Systémová řešení vodotěsných a plynotěsných prostupů spodní stavby

/autor: /,
Praktické zkušenosti ukázaly, že pro prostupy stavebními konstrukcemi (vnějšími i vnitřními) nejsou používána správná řešení ani materiály a prostupy se často na stavbách řeší nevhodným způsobem (např. montážní pěny), nebo za použití nekvalitních materiálů. Následně dochází k pronikání vlhkosti a spodní vody do objektů. Nejlevnější řešení jsou pro novostavby i rekonstrukce nakonec téměř vždy nejdražší. Krátké životní cykly zvyšují náklady na údržbu a levné řešení se tak může proměnit na příčinu dodatečných nákladů. Následná oprava prostupů je komplikovanější a dražší, než kdyby se správný prostup řešil již při výstavbě.

Těsnící systémy pro potrubí a kabely slouží pro prostup potrubí, nebo kabelů z venkovní strany do vnitřní části objektu a přitom zabránily pronikání tlakové i netlakové vody, vlhkosti a plynu do objektu. Těsnící systémy se používají i pro prostupy stěnami, podlahami a ve speciálních situacích. Výjimkou nejsou ani aplikace jako jsou mnohonásobné prostupy, atypické prostupy, protipožární prostupy a servisní, nebo kabelové kanály.

Nejčastější chybou při realizaci prostupů je nahrazování těsnících vložek vypěňováním voděodolnou montážní PUR pěnou (ale i betonovou mazaninou atd). Pěna brzy degraduje, nedojde k homogennímu spojení s hladkým povrchem potrubí, kabelů a dochází ke vzlínání vody podél potrubí a pažnice.

      o1.png 

o2.png

o3.png

Pěna neodolává tlakové vodě. Toto řešení je krátkodobé, a z hlediska kvality a bezpečnosti naprosto nevhodné! Na následujících obrázcích můžete vidět chybná řešení a jejich následky v praxi. Velké riziko je v použití nevhodného hladkého potrubí, které se stalo nešvarem při realizaci prostupů! Pokud je do stavební konstrukce instalováno hladké potrubí, tak voda (tlaková i vzlínaní) pronikají podél hladkého potrubí do objektu (viz obrázek). Nevhodné je i zapěňování prostupů montážní pěnou.

Pro jednodušší orientaci v prostupech stavebními konstrukcemi rozlišujeme ve stavebnictví dva základní typy prostupů.

Bílá vana

Bílou vanou se rozumí konstrukce z vodonepropustného monolitického železobetonu, která kromě nosné funkce plní i hydroizolační funkci. Beton má bílou barvu, odtud název „bílá vana“. Vodonepropustnost betonu, z kterého je bílá vana vytvořena, ale není zárukou nepropustnosti bílé vany jako celku. Jedním z nejvíce rizikových míst jsou prostupy potrubí, kabelů a inženýrských sítí do objektu. Pokud je tedy možné počítat s prostupy těchto sítí při betonáži bílé vany, je možné připravit prostup tak, aby prostup byl také vodonepropustný a nenarušil celistvost bílé vany. Proto je nutné při betonáži zabetonovat do stěny v místě vodotěsného prostupu pažnici. Pažnice mohou být vyrobeny ze speciálního vláknocementu bez obsahu azbestu, ze silnostěnného PVC, nebo z nerezové oceli.

Pažnice z vláknocementu absorbuje vlhkost z okolí, nemění tvar, netvoří trhliny při změně teplot a vlhkosti a je plynotěsný. Materiál má podobné vlastnosti jako beton, je mrazuvzdorný a nekoroduje. Vláknocement se dokonale prolne s betonem a vytvoří homogenní monolitickou strukturu, tlaková odolnost až do 5 bar.Prostup bez návazností na hydroizolaci (bílá vana) – pažnice z vláknocementu

Pažnice se musí monoliticky spojit se základní betonovou konstrukcí. U hladkých stěn pažnic nelze dosáhnout monolitického spojení pažnice a betonu. Proto je nutné použít pro zabetonování pažnice s hřebenovou kotvou (monolitické spojení pomocí hřebenové kotvy je důležité především u prostupů bílou vanou).
 • silnostěnný vysoko hustotní materiál
 • monolitické spojení s betonem speciálním těsnící hřebenovou kotvou (viz obr)
 • tvarová a rozměrová stálost
  – odolnost proti otěru a vrypům
 • odolnost při nízkých/vysokých teplotách odolnost proti tlaku (při betonáži, spodní voda)

Prostup bez návazností na hydroizolaci (bílá vana) – pažnice s hřebenovou kotvou

Jádrové vrtání v bílé vaně

Častým řešením je umístění těsnící vložky do jádrového vývrtu. Toto řešení je vhodné pro prostup bílou vanou. Pomocí jádrového vrtání se v homogenním materiálu (např. beton, kámen) vytvoří otvor, do kterého se umístí těsnící prvky.

