Účelové, ploché strechy, základné rozdelenie, kritéria funkčnosti, část 2.

/autor: /

Terasy


Tento druh účelovej plochej strechy slúži k trvalému využívaniu chodcom, alebo pre oddych a stolovanie. V súčasnej výstavbe sa často navrhujú  a stále viac realizujú s uplatňovaním teoretických vedomostí. Špecifikom terasy je nášľapná vrstva, ktorá môže byť z tvarovaných (kusových) výrobkov alebo liatych vrstiev. Najfrekventovanejšou povrchovou nášľapnou úpravou je dlažba, ktorá musí byť odolná proti poveternostným vplyvom a jej rozmery závisia od technológie kladenia. Pri konštrukciách s dlažbou ukladanou namokro používame keramické dlaždice, ktoré sú lepené na povrch betónovej mazaniny. Horný povrch nášľapnej vrstvy má mať sklon 1° až 2° s napojením na vtok. Pri konštrukciách s dlažbou ukladanou na sucho táto môže byť z kamenných dosiek alebo z betónu. Ukladá sa bez mokrého procesu na podložky (z PVC, gumy atď.) alebo do kamennej drte frakcie 4. Liate vrstvy sa používajú len v špecifických prípadoch tam, kde je to z prevádzkových dôvodov nevyhnutné.


Vegetačné strechy


Tieto strechy priamo pôsobia na ekológiu prostredia, zlepšujú estetiku stavebných objektov, zvyšujú životnosť materiálov vrstiev strešného plášťa a slúžia k trvalému využívaniu pre oddych.
Vegetačné strechy delíme podľa:  • druhu rastlín na: intenzívne, extenzívne.
  • umiestnenia rastlín na: rastliny v kvetináčoch, rastliny v upravenej atike, vytvorenie záhonov pre rastliny, celá plocha vysadená rastlinami, kombinovanú.

Hlavný hydroizolačný systém takejto strechy musí byť odolný proti prerastaniu koreňov. Skladba strešného plášťa musí odzrkadľovať druh rastlín, ktoré budú umiestnené na streche. Na takejto streche musí byť zavedené zavlažovacie zariadenie (umelým dažďom, podpovrchové) a večerné osvetlenie. Zaťaženie od vegetačnej úpravy sa musí udávať pri plnom nesýtení vodou.


Pojazdné strechy


Pojem pojazdné strechy je v dnešnom zmysle širší, ako vyplýva z názvu, lebo sem zaraďujeme aj parkoviská áut na streche. V mnohých prípadoch riešime parkovacie státia pre vozidlá 1.skupiny (osobné automobily, dodávkové automobily a jednostopové vozidlá) na plochej streche. Parkovacie státia pre vozidlá tejto skupiny sa môžu umiestňovať vo všetkých oblastiach mesta. Pri návrhu skladby strechy je obzvlášť treba venovať pozornosť vzájomnému pôsobeniu jednotlivých vrstiev strešného plášťa. Skladba strešného plášťa musí obsahovať vrstvu plniacu funkciu ochrany od účinku brzdiacich síl. Horný povrch plochej strechy parkoviska áut má mať sklon 1°až 2°s napojením na odvodňovací systém. Pojazdná vrstva týchto striech môže byť z liatych materiálov (železobetón, asfalt) alebo z tvarovaných (kusových) výrobkov – zámková dlažba.


Technologické zariadenia, reklamy a antény na streche


V súčasnosti na nových, ale aj na starých objektoch s plochou strechou sa stretáme s požiadavkou umiestnenia technických zariadení (klimatizácia, vzduchotechnika, kolektory), reklám a telekomunikačných antén. Zaťaženie z  týchto zariadení musí bezpečne preniesť strešný plášť, nosnáObr.2 Umiestnenie antén na plochej streche


strešná konštrukcia do zvislej nosnej konštrukcie budovy. Riešenie umiestnenia týchto zariadení na streche musí byť také, že je zachovaná celistvosť hydroizolačného systému a do strechy nebudú prenášané sily od zaťaženia vetrom a sily od prevádzky zariadenia. Povlaková krytina plochej strechy musí byť chránená ochrannou vrstvou a zároveň musí umožniť po jej povrchu pohyb technikov. Najčastejšou úpravou povrchu strechy je kombinácia štrkového násypu a vytvorenia chodníkov z tvarovaných výrobkov. Veľkú pozornosť je treba venovať prienikom káblov technických zariadení cez strešný plášť.


Heliporty


Ako pristávacia plocha slúži heliportu masívna železobetónová doska doplnená vyhrievaným systémom. Plochá strecha môže byť jednoplášťová alebo dvojplášťová. V prípade dvojplášťovej strechy musí byť riešená problematika oddilatovania povlakovej krytiny od železobetónovej pristávacej plochy (dosky). V železobetónovej doske musí byť umiestnené vybavenie pristávacej plochy, t.j. navigačné prostriedky a ostatné zariadenie nutné k zabezpečeniu prevádzky vrtuľníkov. Pri statických výpočtoch je nutné uvažovať s dynamickými účinkami od pristávacích strojov.


Športovanie na streche


Pre tento typ účelovej plochej strechy je najvýhodnejšia jednoplášťová s povrchovou úpravou, ktorá musí spĺňať špecifické vlastnosti ako je pružnosť, bezprašnosť, ľahká čistiteľnosť, schopnosť tlmiť nárazy, požadovaný stupeň odrazu svetla a lesku. Ďalej povrch musí byť trvanlivý, hygienický, bezpečný a bez prejavov elektrického náboja. Využitie plochej strechy ako športový priestor si vyžaduje technické riešenie bezpečnosti športujúcich, ale aj osôb v blískosti budovy s takouto strechou.Obr.3 Pohľad na časť plochej strechy určenej pre šport


Záver


Pri súčasnom trende výstavby každá budova s plochou  alebo šikmou strechou musí mať jej využiteľnosť a estetické riešenie. Priamo k tomuto sú predurčené účelové ploché strechy. Existujú rozličné možnosti ich využitia a estetického stvárnenia. Závisí to len od vlastnej intuície projektanta – architekta. Každá účelová plochá strecha musí mať vybudovanú primeranú prístupovú komunikáciu a to podľa jej charakteru (schodište, výťah, rampa). Každá účelová plochá strecha podľa druhu jej využívania musí spĺňať kritériá funkčnosti.


Literatúra
[1] L.Hanzalová a kol.: Ploché strechy, navrhovanie a sanácia. Praha,ČKAIT, 2005
[2] M.Novotný – I.Misari: Ploché strechy, Praha, GRADA Publishing, 2003
[3] Oláh, J.: a kol.: Konštrukcia plochých striech. Bratislava, JAAG GROUP, 1997
[4] Oláh, J.: a kol.: Poruchy strešných plášťov a ich optimálne opravy. Bratislava, EUROSTAV, 2006
[5] Zborník: STRECHY 2005, Bratislava, SvF STU a CSS, 2005
[6] Zborník: Izolace 2005, Praha, AWAL, 2005
[7] Zborník: STRECHY 2006, Bratislava, SvF STU a CSS, 2006