Poruchy asfaltových hydroizolací plochých střech v ploše a detailech

/autor: /
Ve vývoji poruch plochých střešních plášťů je možno vysledovat dvě základní časové a materiálové etapy poruch. První je reprezentovaná asfaltovými oxidovanými izolačními systémy, které vládly našim hydroizolacím ještě v první polovině devadesátých let. Od té doby se poruchy, zejména jejich pestrost, změnila neuvěřitelně. V současné době je možné identifikovat nárůst všech druhů poruch naprosto neuvěřitelným způsobem. Od degradace materiálu až po neuvěřitelně řešení a provedené konstrukční detaily, včetně naprosto nepovedených rekonstrukcí. 

1. Výroba asfaltových hydroizolačních materiálů

Významnou oblastí, kde vznikají poruchy hydroizolačních materiálů, je výrobní proces. U těchto poruch je ve většině případů velmi záludné, že vady nejsou vizuálně patrné, ale jsou skryté, které se projeví až po aplikaci. 
Moderní výrobní linky jsou v současné době velmi sofistikované, které umožňují velkou variabilitu a přesnost výroby, to znamená, že na jednu stranu se výroba zpřesňuje, ale na druhou stranu se otvírají možnosti na nové a nové poruchy. Primitivní poruchy typu delaminace, šavlovitosti, nedostatečný posyp, nebo nečistoty ve výrobním procesu ještě zcela nevymizely, protože výrazná část výrobních linek jsou staré typy, byť s určitými modernizacemi.

1.1. Vstupní suroviny (výrobky)

Pro asfaltové pasy vstupují do výrobního procesu následující suroviny:

asfalt (rafinovaný, oxidovaný)
modifikátor
o SBS, ALPA, APP
výztužné vložky
o polyesterové netkané i tkané textilie
o skleněné výztužné vložky
o kombinované výztužné vložky
plnivo
o dolomitický vápenec (obecně mleté jemnozrnné minerální plnivo)
retardéry
o hoření
o prorůstání kořínků
posypy
o hrubozrnný hydrofobizovaný keramický, břidličný posyp, obecně minerální posyp
separační fólie
o Pe, PP a další
identifikační prvky
o identifikační páska, identifikační štítky
balení
o palety
o tubinky, balicí papír, palety, smršťovací fólie
o stahovací plastové pásky

1.2. Výrobní proces asfaltových materiálů

Hydroizolační materiály musí být vyrobeny tak, aby je bylo možno standardním způsobem dopravit na stavbu a zpracovat. Vytvořit z nich hydroizolační povlak plně funkční a s dostatečnou životnosti. Pravidla dopravy, logistiky a skladování musí být uvedeny v obecném technologickém předpisu, který musí zpracovat každý výrobce nebo dodavatel.Následuje schéma výroby, kde je nutné si uvědomit základní pravidla:

schema-000001.jpg
Obr. č. 1 – výrobní linka se vzdušným chlazením na asfaltové pasy

Vysvětlivky (Kurzívou napsané body se nemusí vyskytovat u všech linek). Role výztužné vložky
1. spojovací a předsoušecí stolice
2. kompenzátor na výztužnou vložku
3. zásobník na primární asfalt
4. zásobníky na izolační asfalt – mohou být různé pro vrchní a spodní část izolačního materiálu
5. nanášení dodatečné vrstvy asfaltu
6. vana s penetračním asfaltem
7. komprimační válce
8. připojování vrchní separační fólie
9. připojování spodní separační fólie
10. připojování vrchního kovového povlaku
11. nanášení ochranného hydrofobizovaného granulátu, zásobník na granulát
12. komprimační válce
13. hnací a kompenzační soustava
14. nanášení separačního jemnozrnného posypu
15. chladící soustava
16. kompenzátor umožňující činnost řezačky a baličky 
17. řezačka, balička
18. paletizace
19. zásobníky jednotlivých komponentů pro modifikovanou asfaltovou hmotu
20. míchačka asfaltové hmoty

Výztužná vložka prochází přes kompenzátor tak, aby byla zajištěna kontinuita výroby. V první vaně je vložka propenetrovaná penetračním asfaltem, který musí propenetrovat celou vložku. V další vaně nebo ve dvou vanách se nanáší vrchní a spodní vrstva asfaltové hydroizolační hmoty. V další výrobní etapě se nanáší spodní separační fólie a horní ochranný posyp. V poslední etapě se vyrobený materiál chladí, řeže a balí.

obr.2.jpg

Obr. č. 2 – řez schéma hydroizolačního pasu – 1 – spodní povrchová úprava, 2 – spodní asfaltová vrstva, 3 – výztužná vložka, 4 – primární asfaltová vrstva, 5 – vrchní asfaltová vrstva, 6 – vrchní povrchová úprava

