Systém pro sanace netěsných dilatačních spár betonových konstrukcí

/autor: /

Prosakující dilatační spára je častým problémem betonových konstrukcí, ať už se jedná o stavby z oboru pozemního, nebo podzemního stavitelství. Tento problém se občas vyskytuje i u staveb, které jsou navrženy a zhotoveny tak, aby nebezpečí netěsností a průsaků bylo omezeno na minimum – jsou založeny principem tzv. bílé vany, a mají tedy do dilatačních spár zabudovány spárové pásy. Ale ani to není vždy dostačující a průsaky se mohou objevit.


Úvod


V současnosti se pro dodatečné utěsňování dilatačních spár používají především takové systémy, kdy se na vnitřní líc konstrukce nalepuje pružná fólie, případně se spára vyplňuje pružným  tmelem. Taková řešení sice zamezují pronikání vody do vnitřních prostor objektu, ale neřeší utěsnění vlastní betonové konstrukce. Dlouhodobým působením nepříznivých faktorů (přítomnost vody v konstrukci, klimatické podmínky, atd.) může docházet k nežádoucím důsledkům, jmenujme alespoň korozi výztuže, poškození konstrukce vlivem mrazu, případně omezení nebo ztrátu funkčnosti aplikovaného sanačního systému.


Požadavky


Sanační hmoty, použité pro dodatečné utěsnění tekoucích dilatačních spár musí splňovat tyto vlastnosti:  • dostatečnou pružnost,

  • výbornou přilnavost na vlhký podklad,

  •  mrazuvzdornost,

  • nízkou hodnotu bodu skelného přechodu.

Postiženými konstrukcemi jsou totiž nejčastěji dopravní stavby (mosty, tunely, podchody), podzemní garáže, vodní díla, zásobníky a nádrže – čili konstrukce, které jsou klimatickým podmínkám vystaveny po celou dobu své životnosti, často v kombinaci s dynamickým zatížením.


Především požadavky na mrazuvzdornost a na co nejmenší změnu pružnosti při poklesu teploty pod bod mrazu (bod skelného přechodu) jsou limitující faktory, které musí být splněny. V opačném případě je ztráta těsnosti sanované spáry otázkou jedné zimy.


Sanační systém CarboCryl Wv Plus/CarboLan


Na základě specifikovaných požadavků byla vyvinuta sendvičová ucpávka, kombinující dva materiály, které se již v sanační praxi dostatečně osvědčily. Systém pro utěsnění dilatačních spár sestává z:  • utěsňující výplně dilatační spáry (CarboCryl Wv Plus),

  • uzavíracího tmelu (CarboLan),

  • pomocné výplně spáry (těsnicí šňůra plného profilu z pěnového polyetylénu).

CarboCryl Wv Plus je obměněná varianta metakrylátového injekčního gelu CarboCryl Wv, který se běžně používá pro utěsňující injektáže stavebních konstrukcí (zastavení přítoků tlakové vody, vytvoření rubové izolace, atd.). CarboCryl Wv Plus si zachovává vynikající průtažnost (extrémních 970%), má však podstatným způsobem vylepšený parametr přilnavosti na vlhký betonový podklad a výrazně snížené smršťování v suchém prostředí. A samozřejmě je mrazuvzdorný. Aplikuje se injektáží.


Vylepšené technické parametry CarboCrylu Wv Plus jsou dány jiným složením metakrylátového gelu. Standardní varianta gelu CarboCryl Wv sestává ze čtyř složek, z nichž tři jsou chemické látky (A1 – metakrylát, A2 – urychlovač, B2 – tvrdidlo), čtvrtou je voda. U CarboCrylu Wv Plus se voda nahrazuje vodní disperzí polyakrylátu, což vede k vzniku mnohem většího obsahu pevné části gelu a to má za následek uvedené vlastnosti. Výhodou metakrylátových gelů je možnost změnou dávkování složky B2 měnit dobu zpracovatelnosti injekční směsi. CarboCryl Wv Plus totiž plní funkci výplně, která vyplňuje a utěsňuje jak vlastní dilatační spáru, tak i poruchy v konstrukci, které netěsnost způsobily. Možnost přizpůsobení doby zpracovatelnosti injekční směsi má tedy svůj význam.


