Asfaltové pásy jako izolace vegetačních střech

/autor: /,
Příspěvek se zabývá problematikou asfaltových pásů jako hydroizolace plochých vegetačních střech. Přibližuje vlastní asfaltové pásy do vegetačních střech a metodiku zkoušení odolnosti proti prorůstání kořeny u asfaltových pásů. Dále mapuje současnou situaci v nabídce asfaltových pásů na trhu v České republice a problematiku hydroizolačního souvrství pro ploché vegetační střechy. 


1. Pojem vegetační střecha

V současné době se ve spojení s označením vegetační střechou můžeme setkat s různými pojmy. Definici pojmu vegetační střecha můžeme najít v různých publikacích [1], [2], [3], [4] a v normách [5], [6]. Obecně je možné říci, že střecha se vždy skládá ze samotného střešního pláště a vegetačního souvrství. 
Dá se tedy říci, že se jedná o takovou střechu, která je pokryta vegetačním souvrstvím s vegetací. Vegetačním souvrstvím je definován soubor funkčních vrstev, které jsou svými vlastnostmi a působením nezbytné pro vytvoření prostředí pro růst a život rostlin. [4]. 
V České republice je možné se u vegetačních střech nejčastěji setkat s termínem zelená střecha. Tento termín vychází z německého a anglického překladu označení pro vegetační střechu. V německém jazyce je vegetační střecha označena pojmem „Grün Dach“, v anglickém jazyce „Green roof“. V obou případech však slova Grün a Green neoznačuje barvu, ale rostliny (zeleň). 
Asi nejlépe s tímto termínem pracuje [4], která v kapitole pojmy uvádí hned všechny běžně používané pojmy, tedy zelená střecha, střešní zahrada, vegetační střecha. Osobně jednoznačně preferuji termín vegetační střecha, protože zelených střech můžeme mít celou řadu a o vegetační střechu ve smyslu užitné střechy se rozhodně nejedná. Obr. č.1, 2.
obr.1.jpg

Obr. č. 1 – zelená střecha. Plochá střecha s vrstvou mechů. Zdroj: vlastní.

obr.2.jpg

Obr. č. 2. – zelená střecha. Střecha s plechovou krytinou natřenou zelenou barvou. Zdroj: vlastní   

2. Hydroizolace vegetačních střech z asfaltových pásů

2.1. Zkoušky na asfaltové pásy proti prorůstání kořeny rostlin

Asfaltové pásy, které jsou použity jako hydroizolace ve vegetačních střechách musí být dle ČSN EN 13707 [5] odzkoušeny na prorůstání kořeny dle ČSN EN 13948 [6]. Tato norma specifikuje zkoušku stanovení odolnosti proti prorůstání kořeny. Metodika této zkoušky vychází z metodiky vyvinuté Asociací FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.). Zkouška [6] probíhá po dobu dvou let a zkušební rostlinou je hlohyně šarlatová (Pyracantha coccinea). Zkouška je prováděna v šesti zkušebních a dvou referenčních nádobách o rozměrech 800 x 800 x 250 mm umístěných ve skleníku za dodržování specifických podmínek. Viz. obr. č. 3. Asfaltový pás musí obsahovat čtyři koutové spoje, dva spoje na styku dna a stěny nádoby a jeden centrální spoje tvaru T. 
Celkem zajímavé jsou zkušenosti s prvním praktickým testováním této metodiky ve sklenících MZLU v Lednici na asfaltovém pásu společnosti DEHTOCHEMA BITUMAT, a.s. Zkoušky ukázaly na některé nedostatky v metodice a především to, že hlohyně šarlatová je z hlediska testování ve skleníku nevhodná. Z hlediska prokořenění existují vhodnější rostliny jako například Lupina bílá a díky své trnitosti je ztíženo ošetřování rostlin a pohyb mezi jednotlivými nádobami. Podrobněji [9].

