Utěsnění prostupů inženýrských sítí hydroizolacemi

/autor: /

V současné době budeme jen těžko hledat budovu, do které by nebyly zaústěny inženýrské sítě. Jedná se o silové či sdělovací kabely, vodovodní, odpadní nebo plynové potrubí. Že je spolehlivé utěsnění vstupů důležité, lidé zjistí většinou až ve chvíli, kdy do budovy proniká vlhkost nebo dokonce voda a plyn.


K dokonalému zajištění proti pronikání vody a plynu musí být utěsněno nejen vstupující médium, ale také materiál průchodky proti materiálu stěny a též spojení s hydroizolací.


Firma Bettra s. r. o., která zastupuje německou firmu Hauff-Technik GmbH, dodává na český trh výrobky, které problematiku utěsnění průchodů řeší. Jedná se o výrobky s označením HSI 90, HSI 150 a HE, které jsou určeny převážně pro kabely, dále těsnění označené HRD a SUMO, které slouží pro utěsnění kabelů i potrubí, kovové pažnice na sevření hydroizolací a v poslední řadě výrobky označené HEA, které slouží pro průchod uzemnění.


Pro určení optimálního utěsnění je důležité znát přesný typ, rozměr a počet vstupujících médií, zda se jedná o novou stavbu či rekonstrukci, zda bude použita hydroizolace a znát tloušťku zdí či základů kde se bude průchod těsnit.


Problematice utěsnění průchodů kde je nebo bude základ (zdivo) opatřeno hydroizolací se věnuje zvláštní pozornost. Zde firma Bettra nabízí speciální kovové pažnice, které se buď zabetonují při stavbě nebo dodatečně přišroubují a umožní profesionální napojení (sevření) hydroizolací. Tyto pažnice zároveň zajišťují spolehlivé vodotěsné a plynotěsné spojení betonu s pažnicí, takže při použití vhodného těsnění (HRD, SUMO) je plynotěsný a vodotěsný celý průchod média. S ohledem na vnější vlivy se pažnice vyrábějí buď nerezové nebo železné opatřené metalízou AlZn.


Kovové pažnice HRD se dodávají v průměrech a délkách dle potřeb stavby.


Jednotlivé druhy pažnic, těsnění a jejich označení


1) Pažnice označená jako HRD (D)-FUF


je pažnice s pevnou a volnou přírubou, která se používá při stavbě do betonáže. Umístí se mezi bednění a stěna (základ) se vybetonuje. Po odstranění bednění se z pažnice vyjmou víka, která brání zatékání betonu do pažnice. Položená hydroizolace se sevře mezi volnou a pevnou přírubu pažnice HRD (D)-FUF. Tím je zajištěn plynulý a profesionální spoj mezi betonem, pažnicí a hydroizolací. Pažnicí se protáhne inženýrská síť  a utěsnění se těsněním  HRD nebo SUMO.


2) Pažnice označená jako HRD (D)-FUFA


slouží k upevnění hydroizolace mezi pevnou a volnou přírubu, která je v mezivrstvě na základové desce či zdi. Tato pažnice se svojí pevnou přírubou přišroubuje k základové desce nebo zdi. Osadí se tak, aby již byla vystředěná vůči procházející inženýrské síti. Hydroizolace se položí v celé ploše, až na pevnou přírubu a volnou přírubou se sevře. Délka pažnice odpovídá budoucí čisté podlaze nebo stěně. Do takto osazené pažnice se vloží těsnění HRD nebo SUMO a utěsní se vlastní inženýrská síť.


3) Pažnice označená jako HRD (D)-F


se používá tam, kde je potřeba dodatečně projít  inženýrskou sítí. Pažnice se použije tam kde je otvor nepravidelný nebo tam kde neodpovídá požadavku těsnění. Pažnice HRD (D)-F je na spodní straně opatřena speciální pryží, přišroubuje se pomocí hmoždinek na připravený otvor, protáhne se inženýrská sít, která se utěsní pomocí těsnění (HRD, SUMO) vůči pažnici.
Tyto pažnice se vyrábějí buď v celku (pro nové sítě), nebo dělené pro dodatečné utěsnění stávající inženýrské sítě.
Dělené pažnice mají označení HRD (D)-FG.


4) Pažnice označená HRD (D)-FU


se používá do vodostavebního betonu.  Vkládá se do bednění před betonáží. Tato pažnice je z plastu, opatřená speciálním nástřikem a neslouží k napojení na hydroizolaci. Po zabetonování se protáhne inženýrská síť a utěsní se těsněním HRD nebo SUMO.


5) Atypické pažnice


jsou vyráběny dle přání zákazníka i s více otvory stejných nebo různých průměrů, nebo pažnice pod určitým úhlem pro šikmé zaústění inženýrských sítí. Systém těchto pažnic a utěsnění inženýrských sítí v nich je stejný jako u předchozích typů.


6) Zemnící průchodka HEA-W


je určena pro průchod zemnění skrze nově budovanou zeď s hydroizolací. Průchodka, její pevná část, se upevní do bednění a zabetonuje se. Po odstranění bednění se položí hydroizolace a na pevnou část se přišroubuje volná příruba, která sevře hydroizolaci. Oba konce průchodky jsou uzpůsobeny pro  připojení zemnícího vodiče, drátku, lana nebo pásku.


7) Těsnění HRD a SUMO


se mohou dávat i do vyvrtaných otvorů v betonu bez jakýchkoliv pažnic. Tato těsnění zajišťují vodotěsnost a plynotěsnost do 6 barů.


Z výše uvedeného vyplývá, že dokonalý spoj a utěsnění průchodu inženýrské sítě v konstrukcích s hydroizolací je možný a tlaková odolnost těchto průchodů je v rozmezí 3–6 barů.


Základní informace o zmiňovaných výrobcích naleznete na stránkách www.bettra.cz.