspěvek k životnímu prostředí. Takováto střecha filtruje a čistí vzduch neboť prach se zachycuje v drsném povrchu porostu. Zachycené částečky prachu obohacují půdní substrát o minerální látky, které však obsahují i škodlivé látky jako např. olovo. K větší prašnosti nad městy může také přispět přehřátí obrovského počtu budov. Slunce ohřívá tmavé plochy střech a tak nastává vertikální proudění horkého vzduchu bohatého na prachové částečky a nečistoty. Nad porostlými střechami se tento efekt nemůže projevit, neboť  povrch pokrytý vegetací se nepřehřívá a zůstává relativně chladný. Takováto  střecha představuje životní prostor pro mnoho druhů hmyzu a ptáků. Vegetační vrstva zadržuje také část přirozených dešťových srážek, které by bez užitku odtekly, které však následným pozvolným odpařováním zvlhčují ovzduší. Zeleň na střeše zpříjemní obydlí pro odpočinek a umožní  sportovní či zahrádkářské činnost. Zlepší se ochrana stavební konstrukce před namáhání ultrafialovým zářením. Zvyšuje se životnost hydroizolačního souvrství. Vegetační vrstva a pochopitelně i ostatní vrstvy chrání povlakovou izolaci, protože fólie není vystavena extrémnímu působení teplot. U obvyklé střechy je fólie vystavena působení teplot až 80°C. Denní výkyvy teplot mohou být okolo 60°C. Pod porostlými střechami však teplota kolísá v rozmezí asi 25°C a navíc je fólie chráněná před ultrafialovým zářením. U střechy s tepelnou izolací nad hydroizolací je to asi 5°C a navíc je tato téměř dokonale chráněna proti mechanickému namáhání.

Významný je ekonomický přínos v úspoře tepelné energie jejíž ceny závratně rostou. Dobrá tepelná izolace působí i obráceně neboť zpříjemňuje bydlení v podstřešních bytech.

Střešní systém FATRAFOL-S

Střešní hydroizolační systém FATRAFOL-S je určen pro vytváření povlakových střešních krytin všech typů budov s plochou nebo šikmou střechou na stavbách   obytných, veřejných, průmyslových, zemědělských, sportovních apod.

Vhodný je pro všechna konstrukční řešení střech t.j. pro střechy jednoplášťové i dvouplášťové, větrné i nevětrané s tepelnou izolací pod i nad krytinou, sklonité, bezespádé, pro střechy pochůzné, nepochůzné, pojížděné, s násypem kameniva, zavodněné nebo vegetační vrstvou, zahradní úpravou.

Střešní krytina FATRAFOL může být kladena na jakékoliv podklady nových střech tak i na střechy starších objektů při jejich opravách, rekonstrukcích nebo modernizacích.

Střešní krytina FATRAFOL nevyžaduje údržbu po celou dobu životnosti. Její přednosti a výhody:

 • vynikající odolnost povětrnostním podmínkám;
 • strukturní pevnost a odolnost proti mechanickému namáhání;
 • vysoká propustnost pro vodní páry;
 • vynikající svařitelnost;
 • minimální přitížení nosné konstrukce;
 • minimální požární zatížení objektu;
 • hygienická a ekologická nezávadnost.

Vegetační střecha s hydroizolací fólií FATRAFOL

Odolnost proti prorůstání kořínkům je v poslední době jednou z velmi často  diskutovaných vlastností hydroizolačních materiálů a to v především u střech s vegetační vrstvou. Z pohledu dlouhodobých funkčních vlastností patří mezi nejdůležitější rozhodnutí volba vhodné hydroizolace. Touto podstatnou vlastností je nepropustnost pro vodu a odolnost prorůstání kořenům. Z pohledu připravovaných norem lze předpokládat, že tzv. FLL test bude zřejmě vyžadován u „zelených zahrad“ (střech s intenzivní vegetací, výška substrátu nad 100 mm).