obr.3.jpg

Obr. č. 3. – zkouška dle ČSN EN 13948 [6] se zkušebními nádobami umístěnými ve skleníku. Zdroj: vlastní

Předtím, než ČSN EN 13948 [6] vstoupila v platnost, tj. v roce 2007, byly používány dvě metodiky pro zjištění odolnosti asfaltových pásů proti prorůstání kořeny a to tzv. FLL test [7] a DIN 4062 [8].
FLL test probíhá dva roky ve skleníku anebo čtyři roky v přírodních podmínkách. U dvouletého testu jsou jako rostliny používány hlohyně šarlatová (Pyracantha coccinea) a pýr plazivý (Agropyron repens). Nádoba, do které se aplikují asfaltové pásy má rozměr 800 x 800 x 300 mm.  U čtyřletého testu jsou používány olše šedá (Alnus incana) a osika obecná (Populus tremola).  
Druhá, dříve používaná metoda, je zkouška dle DIN 4062 [8], která je také díky používané rostlině Lupina bílá (Lupinus albus) nazývána Lupina test. Zkouška probíhá na dvou vzorcích o rozměrech 250 x 250 x 20 mm a jednom vzorku 250 x 250 x 10 mm, který se umístí do květináče, po dobu šesti týdnů během letního období v přírodních podmínkách anebo v zimním období po dobu osmi týdnů ve skleníku. Viz. obr. č. 4. 

obr.4.jpg


obr.5.jpg

Obr. č. 5. – asfaltové pásy s odolností proti prorůstání kořeny s měděnou nosnou vložkou. Zdroj: vlastní
3. Hydroizolační souvrství z asfaltových pásů ve skladbě vegetačních střech

V současné době je na českém trhu několik asfaltových pásů, které je možné použít jako hydroizolace do vegetačních střechy. Jedná se o asfaltové pásy modifikované polymery elastomerického anebo plastomerického charakteru. Z hlediska ochrany proti prorůstání kořeny jsou zastoupeny všechny výše uvedené možnosti – chemické látky jsou v impregnaci nosné vložky, v asfaltové krycí hmotě anebo je použita nosná vložka z mědi. Viz. tab. č. 1. Z přehledu vyplývá, že nejčastěji jsou používány chemické látky v asfaltové krycí hmotě.  
Hydroizolační souvrství je vždy dvouvrstvé. Horní asfaltový pás je vždy odolný proti prorůstání kořeny rostlin. [10–17]. V případě spodního asfaltového pásu nemusí být tato podmínka splněna.  V tomto případě tak závisí na projektantovi, jak se rozhodně.


Obchodní název asfaltového pásu               Výrobce/dodavatel              Ochrana proti prorůstání kořeny
Elastek 50 Garden                                       DEKTRADE a.s.              impregnace nosné vložky
Bauder Smaragd                                       Bauder                              asfaltová hmota
Bauder PLANT E                                       Bauder                              asfaltová hmota
SK Bit 105 Cu-Kombi_Wurzelschutz       Börner                               nosná vložka z Cu
SK Bit 105 PV Wurzelschutz                       Börner                               asfaltová hmota
Grünplast TOP                                       ICOPAL VEDAG               asfaltová hmota
Grünplast                                               ICOPAL VEDAG               asfaltová hmota
Plusgum antiradice                                       PLUVITEC                       asfaltová hmota

Tab. č. 1. Asfaltové pásy s odolností proti prorůstání kořeny na českém trhu. Zdroj. Vlastní dle [10-17].

4. ZÁVĚR

Vegetační střechy, stejně tak jako hydroizolace z asfaltových pásů své místo v současné výstavbě. Tento fakt podtrhuje i Nová zelená úsporám z roku 2017, která je zaměřena na výstavbu nízkoenergetických bytových domů, vegetační střechy a využívání tepla z odpadní vody. Bohužel, ale i zde se v textu hovoří o zelených střechách [18].