Za obvyklé situace platí a = c = 1,5–2 mm, čím více, tím lépe b = 1 mm, lépe čím méně, tím lépe. V některých případech se podává jako penetrační asfalt, asfalt oxidovaný, který je levnější a má též horší technické vlastnosti.
Základní pravidla výroby:
První základní charakteristika výroby hydroizolačních materiálů je kontinuita, rychlost a rovnoměrnost pohybu výztužné vložky, na kterou se nanášejí jednotlivé vrstvy izolačního systému.
Výztužná vložka musí probíhat rovnoměrnou rychlostí (rovnoměrnou tažnou sílou), která je uměrná technickým vlastnostem použité výztužné vložky .
Druhou základní charakteristikou výroby je teplota. Výroba, resp. jednotlivé komponenty, musí mít při výrobě optimální teplotu. Chladící sekce musí mít dostatečnou kapacitu, aby vychladila hotový výrobek na teplotu vhodnou k balení. 
Teplota je spojená s viskozitou, ta musí být taková, aby se dostatečně propenetrovala vložka, kdy následným krokem je nanesení spodní a vrchní vrstvy asfaltu, ty musí mít takovou viskozitu, aby při výrobě nestékaly.
Třetí charekteristikou je optimální přítlak jednotlivých válců, po kterých se vyráběné hydroizolace pohybují nebo které regulují tloušťku nebo zatlačují posyp separační fólie do vyráběného pasu.

V případě použití výztužných vložek na bázi polyesteru je nutné evidovat, že tento materiál má průtažnost od 20–40 %. V případě, že bude použito nevhodné rychlosti, je možné, aby se do výztužného materiálu zabudovalo předpětí, tj. natažené materiály. Toto předpětí pak vyprchá buď v době provádění hydroizolačního povlaku nebo potom v jeho následující životnosti. Ve většině případů do 3 let od výroby toto předpětí vyprchá. 

Výrobní chyby vznikají v důsledku vadné výroby nebo v důsledku použití nevhodných nebo vadných vstupních surovin, mnohdy jsou způsobeny více příčinami nebo najednou se vyskytuje více druhů poruch.
  Poruchy u asfaltových hydroizolačních materiálů gradují (zvětšují) se s časem, protože jako vše, i asfaltové hydorizolační materiály stárnou a jejich technické parametry se zhoršují u asfaltových hydroizolačních pasů se jedná zejména o odolnost do kladných a záporných teplot a elasticitu.


Základní struktura asfaltového hydroizolačního materiálu

obr.3.jpg

Obr. č. 3 – 3D schéma asfaltového hydroizolačního materiálu

obr.4.jpg

Obr. č.  4 – 3D schémata asfaltových hydroizolačních pasů

Vysvětlivky:
1 – vrchní povrchová úprava
2 – vrchní asfaltová vrstva
3 – výztužná vložka
4 – primární asfaltová vrstva 
5 – spodní asfaltová vrstva
6 – spodní povrchová úprava
7 – úprava podélných okrajů
8 – úprava příčných okrajů
9 – identifikační pruh

obr.5.jpg


obr.5b.jpg
Obr. č. 5 – příklad balení asfaltových hydroizolačních materiálů na paletu a jednotlivá role

obr.6.jpg

Obr. č. 6 – asfaltová směs modifikovaná SBS (styrén-butadién-styrén)

obr.7.jpg

Obr. č. 7 – granulát modifikátoru SBS

Základní technické vlastnosti hydroizolačních materiálů:

geometrické vlastnosti:
tloušťka, šířka, délka, rovinnost, rozměrová stabilita

chemické složení:
množství modifikátoru nebo jeho kombinací
množství a druh plniv
množství asfaltu a druh asfaltu.

technické vlastnosti:
pevnost – příčná, podélná
pevnost v proražení – statickém, dynamickém
pevnost ve vytržení kotvícího prvku
průtažnost
plasticita/elasticita
přemostění trhlin.

klimatické odolnosti:
ohebnost za nízkých teplot
stékavost za vysokých pevnost.

specifické vlastnosti:
odolnost proti prorůstání kořínků
požární odolnost.

technologické vlastnosti:
způsob spojování.

stárnutí / ztráta partikulárních vlastností

Pevnostní vlastnosti dává hydroizolačnímu materiálu výztužná vložka.
Izolační vlastnosti hydroizolačnímu materiálu dává izolační hmota.
Ochranné vrstvy dávají hydroizolačnímu materiálu odolnost proti vnějším klimatickým jevům.
Spodní vrstva dává hydroizolačnímu materiálu technologické vlastnosti zpracovávání.

Zdroj: archiv autora