Během jádrového vrtání dojde k narušení struktury a vzniku vlasových trhlin, kterými následně dochází k pronikání vody. Plochu po jádrovém vrtání je nutné napenetrovat a ošetřit vrchním nátěrem. Penetrace utěsní vzniklé trhliny a otvor „uzavře“ a další speciální nátěr vyrovná plochu pro dokonalé přilnutí těsnící vložky a chrání proti korozi ocelové pruty zasažené vrtáním.

o6.png

Neošetřený vývrt                                                                                                   Ošetřený vývrt

o7.png
Základní typy pažnic pro bílou vanu

Černá vana

Černou vanou se rozumí taková konstrukce základů, nebo svislých obvodových stěn, které sice splňují statické požadavky, ale tyto materiály jsou vodopropustné (např. běžný železobeton, keramické tvárnice, vápenopískové tvárnice atd.). Tyto materiály je tedy nutné chránit před pronikáním tlakové vody do objektu. Nejčastěji používanými hydroizolačními materiály jsou silné asfaltové nátěry, modifikované asfaltové pásy a PVC folie. Oproti bílé vaně je nutné použít takové pažnice, které se spolehlivě vodotěsně spojí s hydroizolační vrstvou. Pažnice je možné instalovat již při výstavbě, ale i při rekonstrukcích, například pomocí jádrového vrtání, do vybouraného otvoru, nebo montáží na stěnu.

o8.png

Pažnice pro černou vanu jsou poměrně snadno rozpoznatelné díky tomu, že jsou tvořeny buď ze samotné pažnice z vláknocementu, silnostěnného plastu (nebo oceli) a přírub. Jedna příruba je pevně spojená s pažnicí – tedy pevná příruba, a druhá příruba – volná příruba přitiskne hydroizolaci k pevné přírubě a vytvoří tak vodotěsné spojení. Dle normy DIN 18 195 musí být asfaltové modifikované pásy i PVC folie (případně jiné typy hydroizolačních, nebo plynotěsných pásů) sevřeny mezi dvěma přírubami, které jsou podloženy poddajným výstelkovým materiálem. Tato výstelka, je buď z materiálu, jako je samotná hydroizolace, nebo z poddajné pryže.

o9.png

Dále je nutné rozlišit tlakovou odolnost uvažovaných prostupů. Posouzení, zda bude použita varianta prostupu pro netlakovou vodu, nebo pro tlakovou vodu musí vycházet z projektové dokumentace od projektanta základů stavby, nebo konkrétní části, kde se prostupy nacházejí. Standardně se dle DIN 18 195 rozlišují tyto dvě tlakové hranice:
 • netlaková voda – do 0,5 bar
 • tlaková voda – nad 0,5 – 5 bar

o10.png
Základní typy pažnic pro černou vanu

Těsnící vložky

Pro dokončení vodotěsného prostupu je potřeba do pažnic instalovat těsnící vložky. Těsnící vložky jsou těsnící elementy mezi vnitřní stranou pažnice (nebo jádrového vrtání) a potrubím (kabelem), které mohou procházet stavebními konstrukcemi.

Těsnící vložka je složena z pryžového segmentu z materiálu EPDM a dvou nerezových přítlačných kroužků. Nerezové přítlačné kroužky jsou proti sobě stahovány pomocí šroubů a tím dochází k roztažení pryžového elementu a jeho vymezení se jak vůči otvoru, tak i vůči procházejícímu potrubí.

Základní technické parametry těsnících vložek:

 • přítlačné kroučky – nerez V2A
  • pryžový segment EPDM, protiskluzový, nepodléhá stárnutí, odolný proti otěru
 • zvýšená bezpečnost díky větší kontaktní ploše
 • teplotní rozsah -30°C ÷ + 120°C
 • chemická odolnost, zvuková a antivibrační izolace, protipožární ochrana
 • zo8.pngachycují i axiální síly působící na potrubí
 • umožňují úhlové odchylky potrubí do 8%
 • bezúdržbové, krátké montážní časy, jednou utažené šrouby není potřeba znovu dotahovat

o11.png
Základní typy těsnících vložek

Široký sortiment, dělené a nedělené varianty, vícenásobné, excentrické, pro potrubí i pro kabely, pro speciální aplikace atd. V následující tabulce jsou tloušťky pryžových segmentů v závislosti na tlakové odolnosti pro těsnící vložky řady PS.

t1.png

Pažnice

Samostatnou kategorií jsou prostupy hladkého potrubí, jako je například KG-systém, nebo KG2000. V běžné praxi se setkáme i s termínem kanálové potrubí, nebo asi nejzažitější termín vychází od názvu největšího výrobce takovéhoto potrubí tzv. KG-Systém. Při realizaci prostupů hladkého potrubí se dělají v praxi chyby s utěsněním proti pronikání netlakové i tlakové vody do stavební konstrukce. Jak už název napovídá, potrubí má hladký povrch a při instalaci do stavební konstrukce nedojde k žádnému homogennímu spojení se stavební konstrukcí v případě realizace bílé vany, ale ani k napojení na hydroizolaci v případě černé vany. Z následujících obrázků je patrné, jak by se takový prostup neměl realizovat a pronikání vody podél hladkého potrubí do objektu. Hladké potrubí se musí monoliticky spojit se základní betonovou konstrukcí. U hladkých stěn nelze dosáhnout monolitického spojení potrubí a betonu. Proto je nutné použít pro zabetonování pažnice se speciální hřebenovou kotvou, monolitické spojení pomocí hřebenové kotvy je důležité především u prostupů bílou vanou, u prostupů s černou vanou je důležitá návaznost na hydroizolace (asfaltové pásy a nátěry, PVC folie).

o12.png
Typy pažnic pro KG-Systém (černá vana)

o13.png
Typy pažnic pro hladké potrubí – bílá vana

Pro správný výběr vhodné varianty pro danou situaci kontaktujte naše technické oddělení, které Vám připraví řešení prostupu potrubí, nebo kabelů dle zadaných technických a cenových požadavků.