V minulosti byla prováděna řada testů odolnosti prorůstání. Byly zkoušeny nejen fólie, spoje, včetně T-spojů. Vždy bylo jednoznačně prokázáno, že plastové laminované fólie odolávají prorůstání kořenů  těch nejagresivnějších rostlin jako je lupina bílá (Lupinus alous).

Fólie FATRAFOL z PVC-P byly zkoušeny na FLL test v devadesátých létech a to po dobu tří let. Výsledky jenom potvrdily, že laminovanými fóliemi kořínky neprorůstají. 

Skladba vegetační střechy 

Skladba  střechy  s vegetací:

 • zemina (substrát) s vegetační vrstvou;
 • filtrační vrstva;
 • hydroakumulační vrstva, nopovaná fólie TECHNODREN, plní drenážní funkci;
 • hydroizolace z fólie FATRAFOL 808;
 • tepelná izolace;
 • parotěsná zábrana např. FATRAPAR E;
 • střešní konstrukce.

Uvedená skladba uvažuje minerální nebo expandovaný polystyren jako tepelnou izolaci.

Střecha s vegetací však může mít tepelnou izolaci s extrudovaného polystyrenu. Skladba je tedy:

 • zemina (substrát) s vegetační vrstvou;
 • filtrační vrstva;
 • hydroakumulační vrstva, nopovaná fólie TECHNODREN, plní drenážní funkci;
 • tepelná izolace;
 • separační geotextilie;
 • hydroizolace z fólie FATRAFOL 808;
 • střešní konstrukce.

FATRAFOL 808

FATRAFOL 808 je střešní hydroizolační fólie z PVC-P, která je vyráběna válcováním a laminací, na spodní straně opatřená textilní podložkou z netkané textilie ze  syntetických vláken s ponechaným podélným okrajem šíří 3-5 cm, který umožňuje spojení se spodní fólií.

Fólie byla vyvinuta pro u nás zatím málo užívané druhy plochých střech. Jedná se o střechy s vegetací, s tepelnou izolací nad fólií, se stabilizační vrstvou kameniva či pod pochozí dlažbou.

Pro svoje vynikající vlastnosti nepotřebuje izolační souvrství pojistnou izolaci. Další přednosti a výhody jsou:

 • minimální životnost 25 let;
 • chemická odolnost agresivním vlivů prostředí (hnojivům, zásaditosti a kyselosti půdy);
 • odolnost proti prorůstání ;
 • výborná odolnost vůči plísním a půdním mikroorganismům.

Drenážní a hydroakumulační vrstva

TECHNODREN 2010 S1 je nopovaná fólie z neměkčeného PVC. Výška nopů je 20 mm a tloušťka fólie je 0,7 mm. Vrchní část je prořezávána pro dokonalejší odvod přebytečné vody, zabránění přemokření.

Filtrační a separační vrstva

Netkané syntetické geotextilie o minimální plošné hmotnosti 300 gr.m-2 pro filtrační vrstvy. Pro separační vrstvu, která odděluje fólii od polystyrenu  postačuje hmotnost 200 gr.m-2 . Jejich spojování se provádí horkým vzduchem, přičemž   přesah pásů musí být alespoň 100 mm. Je proto vhodné používat polypropylenové syntetické geotextilie.

Příklady objemových hmotností vybraných zatěžovacích materiálů

Zatěžovací vrstva

Frakce

Objemová hmotnost

[kg.m-3]

Násyp z těženého kameniva

8 – 16

1 800

 

16 – 32

1 750

Keramzit

8 – 16

500

 

16 – 22

450

Agloporit

 

800

Zemina

 

1 800

Písek

 

1 600


Literatura

[1] Technická skupina izolačních systémů o.z. Fatra, FATRAFOL-S konstrukční a technologický  předpis, FATRA Napajedla, závod stavební plasty, 6. přepracované vydání 2/2001