CarboLan je jednosložkový těsnicí tmel na bázi modifikovaných polymerů silanu, který se používá pro uzavření dilatační spáry na líci konstrukce. Vyznačuje se velmi vysokou přilnavostí na prakticky všechny běžné stavební materiály, beton nevyjímaje. Důležité je, že pro své vytvrzení a dosažení dobré přilnavosti k podkladu vyžaduje přítomnost vlhkosti. S jistou nadsázkou lze říci, že tato podmínka je u netěsných dilatačních spár snadno dosažitelná.


Těsnicí šňůra z pěnového polyetylénu vytváří podklad pro nanesení těsnicího tmelu CarboLan do dilatační spáry. Zajišťuje, aby výsledný příčný průřez tmelu byl přibližně pravidelného průřezu s poměrem stran š:h = 1:1 až 2:1 a dále aby tmel přilnul pouze na boky spáry a ne na její dno. Takto aplikovaný tmel má nejlepší technické předpoklady pro přenášení pohybů v dilatační spáře. Těsnicí šňůra musí mít správně dimenzovaný průměr v závislosti na šířce spáry, jinak nebude plnit svou funkci.


Aplikace


Předpokladem pro utěsnění dilatační spáry sanačním systémem CarboCryl Wv Plus/CarboLan jsou pevné a nedrobivé boky spáry, které je nutno zbavit všech nečistot, volných částic a zbytků po použitých tmelech. Důležitou podmínkou je vlhký povrch spáry, který zlepšuje přilnavost gelu CarboCryl Wv Plus a umožňuje vytvrzení tmelu CarboLan. Ze spáry však nesmí vytékat voda. V takovém případě je potřeba přítoky předběžně zastavit injektáží.


Jako první se do spáry vtlačí těsnicí šňůra, a to do takové hloubky, aby mezi spárovým pásem a šňůrou zůstal prostor pro gel a zároveň aby byla splněna podmínka pro optimální příčný průřez tmelu, jak bylo popsáno. Nanese se tmel CarboLan, po jehož vytvrzení je možno provést injektáž gelem CarboCryl Wv Plus do vzniklého prostoru. Pokud se v konstrukci nacházejí trhliny nebo kaverny napojené na dilatační spáru, při injektáži se taktéž vyplní. Tím se zajistí nejenom těsnost dilatační spáry, ale i betonové konstrukce jako celku.


Zkoušky


Systém sanace dilatačních spár CarboCryl Wv Plus/CarboLan byl v roce 2002 podroben náročné zkoušce v délce trvání 5 měsíců, která měla ověřit jeho schopnosti. Na zkušebním tělese o rozměrech 1,0 x 1,0 x 0,6 m, které simulovalo betonovou konstrukci s dilatační spárou s vloženým těsnicím spárovým pásem, byla zkoušena těsnost sanované spáry systémem CarboCryl Wv Plus/CarboLan. Ošetřená spára šířky 20 mm byla zatěžována postupně narůstajícím negativním tlakem vody až do hodnoty 2 barů, přičemž byla zároveň průběžně rozevírána. Cílem zkoušky bylo zjistit, při jakém maximálním rozevření spáry a zkušebním tlaku 2 bary dojde k lokálním netěsnostem.


Tento stav nastal při rozevření spáry na 29 mm, což je 145% původní šířky. Výsledkem zkoušky bylo doporučení, že sanační systém CarboCryl Wv Plus/CarboLan je možno použít k  dodatečnému utěsňování dilatačních spár až do rozevření maximálně o 40% výchozí šířky spáry a že systém je s ohledem na hodnotu koeficientu bezpečnosti pro těsnění spár 2,5 velmi vhodný až do tlakového zatížení odpovídajícího výšce vodního sloupce 8 m.


Závěr


Sanační systém CarboCryl Wv Plus/CarboLan je schopen nejen utěsnit tekoucí dilatační spáru v její hloubce, ale také zamezí přístupu vody do konstrukce. Konstrukci tak ochrání před nežádoucími účinky přítomnosti vody – korozí, poškozením vlivem mrazu, atd. Mechanické vlastnosti použitých materiálů – pružnost a mrazuvzdornost – zaručují trvanlivost tohoto systému, který je možno použít pro sanaci dilatačních spár jak u starých konstrukcí, tak i u novostaveb.