Literatura

[1] P. Bohuslávek, V. Horský, Š. Jakoubková: Vegetační střechy a zahrady, Praha: DEKTRADE, 2009. Skladby a detaily. ISBN 978-80-87215-05-0.
[2] B. Čermáková, R. Mužíková: Ozeleněné střechy, Praha: Grada, 2009. Stavitel. ISBN 978-80-247-1802-6.
[3] G.Minke: Zelené střechy: plánování, realizace, příklady z praxe. 1. české vyd. Ostrava: HEL, 2001. ISBN 80-86167-17-8.
[4] S. Burian a kolektiv: Standardy pro navrhování, provádění a údržbu: Vegetační souvrství zelených střech. 1. Brno: Odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, 2016. [online]. 2018 [cit. 2018-01-03]. Dostupné z: http://www.zelenestrechy.info/cs/strechy/zelene-strechy/standardy/
[5]    ČSN EN 13707:2014. Hydroizolační pásy a fólie – Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky. Praha. Ústav pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 2014. Třídící znak: 727601.
[6]       ČSN EN 13948:2007. Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti prorůstání. Praha. Český normalizační institut. 2007. Třídící znak: 727656.
[7]       Asociace FLL ( Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) [cit. 2018-01-03]. Dostupné z https://www.fll.de/ 
[8] DIN 4062:1978. Cold Processable Plastic Jointing Materials For Sewer Drains – Jointing Materials For Prefabricated Parts Of Concrete, Requirements, Testing And Processing
[9] R. Herkusová. Možnosti využití folií a hydroizolačních pásů pro zakládání střešních zahrad. Diplomová práce. MZLU v Brně. Lednice. 2010.
[10] TL Elastek 50 Garden. [cit. 2018-01-11]. Dostupné z https://www.dek.cz/docs/technicke/tl_elastek-50-garden.pdf
[11] TL Bauder Smaragd. [cit. 2018-01-11]. Dostupné z http://www.bauder.cz/fileadmin/bauder.cz/daten/Produktdatenblatt/Bitumen/BauderSMARAGD.pdf
[12] TL Bauder PLANT E. [cit. 2018-01-11]. Dostupné z http://www.bauder.cz/fileadmin/bauder.cz/daten/Produktdatenblatt/Bitumen/Bauder_PLANT_E.pdf
[13] SK Bit 105 Cu-Kombi_Wurzelschutz. [cit. 2018-01-11]. Dostupné z http://www.georgboerner.de/fileadmin/sp/files/Produktinfo-Export/CZ/PDB-CZ/PDB_SK_Bit_105_Cu-Kombi_Wurzelschutz-Schweissbahn_842-1-5.pdf
[14] TL SK Bit 105 PV Wurzelschutz. [cit. 2018-01-11]. Dostupné z http://www.georgboerner.de/fileadmin/sp/files/Produktinfo-Export/CZ/PDB-CZ/PDB_SK_Bit_105_PV_Wurzelschutz-Schweissbahn_841-1-5.pdf
[15] TL Grünplast TOP. [cit. 2018-01-11]. Dostupné z http://www.icopal.cz/vyrobky/znackove-pasy-icopal-nemecko/pasy-do-vegetacnich-strech-icopal-nemecko/grunplast-top.aspx
[16] TL Grünplast  Smaragd. [cit. 2018-01-11]. Dostupné z http://www.icopal.cz/~/media/IcopalCZ/PDF/GRUNPLAST/GRUNPLAST_Technicky%20list%202011.pdf
[17] TL Plusgum antiradice. [cit. 2018-01-11]. Dostupné z http://www.pluvitec.cz/antirad.htm
[18] Nová zelená úsporám: nově na výstavbu nízkoenergetických bytových domů, zelené střechy a využívání tepla z odpadní vody [online]. 2016 [cit. 2018-01-11]. Dostupné z: http://www.novazelenausporam.cz/clanek/nova-zelena-usporam-nove-na-vystavbu-nizkoenergetickych-bytovych-domu-zelene-strechy-a-vyuzivani-tepla-z-odpadni-vody/