Účelové, ploché strechy, základne rozdelenie, kritéria funkčnosti

/autor: /

Úvod


Účelová plochá strecha je stavebná konštrukcia nad chráneným (vnútorným) prostredím, vystavená priamemu pôsobeniu atmosferických vplyvov, podieľajúca sa na zabezpečení požadovaného stavu prostredia v objekte sa skladá z nosnej konštrukcie, jedného alebo niekoľkých strešných plášťov oddelených vzduchovými vrstvami a z doplnkových konštrukcií a prvkov. Takáto strecha je využívaná na účely dopravy, rekreácie, umiestnenia záhrad a špeciálneho technologického vybavenia objektu atď. Tieto strechy patria  medzi základné a organické časti budovy. Zvýšenie kvality budov vrátane ich estetického rozmeru sa stáva čoraz aktuálnejšou sociálnou a kultúrnou požiadavkou našej spoločnosti a zaraďuje sa medzi prvoradé úlohy architektonickej a staviteľskej tvorby. Architekti i stavitelia si túto požiadavku uvedomujú a usilujú sa projektovať a stavať diela vysokej estetickej úrovne. Zároveň musia zohľadňovať požiadavky investora z hľadiska využiteľnosti plochých striech, ktorej odrazom je pečať doby s praktickou funkciou. Veľkí stavitelia a architekti nikdy nepodceňovali význam plochej strechy. Uvedomovali si, že je to prvok, ktorým možno umocniť celkovú krásu budovy a zvýšiť jej hodnotu využívanou strechou.


Základné rozdelenie


Účelové ploché strechy rozdeľujeme podľa:
1. druhu trvalého využívania na: terasy, vegetačné, pojazdné, technologické zariadenia, reklamné pútače, antény, heliporty, športovanie, kombinované
2. zostavy strešného plášťa na: jednoplášťové, dvojplášťové, viacplášťové
3. priestoru umiestneného pod strechou na: strechy nad vykurovaným priestorom, strechy nad nevykurovaným priestorom.


Kritéria funkčnosti


Pre účelové ploché strechy sa v súčasnosti vo väčšine prípadov používajú jednoplášťové strechy. V skladbe strešného plášťa vždy musí byť zohľadnená požiadavka predpokladaného druhu prevádzky trvalého využívania. Vývoj konštrukcie účelovej plochej strechy bol vždy ovplyvňovaný požiadavkami doby, ktorý sa trasformoval v požiadavky architektonické a bol podriadený ekonomickým kritériám. Z hľadiska ustáleného tepelného stavu musí zaisťovať tepelný odpor účinnej časti strechy nosná strešná konštrukcia, spádová vrstva, parotesná vrstva, tepelnoizolačná vrstva a povlaková krytina v mieste minimálnej hrúbky. Tepelnoizolačnú vrstvu musí tvoriť nenasiakavá hmota s dostatočnou pevnosťou v tlaku.Obr.1 Účelová plochá strecha – terasa